Woordenboek letter i

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

IAATI (International Association of Autotheft Investigators) - inter-
nationale organisatie die wereldwijd informatie op het gebied van
autodiefstallen en autofraude verzamelt, bundelt, analyseert en verspreidt
IAC (Inlet Air Control) valve (JE) - inlaatluchtregelklep (Toyota)
IACV (Intake Air Control Valve) (JE) - inlaatluchtregelklep (Toyota)
IASCA (International Auto Sound Challenge Association) (A) - organisatie
van Amerikaanse oorsprong met de bedoeling om wereldwijd car-hifi
wedstrijden te organiseren die volgens een bepaald reglement ver-
lopen
IAT (inlet air temperature) (JE) - inlaatluchttemperatuur
IATS (Intake Air Temperature Sensor) (JE) - inlaatluchttemperatuursensor,
thermosensor inlaatlucht,
zuigbuistemperatuursensor
I-beam - I-balk
I.B.P. (initial boiling point) - beginkookpunt
i-Butanol (isobutanol) - i-Butanol (isobutanol) (oplosmiddel in lak)
IC (Inflatable Curtain) - 1. luchtkussenscherm dat in het dak is gemon-
teerd en door sensoren wordt geactiveerd (Volvo '96), 2. soort op-
blaasbaar gordijn dat de zijkanten van het interieur ter hoogte van de
zijruiten tijdens een botsing afdekt, 3. systeem dat auto-inzittenden
beschermd tegen hoofdletsel onder meer bij aanrijdingen in de flank
IC (integrated circuit) - geïntegreerde schakeling
IC (integrated circuit) regulator - IC (spannings)regelaar
Icast (Iveco Computer Assisted Sales Tool) - geavanceerd systeem om ge-
bruikers te adviseren bij het op maat samenstellen van nieuwe voertuigen
(werd door Iveco begin '94 geïntroduceerd)
ICC (Institute Cargo Clauses) - verzekeringsvoorwaarden voor het goede-
rentransport)
ICC (Interstate Commerce Commission) (A) - commissie die ca. 50 jaar lang
(van ca. 1930 - 1980) al het transport over de weg in de USA heeft geregeld)
ICCS (Integrated Chassis Control System) (A) - systeem dat resulteert in
stabielere wegligging en beter bochtengedrag (Cadillac Eldorado
Touring Coupá‚á)
ICCU (Integrated Car Communication Unit) - navigatiebeveiligingssysteem
tegen autodiefstal dat ook alle bewegingen van het voertuig kan volgen
en registreren
ice - ijs
- alert control light - controlelampje voor ijs op wegdek
- box - ijskast, koelkast
- formation - ijsvorming
I.C. (internal combustion)-engine - verbrandingsmotor
ice plough - ijsploeg
ice scraper - ijskrabber
icing - ijsafzetting, ijsvorming
- inhibitor - anti-ijs dope, anti-ijs toevoeging
ICPI (Insurance Crime Prevention Institute) (A) - registratiebureau van
autodiefstallen in Amerika
IC regulator - spanningsregelaar
icy road - met ijs bedekte weg
ideal mixture - ideaal mengsel
ID number - identificatiecode (van anti-diefstalsysteem van radio)
identation - inkeping
identical - gelijk, identiek
- to - gelijk aan, identiek aan
identification - herkenning, identificatie, identificering
- mark - herkenningsteken, identificatiemerkteken, kenmerk,
kenteken, merkteken
- (ID) number - codenummer, identificatiecode (van radio-
anti-diefstalsysteem), serienummer
- plate - typeplaatje
identify, to - identificeren
IDI (InDirect Injection) - indirecte dieselbrandstofinjectie
idle, to - niet werken, onbelast/stationair draaien/lopen
- adjusting screw - regelschroef stationair toerental
- air jet - stationaire sproeier
- CO (carbon oxide) concentration - stationair CO (koolmonoxide)
percentage
- contacts - smoorklepcontacten
- gear - secundair tandwiel, tussentandwiel
- jet - stationaire sproeier
- lever - hulp-pitmanarm, hulpstuurarm
- metering jet - stationaire sproeier
- mixture adjusting screw - regelschroef stationair mengsel
- mixture screw - regelschroef stationair mengsel, stationair mengsel
regelschroef
idler - geleiderol (distributie), geleidingspoelie, spanrol, tussentandwiel
- adjusting screw - stelschroef van stationair toerental, stationair
toerentalstelschroef
- arm - hulp-pitmanarm, hulpstuurarm
- gear - geleiderol, kettingspanwiel, tussen(tand)wiel
- jet - stationaire sproeier
- lever - hulp-pitmanarm, hulpstuurarm
- mixture adjusting screw - luchtmengschroef
- nozzle - stationaire sproeier
- pulley (I/P) (JE) - zie I/P
- - bracket - spanrolplaat, spanrolsteun
- - tension spring - spanrolveer
- shaft - tussenas
- speed screw - regelschroef stationair toerental, stationair
toerentalregelschroef
- system bracket - spanrolplaat, spanrolsteun
- - tension spring - spanrolveer
idle running - onbelast draaien, stationair draaien
idle speed - stationair toerental
- speed adjusting screw - regelschroef stationair toerental,
stationair toerentalregelschroef
Idle Speed Control (ISC) valve (JE) - zie ISC valve
idle speed screw - regelschroef stationair toerental
- spring - veer van stationair toerental
- switch - smoorklepschakelaar
- system - stationair gedeelte van carburateur
- -up - stationair toerentalverhoger, versneld stationair toerental
- - - actuator - verhoogd stationair toerentalaandrijver, verhoogd
stationair toerentalregelaar
- - - adjusting screw - stelschroef van verhoogd stationair toerental
- - - device - verhoogd stationair toerentalvoorziening
- - - setting speed - verhoogd stationair afsteltoerental, verhoogd
stationair insteltoerental
- - - - - adjusting screw - verhoogd stationair toerental-
regelschroef
- - - speed - versneld stationair toerental
- - - system - stationair toerentalverhoger
- wheel - spanrol, tussen(tand)wiel
- wire - loze draad, niet in gebruik zijnde elektrische draad
idling - nullast draaien, onbelast draaien, stationair draaien
- and maximum speed centrifugal governor - stationair- en maximum-
toerenregelaar
- jet - stationaire sproeier
- metering jet - stationaire sproeier
- speed - stationaire snelheid, stationair toerental
- - control range - traject van stationaire afstelling
- spring - veer voor stationair toerental
- system - stationair gedeelte van carburateur
- time - stationaire looptijd
* IDL points of throttle position sensor - IDL contacten van smoorklep-
sensor
* IDL-Psw (? ?) (JE?) - ?
* IDL (I? D? L? ) switch (JE?) - smoorklepschakelaar
ID number - codenummer, identificatiecode (van radio anti-diefstalsysteem)
IDS (International Diesel Service) - grootste Europese netwerk van tank-
en servicestations exclusief voor transporteurs (is een systeem van
oliemaatschappij Kuwait Petroleum met het olie- en brandstofmerk Q8)
IET (Iveco Engine Tester) - tester waarmee in de cabine de parameters van
de motor worden gemeten en deze metingen na terugplaatsing in de
MODUS hieraan worden doorgegeven (zie ook MODUS)
if faulty - indien defect, indien een afwijking wordt waargenomen
- hot - indien op temperatuur
- necessary - indien nodig, indien noodzakelijk
- not - zo niet
i-Four (Intelligent 4WD Integrated Control System) (JE) - intelligent
vierwielaandrijvingssysteem dat bestaat uit elektronische perma-
nente vierwielaandrijving, anti-blokkeerremsysteem, elektronische
luchtvering, elektronische brandstofinjectie, elektronische trans
missie en actieve vierwielbesturing (Toyota '93)
IFS (independent front suspension) - onafhankelijke voorwielophanging,
onafhankelijke voorwielvering
IG (ignition) (JE) - ontbranding, ontsteking(sinstallatie)
* IGf (?) (JE) - ontstekingsbevestigingssignaal, ontstekingsmodule geeft
met behulp van een signaal het motortoerental door aan
de ECU (Toyota Camry '92) PvR
ignitability - (ont)brandbaarheid, ontvlambaarheid, ontstekingsgewilligheid
ignite, to - aansteken, ontbranden, ontsteken
igniter - igniter, onderbreker, ontbrander, ontstekingsapparaat, ontste-
kingsinrichting, ontstekingsmechanisme, ontstekingsmodule
ignition - ontbranding, ontsteking(sinstallatie)
- (IG) (JE) - ontbranding, ontsteking(sinstallatie)
- (- ) pulse (JE) - ontstekingspuls
- advance - ontstekingsvervroeging, voorontsteking
- - range - voorontstekingsbereik
- cable - bougiekabel
- - plug - bougiekabelstekker
- - terminal - hoogspanningsaansluiting
- cam - onderbrekernok
- capacitor - condensator
- coil - bobine, ontstekingsspoel
- - cable terminal - aansluiting voor bobinekabel
- - head - isolatiekop van bobine
- - housing - bobinehuis
- - resistance - bobineweerstand
- condensor - condensator
- delay - ontstekingsvertraging
- distributor - (stroom)verdeler
- - head - stroomverdelerkap
- - mounting flange - montageflens voor stroomverdeler
- glow plug - gloeispiraal
- key - contactsleutel
- - cylinder illumination (JE) - contactslotverlichting
- - reminder buzzer - waarschuwingszoemer "sleutel nog in contactslot
- lag - ontstekingsvertraging
- lead - bougiekabel
- lock - contactschakelaar, contactslot
- order - ontstekingsvolgorde
- plug - bougie
- quality - ontstekingsgewilligheid
- retard - na-ontsteking, ontstekingsverlating
- setting - ontstekingsafstelling
- spark - ontstekingsvonk
- (IG) switch (JE) - contactschakelaar, contactslot
- switch (IG SW) (JE) - contactschakelaar, contactslot
- - light - contactslotverlichting
- - on - contact aan
- - -off control (JE) - regeling buiten het contact om
- - with steering lock - contact- en stuurslot
- system - ontsteking(ssysteem)
- temperature - ontbrandingstemperatuur, ontstekingstemperatuur
- timer - stroomverdeler
- timing - ontstekingstijdstip
- wire - bougiekabel, hoogspanningskabel
IG (ignition) pulse (JE) - ontekingspuls
IG SW (ignition switch) (JE) - contactschakelaar, contactslot
IG (ignition) switch (JE) - contact(schakelaar), contactslot
ignitor - onderbreker, ontstekingsmodule
i.h.p. (indicated horse power) - geïndiceerd vermogen,
geïndiceerde paardekracht (i.p.k.)
IIA (Integrated Ignition Assembly) (JE) - geïntegreerd ontstekingssysteem
geïntegreerde ontsteking
IIFHS (Insurance Institute for Highway Safety) (A) - verzekeringsinstituut
voor snelwegveiligheid in het leven geroepen door de verzekerings-
maatschappijen in USA
IISRP (International Institute of Synthetic Rubber Producers) (A) - in-
ternationaal instituut van fabrikanten van synthetische rubber
illegible - onleesbaar
illuminate, to - gaan branden, verlichten
illuminated entry system - instapverlichting, vertragingssysteem van
binnenverlichting
illumination - verlichting
illustration - afbeelding, illustratie, tekening
ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee)
(A) - internationaal standaardiserings- en goedkeuringsinstituut
van smeermiddelen
imaginary - denkbeeldig
- standard line - denkbeeldige standaardlijn
imbalance - onbalans
i.m.e.p. (indicated mean effective pressure) - geïndiceerde gemiddelde druk
IMI (Institute of the Motor Industry) - Brits instituut van de motorindustrie
imitation leather - kunstleer
immerse, to - (onder)dompelen
immersion - onderdompeling
immobile - onbeweeglijk, onverplaatsbaar
immobilise, to - buiten werking zetten, stilzetten, vastzetten
immobiliser - startonderbrekingssysteem (langs elektronische weg worden
startmotor, brandstofpomp en motormanagement buiten werking
gesteld) (Opel Omega '94)
immobilize, to - zie immobilise, to
immobilizer - zie immobiliser
impact - botsenergie, botsing, botskracht, doordringing, effect, inslag,
inwerking, schok(kracht), slag, stoot
- absorbing part - botskrachtabsorberende deel
- effect - invloed van botskracht, schokeffect
- energy - botsenergie, slagenergie
- extractor - slagtrekker (ger.)
- force - botskracht, stootkracht
- of collision - botsenergie
- point - aangrijpingspunt van botsing
- resistant - slagbestendig, slagvast, stootbestendig, stootvast
- screwdriver - slagschroevedraaier (ger.)
- spanner - slagmoersleutel (aangedreven door lucht of elektrici-
teit), luchtsleutel
- strength - botskracht
- surface area - inslagoppervlak(te)
- test - botsproef
- wrench (A) - slagmoersleutel (aangedreven door lucht of elektriciteit),
luchtsleutel
impedance - impedantie, inwendige weerstand, schijnbare weerstand
impeller - pomp(wiel), rotor (in centrifugaalpomp), schoepenrad, schoepenwiel,
ventilator, waaier
- blade - rotorblad, rotorschoep
- - pump - rotorpomp, vleugelpomp
- vane - rotorschoep
- - pump - rotorpomp, vleugelpomp
- wheel - compressorwiel, pompwiel, schoepenwiel, voortstuwingswiel
impenetrable - ondoordringbaar, ontoegankelijk
imperative - absoluut noodzakelijk, verplicht
imperfect - gebrekkig, onvolkomen
imperial - imperiaal
* - gallon - engelse gallon (4,54 liter?)(eenheid van..
Imperial Standard Wire Gauge (I.W.G., ISWG) - zie I.W.G. en ISWG
impermeable - ondoordringbaar, ondoorlatend, waterdicht
implement - gereedschap, hulpmiddel, werktuig
import - import, invoer
- duties - invoerrechten
- duty - invoerbelasting, invoerheffing
importer - importeur
import permit - importvergunning, invoerconsent, invoervergunning
import prohibition - invoerverbod
- quota - invoercontingent
imports (A) - geïmporteerde auto's (in Amerika)
import tariff - importtarief, invoertarief
* Imp.qts (quarters) - ? (vloeistofinhoud)
impregnant - impregneermiddel
impregnate, to - doordrenken, impregneren
imprinted - ingeslagen (merkteken in onderdeel)
improper - foutief, onjuist, verkeerd
improperly gapped plug - verkeerd afgestelde bougie
improve, to - verbeteren
- serviceability, to - verkorten van onderhouds-/reparatietijd
improvement - verbetering
- in design - constructieverbetering
impulse - impuls, (spannings)stoot, stroomstoot
impurities - verontreinigingen, vuil
impurity - onzuiverheid, verontreiniging
IMS (Indianapolis Motor Speedway) (A) - ovale autoracebaan van
Indianapolis, Amerika
IMSA (International Motor Sports Association) (A) - Amerikaanse auto-
Ì sportorganisatie
IN (inlet) (JE) - aanvoer, ingaand, ingang, inlaatklep, inlaat(opening),
inlaatspruitstuk
in. (inch) - duim, inch (lengtemaat = 2,54 cm)
inaccessible - ontoegankelijk
in accordance with - afhankelijk van, in overeenstemming met, overeen-
komend met, overeenkomstig, volgens
inaccurate - onnauwkeurig, onzuiver
inactive - inactief, niet-actief, niet-werkend, onwerkzaam
in balance - in evenwicht
inboard - binnenste, ingebouwde
- joint - binnenste koppeling
- - tulip - binnenste koppeling (bv. van aandrijfas)
inbuilt - ingebouwd
in-cab computer - in vrachtwagencabine gemonteerde computer
in car entertainment system - geluidsinstallatie met CD-wisselaar in auto
- - sensor - sensor interieurtemperatuur
inch (in.) - duim, eenheid van lengte, inch, lengtemaat (= 2,54 cm)
18-incher - 18 inch wiel
inclinable seat - verstelbare stoel
inclination - afwijking
incline, to - afwijken, (schuin) aflopen, schuin zetten, (voorover)hellen
- - hellend vlak, helling, schuinte
inclined engine - onder een hoek ingebouwde motor
inclinometer - hellingshoekmeter
including - inclusief, met inbegrip van
incombustable - on(ver)brandbaar
incompatible - niet op elkaar passend, niet uitwisselbaar, onuitwissel-
baar, onverenigbaar
incomplete - incompleet, onvolledig
incomplete burning - onvolledige verbranding
- combustion - onvolledige verbranding
incompressible - niet-samendrukbaar, onsamendrukbaar
incorporate, to - integreren, opnemen
incorrect - foutief, incorrect, niet correct, niet juist, onjuist, on-
nauwkeurig, verkeerd
in correct order - in juiste volgorde
increase, to - oplopen (van toerental), stijgen, toenemen, vergroten,
verhogen, vermeerderen
- - stijging, toename, vergroting, verhoging, vermeerdering
- in - toename van, verhoging van
increment - toename, vergroting, verhoging, vermeerdeing
incrustation - ketelsteen, korstvorming
indefinite - onbepaald
indent - inkeping, kartel, keep, kerf
indentation - deuk, indeuking, indrukking, in elkaar grijpen van tanden,
putje, vertanding
independant (A) - onafhankelijke chauffeur die truck in eigen bezit heeft
(de grote transportondernemingen proberen deze uit de
markt te drukken)
independent - onafhankelijk, vrijstaand, zelfstandig
- front suspension (IFS) - zie IFS
- rear suspension (IRS) - zie IRS
- semi-trailing arm - schuine reactie-arm
- suspension - onafhankelijke ophanging, onafhankelijke vering
indestructible - onvernietigbaar, onverwoestbaar
Indianapolis Motor Speedway (IMS) - zie IMS
indicate, to - aanduiden, aangeven, aanwijzen
indicated horse power (i.h.p.) - zie i.h.p.
- mean effective pressure (i.m.e.p.) - zie i.m.e.p.
- power - indicateurvermogen
indicating error - aanwijsfout, afleesfout
- instrument - wijzerinstrument
- lamp - controlelampje, waarschuwingslampje
indication - aanwijzing
- code - storingscode
indicator - aanwijzer, controlelampje, indicateur, indicatielampje, ken-
getal, meter(naald), richtingaanwijzer, standaanwijzer (van
automatische bak), wijzer (van meetinstrument)
- arm - richtingaanwijzerarm
- diagram - indicateurdiagram
- lamp contact - contact van controlelampje
- light - controle-/indicatie-/waarschuwingslampje
- needle - wijzernaald
- shaft - wijzerasje
- switch - indicatieschakelaar, richtingaanwijzerschakelaar
indigo - indigo (kleur)
- blue - indigoblauw
- brown - indigobruin
- paste - indigokarmijn
- purple - indigopurper
- red - indigorood
- white - indigowit
indirect - indirect
- chamber - verbrandingskamer van indirect ingespoten dieselmotor
- heating type dryer - indirecte heteluchtdroger (in spuitcabine)
- injection - indirecte dieselbrandstofinspuiting
- steering - indirect werkende stuurinrichting
- valve mechanism - klepaandrijving d.m.v. lichter-/stoterstangen
of tuimelaars
individual overhaul - afzonderlijke reparatie, afzonderlijke revisie
- repair - afzonderlijke reparatie, afzonderlijke revisie
- rear toe - afzonderlijke achterwielsporing
induction - aanzuigen, aanzuiging, inductie, inlaat
- air - aanzuig-/inlaatlucht
- coil - inductiespoel
- manifold - inlaatspruitstuk, zuigbuis
- period - aanzuigslag, inlaatperiode
- port - inlaatkanaal, inlaatpoort
- stroke - inlaatslag
- valve - inlaatklep
industrial engine - stationaire motor
- fire fighting vehicle - bedrijfsbrandweervoertuig
- vehicle - veachtauto
inefficient - inefficiënt, omslachtig, ondoelmatig, oneconomisch, onhandig,
onrendabel, onzuinig
inefficiency - inefficiëntie, ondoelmatigheid, omslachtigheid
in equilibrium - in balans, in evenwicht
inert - inert, traag
- gas - edelgas, inactief gas (vlambooglassen), inert gas
inertia - inertia, (massa)traagheid
- brake - oplooprem van aanhangwagen
- damage - traagheidsschade
- force - massa(traagheids)kracht
inertial supercharging effect - cilindervulling door massatraagheidseffect
inertia reel belt - oprolgordel, veiligheidsgordel met oprolautomaat
Inertia Resonance Induction System (IRIS) (JE) - zie IRIS
inertia starting - vliegwielstarten
- weight - referentiemassa (de massa van het voertuig in rijklare
toestand verminderd met een massa van 75 kg voor de be-
stuurder en vermeerderd met een massa van 100 kg), ver-
tragingsgewicht
inertial super-charging effect (JE) - optimale cilindervulling door
massatraagheid
inexact - onnauwkeurig (werkend)
inferior - inferieur, ondeugdelijk, slecht
infield (A) - binnenterrein van 500 Mijls race te Indianapolis, Amerika
infinite - onbegrensd, oneindig, zeer groot
infinitely adjustable - traploos verstelbaar
- variable - oneindig variabel, traploos regelbaar, traploos
verstelbaar
infinity - oneindigheid
inflame, to - (doen) ontsteken, ontbranden, ontvlammen, vlam vatten
inflammable - brandbaar, brandgevaarlijk, (licht) ontvlambaar, (licht)
vlamvattend, ontbrandbaar, (zeer) brandbaar
inflatable - opblaasbaar
Inflatable Curtain (IC) - zie IC
- spare wheel - reservewiel waarvan band nog moet worden opgepompt
Inflatable Tubular Structure (ITS) - zie ITS
inflate, to - opblazen, oppompen (band), op spanning brengen, vullen (met lucht)
inflater - (banden)pomp, luchtperspomp, opblaasmechanisme (van airbag)
inflation pressure - bandenspanning
- table - bandenspanningstabel
- valve cap - ventieldopje
inflator - zie inflater
influence, to - beïnvloeden, invloed uitoefenen
influence - beïnvloeding, effect, invloed, uitwerking
inform, to - informeren, mededelen, melden, op de hoogte brengen
information - gegevens, informatie, mededeling
in-frame rebuild kit (A) - motorrevisieset voor niet-uitgebouwde motor
infrared (IR) - infrarood (IR)
- drying equipment - infraroodlicht droogapparatuur (in spuitcabine)
- exhaust gas tester - infrarood uitlaatgastester
- lamp - infrarode lamp, infraroodstraler
infusible - onsmeltbaar
in gear - in een versnelling, ingeschakeld
ingredient - bestanddeel, ingrediënt
inhale, to - inademen
inhibitor - blokkeerschakelaar, dope in vloeistof, inhibitor, remmende
stof (bv. anti-roest), toevoeging, vertrager
- switch - startbeveiligingsschakelaar, startblokkeerschakelaar
inhomogeneous mixture - niet-homogeen mengsel
in incorrect order - in onjuiste volgorde
initial boiling point (I.B.P.) - beginkookpunt (bv van benzine)
- bore - grondboring
- -check function - systeemcontrole (van ABS)
- compression - basiscompressie, basisdruk, begindruk
- condition - aanvangsconditie, basisconditie, basisvoorwaarde,
begintoestand, beginvoorwaarde
- idling speed - uitgangswaarde van stationair toerental
- ignition timing - basis ontstekingsvervroeging
- pressure - aanvangsdruk, begindruk, beginspanning
- set - beginafstelling, eerste afstelling
- - length - standaardlengte bij 1e montage (van veer)
- stage - aanloopperiode, beginperiode, beginstadium
- stress - voorspanning
- voltage - beginspanning
initiate, to - beginnen, inleiden, opstarten
initiation of ignition - ontstekingsbegin
inject, to - injecteren, inspuiten
injection - injectie, inspuiting
- advance - inspuitvervroeging, vóórinspuiting
- - device - inspuitmomentversteller
- - timing device - inspuitmomentversteller
- angle - inspuithoek
- discharge pressure - inspuitdruk
- engine - injectiemotor, inspuitmotor, motor met benzine-inspuiting
- measuring tool set - inspuiting meetset
- moulding - spuitgieten, spuitgietproces
- nozzle - inspuitstuk, verstuiver (van dieselmotor)
- - hand tester - tester om met de hand verstuivers te testen
- - holder - verstuiverhouder
- - wrench set (A) - sleutelset voor verstuivers
- order - inspuitvolgorde
- pipe - inspuitleiding, injectiepijp, verstuiverleiding (dieselmotor)
- pressure - injectiedruk, inspuitdruk
- pump - injectiepomp, (diesel)inspuitpomp
- - camshaft bearing cone replacer - lagerstempel voor
inspuitpompnokkenas
- - drive pulley - aandrijfpoelie van inspuitpomp
- - protector - inspuitpompbescherming
- - spline shaft puller - inspuitpomplagertrekker, spiebaan-
astrekker voor inspuitpomp
- - stand arm - brandstofpomp montage-arm, inspuitpomp montage-arm
- - - set - brandstofpompwerkstandaard, inspuitpompwerkstandaard
- - test bench - inspuitpomptestbank
- retard - inspuitvertraging
- sequence - inspuitvolgorde
- system - brandstofinspuitsysteem
- timing - inspuitmoment, inspuittijdstip
Injection Timing Control (ITC) - zie ITC
injection volume - inspuithoeveelheid, inspuitvolume
injector - injecteur, injector, inspuiter, inspuitstuk, inspuitventiel
(benzine-inspuiting), verstuiver (benzine-inspuiting)
- body - injecteurhuis, verstuiverhuis
- closing pressure - verstuiversluitingsdruk
- connector - aansluiting op inspuitventiel
- discharge pressure - inspuitdruk
- gear (A) - tandkwadrant (van verstuiver)
- holder - verstuiverhouder
- hole - verstuivergat
- leak-off pipe - brandstoflekleiding van verstuiver naar tank,
brandstofretourleiding
- needle - injectornaald, verstuivernaald
- nozzle - verstuiver
- opening pressure - verstuiveropeningsdruk
- shell (A) - verstuiverhuis, verstuiverwartelmoer
injure, to - verwonden
injured tyre - beschadigde band
injury - beschadiging, schade
inlet (IN) (JE) - zie IN
- adaptor - aansluiting voor inspuitleiding, aansluitnippel, wartel-
moer van inspuitleiding
- air - aanzuiglucht, inlaatlucht, verbrandingslucht
Inlet Air Control (IAC) (JE) - zie IAC
inlet air temperature (IAT) (JE) - inlaatluchttemperatuur
- air temperature sensor - inlaatluchttemperatuursensor, thermosensor
inlaatlucht, zuigbuistemperatuursensor
- cam - inlaatnok van nokkenas
- closes - inlaatklep sluit
- duct - inlaatkanaal, inlaatleiding
- hose - aanvoerslang, inlaatslang, toevoerslang
- line - inlaatkanaal, inlaatleiding
- manifold - inlaatspruitstuk
- muffler - inlaatluchtdemper, inlaatluchtruisdemper
- opens - inl;aatklep opent
- period - inlaatperiode
- pipe - aanvoerleiding, inlaatkanaal, inlaatleiding
- - to atomiser - inspuitleiding
- port - inlaatkanaal, inlaatleiding, inlaatpoort
- pressure - inlaatdruk
- side - inlaatzijde
- silencer - inlaatluchtdemper, inlaatluchtgeruisdemper
- stroke - aanzuigslag, inlaatslag
- tube - aanzuigbuis, inlaatleiding, toevoerleiding
- valve - aanzuigklep, inlaatklep
- - closing period - sluitingsduur van inlaatklep
- - head diameter - diameter van inlaatklepschotel
- - opening period - openingsduur van inlaatklep
- - tappet clearance - inlaatklepspeling
in line - in één lijn, recht achter elkaar geplaatst
inline-6 (A) - 6-cilindermotor in lijn
in-line engine - lijnmotor
- - - injection pump - lijn(inspuit)pomp
- - - type injection pump (JE) - lijnpomp (dieselinspuitpomp)
inner - binnen(ste)
- ambient temperature sensor - binnentemperatuursensor
- anti-squeal shim - binnenste antipiepplaatje
- bearing - binnenste lager
* - belt - sluiting (van veiligheidsgordel ? EM
- cable - binnenkabel (van bowdenkabel)
- circlip pliers - binnenborgveertang
- diameter - binnendiameter, inwendige diameter, inwendige middellijn
- door handle - handgreep aan binnenzijde van portier
- - panel - portierbekleding
- equalizing type thermal expansion valve - thermische expamnsieklep
met inwendige correctie (airco)
- gear - ringwiel, tandwiel met binnenvertanding
- jet - binnensproeier, inwendige sproeier, sproeier binnenin
- liner - binnenste afdichtende koordlaag van tubeless band
- pipe - inlaatkanaal, inlaatleiding
- piston (I.P.) (JE) - binnenste zuiger (automatische bak)
- pressure - binnendruk, inwendige druk, pompdruk (dieselinspuitpomp)
- - gauge - "inwendige druk"meter, meter om inwendige druk te meten
- race - binnen(lager)ring (van kogellager), binnenste kogelschaal
- rear view mirror - binnenspiegel
- rotor - binnenste rotor (van rotorpomp)
- side - binnenkant, binnenzijde
- tire (A) - binnenband
- toothed gear - tandwiel met binnenvertanding
- tube - binnenband
- - valve - binnenbandventiel
- tyre - binnenband
- valve spring - binnenste klepveer
- weatherstrip - binnenrubber, binnenste raamrubber
- wheel arch - binnenspatscherm, wielkast, wielkuip
- wing - binnenscherm
INnovative TRAction Control (INTRAC) system (JE) - zie INTRAC system
inoperable - onbruikbaar, onklaar, onwerkzaam
inoperative - buiten bedrijf, buiten bedrijf, niet-operationeel, niet-
werkend, werkt niet
inorganic - anorganisch
- compound - anorganische stof, anorganische verbinding
in pairs - paarsgewijs
inpane (JE) - in paneel ingebouwd (bv. zekeringkast)
in parallel - naast elkaar, parallel (geschakeld)
in phase - in fase
input, to - invoeren (in computer/machine), opslaan
- - ingang(svermogen), invoer(gegevens), theoretisch vermogen, toege-
voerde energie, toegevoerd vermogen, toevoer
- mode - invoeren, invoerstand
- planetary gear - aandrijvend zonnewiel
- power - ingangsvermogen, toegevoerd vermogen
- shaft - aandrijfas, drijvende as, ingaande as, primaire as, prise as
- - assy. - samengestelde ingaande as
- - front bearing inner race - binnenring van voorste lager op
ingaande as
- - - outer race - voorste buitenlagerring van uitgaande as
- signal - elektronisch ingangssignaal
- sun gear - aandrijvend zonnewiel
in relation to - in verhouding tot
inreversely - daarentegen
in reverse order - in omgekeerde volgorde
- running condition - rijklaar
inscribed mark - aangebracht merkteken, ingegraveerd merkteken
insect remover - insektenverwijderingsmiddel
in segments to 100 mmHg - in stappen van 100 mmHg (kwikdruk)
insensitive - ongevoelig
insert, to - inbrengen, indrukken, inlassen, insteken, invoegen, inwer-
pen, inzetten (van onderdelen), plaatsen in
- - inzetdeel, inzetstuk, metalen versterkingsbusje met schroefdraad
(in plastic onderdeel), schokdemperrevisieset
inserted valve seat - klepzetelring, klepzittingring
insert nut - bevestigingsmoer, felsmoer, inzetmoer
- pin - inzetpen, inzetstift
- to, to - inschuiven in, insteken in, invoegen in, inzetten in,
monteren in, verbinden (van stekkers)
inset wheel - wiel met positieve wielbolling
inside - binnen(in), binnenste, inwendige
- board height - bakhoogte (van vrachtwagen met open laadbak)
- bonnet release - motorkapontgrendeling van binnenuit
* - calipers (A) - binnenmicrometer, binnenpasser
* - callipers (A) - binnenmicrometer, binnenpasser
- diameter - binnendiameter, inwendige diameter
- - of minimum turning circle - draaicirkel van binnenste
achterwiel
- dimension - binnenmaat, binnenwerkse afmeting, inwendige maat
- door handle - portierbinnenkruk
- - handle bracket - steun van portierbinnenkruk
- - - lever - hefboom van portierbinnenkruk
- - - push rod - drukstang van portierbinnenkruk
- - panel - bekledingspaneel aan binnenzijde van portier
- groove - binnengroef
- hood release (A) - motorkapontgrendeling van binnenuit
- lining - binnenbekleding, interieurbekleding
- lock button - vergrendelknopje (aan binnenkant van portier)
- - knob - zie inside lock button
- micrometer gage (A) - binnenmicrometer
- - gauge - binnenmicrometer
- mirror - binnenspiegel
- of bend - binenbocht
- rear mirror - binnenspiegel
- roof lining - dakhemelbekleding, hemel
- screw thread - binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad
- scuff plate - dorpelrandbekleding
- shoe brake - trommelrem met inwendige remschoenen
- thread - binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad
inspect, to - controleren, inspecteren, keuren, nakijken, onderzoeken
- for, to - controleren op, inspecteren op, onderzoeken op
- - ground, to - controleren op kortsluiting, controleren op
massasluiting
- - rotation condition, to - controleren op goed draaien, op
draaiing controleren
inspection - controle, inspectie(beurt), keuring, schouwing
- cover - inspectiedeksel, -luik
- hole - inspectiegat, kijkgat
- - plug - inspectiegatplug, plug voor inspectiegat
- lamp - looplamp
- - holder - looplamphandvat
- - hook - ophanghaak van looplamp
- - socket contact - stopcontact voor looplamp
- - twin plug - looplampstekker
- pit - inspectiekuil, reparatiekuil, werkkuil
- specification - controlevoorschrift, keuringsvoorschrift
- standard (STD) - inspectiewaarde
- STD (standard) - inspectiewaarde
inspector - controleur, inspecteur, keurmeester
in spite of - onafhankelijk van
instability - gebrek aan stabiliteit, instabiliteit, onbestendigheid,
onstabiliteit, onvastheid
instable - instabiel, niet-stabiel, onstabiel, onbestendig
install, to - aanbrengen, aanleggen, inbouwen, inrichten, installeren,
monteren, opbouwen, plaatsen, samenstellen, vastdraaien
installation - aanleg, aansluiten, aansluiting, inbouw, inrichting,
installatie, montage, opbouw, plaatsing
- area - montageplaats, raakvlak van twee tegen elkaar te
monteren delen
- bolt - bevestigingsbout
- bonded windshield - plakruitenbandkit
- cord - montagekoordje (in ruitrubber)
- detail - montage-aanwijzing
- diagram - montageschema
- dimension - inbouwmaat
- direction - montagerichting
- drawing - inbouwtekening, montagetekening
- hole - bevestigingsgat
- location - installatieplaats
- mark - merkteken voor montage, montagemerkteken
- of - montage van, het plaatsen van, plaatsing van
- sequence - montagevolgorde
- surface - montagevlak, pasvlak
installed load - gemonteerde belasting
- spring load - gemonteerde veerspanning
- tension - spanning in gemonteerde toestand
installer set - montageset
installing temperature - montagetemperatuur, plaatsingstemperatuur
instant - moment, ogenblik
- adhesive (alon alpha) - contactlijm, secondenlijm (alon alpha)
Insta-Trac system - vierwielaandrijving die tijdens het rijden kan worden
ingeschakeld (Chevrolet S-10 Blazer)
Institute Cargo Clauses (ICC) - zie ICC
- of the Motor Industry (IMI) - zie IMI
in stock - in voorraad, voorradig
instruction - aanwijzing, instructie, opdracht, verordening, voorschrift, wenk
- manual - handleiding, instructieboekje
instructions - gebruiksaanwijzing
instrument - apparaat, gereedschap, (meet)instrument, toestel, werktuig
- board - instrumentenbord, instrumentenpaneel
- carrier plate - instrumentenbord, schutbord
- cluster - groep instrumenten, instrumentenpaneel
- - finish centerpanel subassy. (A) - afwerkpaneel van
instrumentenconsole
- - - panel subassy. - afdekking van instrumentenpaneel,
afwerkrand van instrumenten,
meterbehuizing
- - overview - overzicht dashboardpaneel, overzicht van
instrumenten en bedieningsorganen
- console - console voor extra dashboardinstrumenten
- facia - dashboard, instrumentenpaneel
- louver - centraal ventilatierooster
- lower finish panel - onderpaneel van dashboard
- panel (A) - dashboard(paneel), instrumentenbord, instrumenten
paneel, interieurzijde van waterkast, meterbord
- - ash receptacle assy. - asbak(je) in dashboard
- - box (JE) - dashboardkastje
- - cluster - groep dashboardinstrumenten
- - control - bedieningsorgaan
- - garnish assy. - afdekplaat
- - illumination - dashboardverlichting
- - light - dashboardverlichting
- - light control - dimmer/lichtsterkteregelknop/regelaar
van dashboardverlichting, regelbare dashboardverlichting
- - - - dial - dimmer van regelbare dashboardverlichting
- - - - overview - overzicht van instrumenten en
bedieningsorganen
- - register - ventilatierooster
- - safety pad subassy. - dashboard bovenstuk
insufficient - niet toereikend, onvoldoende
- fit form - slechte pasvorm
insulant - isolatiemateriaal, isolatiemiddel, isolatiestof, isolerende
stof, niet-geleidend
insulate, to - isoleren, voorzien van isolatiemateriaal
insulated - geïsoleerd
- electrode - centrale elektrode, middenelektrode (van bougie)
- panel van - tegen warmte geïsoleerde truck
- pliers - geïsoleerde tang, hoogspanningstang
- return system - systeem met geïsoleerde retourleiding
insulating lamination - afscheidingsplaat, separator
- layer - isolatielaag, isolerende (tussen)laag
- material - isolatiemassa, isolatiemateriaal, isolatiestof
- panel - dempingspaneel
- plate - isolatieplaat, isolerende plaat
- sleeve - isolatiemof
- tape - isolatieband
insulation - draadbekleding, isolatie(materiaal)
- paint - borglak, (isolatie)lak
- resistance meter (megger) - isolatieweerstandmeter
- tape - isolatieband
insulator - hitteschild, isolator, isolerend onderdeel, isolerende stof,
kap, ophangrubber, tussenschot
- disc - isoleerplaat
insurance - verzekering
Insurance Crime Prevention Institute (ICPI) (A) - zie ICPI
- Institute for Highway Safety (IIFHS) (A) - zie IIFHS
insurance terms for forwarding of goods - verzekeringsvoorwaarden voor
het goederentransport
intake - inlaat(opening), toevoeropening
- air - aanzuiglucht, inlaatlucht
- - connector (JE) - luchtkanaal (tussen carburateur en filter)
Intake Air Control (IAC) valve (JE) - inlaatluchtregelklep (Toyota)
Intake Air Control Valve (IACV) (JE) - inlaatluchtregelklep (Toyota)
intake air device - luchtinlaat
- - resonator - luchtinlaathuis
- - system - luchtinlaatsysteem
- - temperature compensator (ITC) valve (JE) - zie ITC valve
- - - sensor - luchtinlaattemperatuursensor
Intake Air Temperature Sensor (IATS) (JE) - zie IATS
intake camshaft - inlaatnokkenas, nokkenas die alleen inlaatkleppen bedient
- chamber - inlaatspruitstuk
- closes - inlaatklep sluit
- duct - inlaatkanaal, inlaatleiding
- manifold - inlaatspruitstuk
- muffler - inlaatluchtdemper, inlaatluchtruisdemper
- opening - inlaatopening
- opens - inlaatklep opent
- passage - inlaatkanaal
- period - inlaatperiode
- port - inlaatleiding, inlaatpoort, overstroomkanaal (van 2-takt
motor)
- pressure - aanzuigdruk, inlaatdruk
- - sensor - aanzuigdruksensor, aanzuigdrukvoeler, zuigbuis-
druksensor
- screen - zeef (van oliepomp)
- side - aanzuigzijde, inlaatzijde
- silencer - inlaatgeluiddemper, inlaatruisdemper
- stroke - aanzuigslag, inlaatslag
- tube - luchtaanzuigbuis
- valve - inlaatklep
- - closing period - sluitingsduur van inlaatklep
- - opening period - openingsduur van inlaatklep
- - tappet clearance - inlaatklepspeling
intarder - 1. in versnellingsbak ingebouwde retarder, 2. retarder die
a.h.w. aan de zijkant van de versnellingsbak is ingebouwd met
als voordeel compactheid, lager gewicht en goed remvermogen
t.o.v. retarder
integral - geheel, integraal, volledig
- body - zelfdragende carrosserie
Integral Entry and Exit System (JE) - systeem om in- en uitstappen uit
voertuig te vergemakkelijken (zoals bestuurders-
stoel bevestigd aan portier) (Mitsubishi HSR)
integral entry and frame - zelfdragende carrosserie
- chassis-body - zelfdragende carrosserie
- filtering element - uitwisselbaar filterelement
- frame and body - zelfdragende carrosserie
- - construction - zelfdragende carrosserie
- power steering gear (A) - stuurbekrachtiging
- servo steering gear - stuurbekrachtiging
integrate, to - integreren, tot één geheel samenvoegen
Integrated Car Communication Unit (ICCU) - zie ICCU
_ Chassis Control System) (A) - zie ICCS
integrated circuit (IC) - geïntegreerde schakeling
- - (- ) regulator - (spannings)regelaar
- head rest - in stoel geïntegreerde hoofdsteun
Integrated Ignition Assembly (IIA) (JE) - zie IIA
integrated roof fairing (A) - geïntegreerde dakvorm voor windgeleiding
Integrated Temperature Control (ITC) - zie ITC
- Traffic Control Systems (ITCS) - zie ITCS
integration relay - combinatierelais, integratierelais
Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System (Invecs) (JE)
- zie INVECS
- - - - - - - INVECS) II
(JE) - zie INVECS II
- Safety and Orientation Technology (Isotec) (A) - zie Isotec
- Transport Systems (ITS) (A) - zie IVHS
- Vehicle Highway Systems (IVHS) (A) - zie IVHS
- Warning System (IWS) - zie IWS
- 4WD Integrated Control System (i-Four) (JE) - zie i-Four
intensity - intensiteit, sterkte (van magnetisch veld/spanning)
- of current - stroomsterkte
interaction - onderlinge reactie, wisselwerking
inter-axle differential (A) - centraal differentieel, derde differentieel,
tussendifferentieel (DAF)
intercell connector - verbindingsstrip tussen accucellen
interceptor - stroomlijnverstorend deel aan carrosserie
intercept point - uitschakelpunt
interchange, to - omwisselen, uitwisselen, verwisselen
interchangeability - omwisselbaarheid, onderlinge verwisselbaarheid, uit-
wisselbaarheid, vervangbaarheid
interchangeable - omwisselbaar, onderling uitwisselbaar, (onderling)
verwisselbaar, vervangbaar
intercity bus - streekbus
interconnect, to - doorverbinden, ineen grijpen, (onderling) verbinden
interconnected - doorverbonden, gekoppeld, (onderling) verbonden
interconnecting wiring - bedrading
intercontinental transport - intercontinentaal transport
intercooler - inlaatluchtkoeler, interkoeler, tussenkoeler, warmtewisselaar
intercooling - interkoeling, tussenkoeling
interface adhesive failure - hechtprobleem (separatie van twee laklagen)
interfere, to - storen (radio)
interference - aanraking, atmosferische storing, interferentie, (radio)-
storing, ruis, storende geluiden
- area - storingsgebied
- elimination - ontstoring
- fit - klempassing, nauwe passing, perspassing
- suppression - onderdrukking van radiostoring, ontstoring,
radio-ontstoring, storingonderdrukking
interfering - belemmering, storing
interior - binnenste, binnenkant, binnenzijde, interieur, inwendige
- air temperature sensor - sensor binnentemperatuur
- decoration - interieurbekleding
- dimensions - binnenafmetingen
- lamp - binnenverlichting, interieurverlichting
- light(s) - binnenverlichting, interieurverlichting
- lining - binnenbekleding, interieurbekleding
- mirror - binnenspiegel
- noise - in interieur hoorbare rijgeluiden
- rear mirror - binnenspiegel
- resistance - inwendige weerstand
- temperature - binnentemperatuur
- trim - binnenbekleding, interieurbekleding
inter leaf - tussenblad (van bladveer)
interliner - binnendeel van hiel van autoband
Interliner - Interliner (snel en comfortabel busdienstverkeer naar spoor-
wegstations en andere belangrijke knooppunten van openbaar
vervoer in Nederland)
interlink, to - onderling verbinden
interlock, to - aaneenkoppelen, blokkeren, ineen grijpen, in elkaar
grijpen, met elkaar verbinden, (ver)grendelen
interlocking device - grendelmechanisme, sperinrichting van differentieel,
vergrendelinrichting
interlock mechanism - grendelmechanisme, vergrendelmechanisme (in bak)
- pin - blokkeerpen, grendelpen
- plate cover - schakelblokkeerplaat
- roller - blokkeerpal, blokkeerrol, blokkeerstift
intermediate - tussen(liggend)
- alkyd resin - intermediate alkydhars
- axle differential - centraal differentieel, derde differentieel,
tussendifferentieel
- band brake - middelste remband (van automatische bak)
- bearing - tussenlager
- disc - tussenschijf
- filler - grove plamuur
- gear - tussendrijfwerk, tussentandwiel
- layer - tussenlaag
- lever - tussenhefboom (van rem/stuurschakelmechanisme)
- pinion - planeetwiel, satellietwiel
- pipe - tussenpijp (tussen voorste en achterste uitlaatdemper
- relay - intervalrelais (voor ruitewissers)
- ring - tussenring
- second gear clutch - tweede versnellingskoppeling
- shaft - middendeel van cardanas, tussenas
- - joint yoke - kruiskoppeling van stuuras
- - yoke - tussenaskoppeling (van stuurinrichting)
- speed clutch - tweede versnellingskoppeling
- wheel - tussentandwiel
intermittent - (af)wisselend, interval, met onderbrekingen, onderbroken,
regelmatig terugkerend
- operation - intervalstand, intervalwerking (van ruitenwis-
sers)
- wipers - ruitenwissers met intervalschakeling
intermodal container - intermodale container (container geschikt voor
diverse wijze van vervoer)
internal - intern, inwendig
- balance shaft (A) - inwendige balansas (Mitsubishi)
- border - binnengrens (de grenzen van Nederland met België en
Duitsland)
- cogging - binnenvertanding, inwendige vertanding
- -combustion (I.C.) engine - inwendige verbrandingsmotor
- diameter - binnendiameter, inwendige diameter
- leak - inwendig lek, inwendige lekkage
- friction - inwendige wrijving
- gear - binnenvertanding, inwendige vertanding, ringwiel
- geared wheel reductor - ringwielreductie
- gearing - binnenvertanding, inwendige vertanding
internally cogged - met binnenvertanding
internal resistance - inwendige weerstand
internals - inwendige delen (bv. van versnellingsbak)
internal screw gage (A) - schroefdraadmeter voor inwendige schroefdraad
- screw gauge - schroefdraadmeter voor inwendige schroefdraad
- - thread - binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad
- splatter - inwendige (las)spetters
- teeth - binnenvertanding, inwendige vertanding
- thread - binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad
- toothing - binnenvertanding, inwendige vertanding
- traffic - intern transport
International Association of Autotheft Investigators (IAATI) - zie IAATI
- Automotive Trade Show - Engelse beurs op het gebied van
componenten, equipment, gereed-
schappen en accessoires
- Auto Sound Challenge Association (IASCA) (A) - zie IASCA
- Diesel Service (IDS) - zie IDS
- Institute of Synthetic Rubber Producers (IISRP)(A) - inter
natonaal instituut van fabrikanten van synthetische rubber
- Lubricant Standardization and Approval Committee) (ILSAC)
(A) - zie ILSAC
- Motor Sports Association (IMSA) (A) - zie IMSA
- Off Road (IOR) show - zie IOR
- Organization for Standardization (ISO) - zie ISO
- Races of Champions (IROC) series (A) - zie IROC series
- Roadtransport Union (IRU) - zie IRU
- Safety Rating System (ISRS) - zie ISRS
- Standardization Organization (ISO) - zie ISO
international system of units - internationaal eenhedenstelsel
International Touringcar Championship (ITC) - zie ITC
international traffic - grensoverschrijdend verkeer, grensoverschrijdend
vervoer, internationaal transport, internationaal
verkeer
- transport - internationaal transport
interrupt, to - onderbreken, verbreken
interrupted braking - pompend remmen
interrupter - onderbreker(nok), uitschakelaar, verbreker
interrupting - onderbreken
interruption - defect, onderbreking, storing, tijdelijke uitschakeling
interruptor - zie interrupter
intersection (A) - knooppunt, kruispunt, snijpunt (van twee lijnen), ver-
keersplein, (weg)kruising
interstate (A) - autoweg van de ene naar de andere Amerikaanse staat,
rijksweg
Interstate Commerce Commission (ICC) (A) - zie ICC
interurban bus - interlokale bus, streekbus
interurban traffic - interlokaal verkeer
interval - interval, pauze, tussenperiode, tussenpoos, tussenruimte
- adjuster - instelbare intervalstand (op ruitenwisserschakelaar)
- counter gear - intervaltandwiel
in the grey (A) - gedeelte van racebaan buiten de ideale racelijn waar
allerlei vuiligheid (bv. van banden) terechtkomt en
waar de bandengrip op het wegdek slecht is
- - groove (A) - ideale racelijn op speedwaybaan
in this state - onder deze omstandigheden
intoxicated driving - rijden onder invloed
* Intrac - twee viscokoppelingen in de integrale aandrijving (Honda,
Japanse Concerto)ÞNÞ
INTRAC (INnovative TRAction Control) system (JE) - 1, systeem waarbij zowel
remmen als aandrijving via een computergestuurd systeem zorgen
voor een beperking van het slippen (Honda '90), 2. vierwielaan-
drijfsysteem met één differentieel vóór en dubbele viscokoppeling
achter dat fungeert als sperdifferentieel en dat het aandrijfkoppel
verdeelt over voor- en achteras (Honda)
introduce, to - bekend maken, inbrengen, instellen, introduceren, invoegen,
invoeren, voorstellen
introduction - inleiding, introductie, invoeging, invoering
intro scan - beluisteren gedurende eerste 10 seconden van elk nummer
(Sony CDX-7580 radio/CD-speler)
intrude, to - binnendringen, indrukken, samendrukken
intrusion - binnendringing, indringing, indrukking
in turn - op zijn beurt
invar - invarstaal (ijzer-nikkellegering)
INVECS (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System (JE)
brein dat continue voorwielaandrijving, ABS, tractiecontrole,
vierwielbesturing, actieve demping (Active Preview ECS) en vier-
traps automatische versnellingsbak bestuurt (Mitsubishi Debonair
Exceed II en Galant '93)
- (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System) II
(JE) - compacte 4-traps transmissie met overbrengingsverhoudingen
tussen 2,842 voor de eerste tot 0,712 voor de vierde versnelling,
transmissie met computersturing, zelflerende elektronisch
gestuurde automatische 4-versnellingsbak
invent, to - uitvinden
invention - uitvinding
inventor - uitvinder
inverse - omgekeerd, tegenovergesteld
inversely proportional to - omgekeerd evenredig aan/met
invert, to - inverteren, omkeren, veranderen in het tegenovergestelde
inverted - ondersteboven, omgekeerd
- engine - motor met hangende cilinders
- scavenging - omkeerspoeling (van 2-takt motor)
- valve engine - kopklepmotor
inverter - gelijkstroom-wisselstroomomzetter
invertor - omzetter
investigate, to - beproeven, bestuderen, navorsen, onderzoeken, verkennen
investigation - analyse, bestudering, onderzoek, onderzoeking, studie
invisible - onzichtbaar
inward - naar binnen gericht
- parts - inwendige (onder)delen
iode bulb - halogeenlamp
iodine lamp - jodiumlamp
ionic adjustment - ioniseren (airco)
- phosphate bath - ionisch fosfaatbad waarin een dunne zinkfosfaat-
laag op het metaaloppervlak wordt aangebracht
ionosphere - ionensfeer, ionosfeer
IOR (International Off Road) show - 's werelds grootste tentoonstelling
van terreinauto's en alles wat daarmee te maken heeft
I/P (idler pulley) (JE) - geleiderol, leirol, loopwiel, spanrol, tussen-
rol, (tand)wiel
I.P. (inner piston) (JE) - binnenste zuiger (automatische bak)
IPA (isopropyl alcohol) - IPA (isopropylalcohol) (oplosmiddel in lak)
IR (infra-red) - IR (infrarood)
IRHA (Irish Road Haulage Association) - vakbond voor Ierse transporton-
ondernemingen
IRIS (Inertia Resonance Induction System) (JE) - drukvul-effect, resonantie-
oplading [tussen 2300 en 4200 t/m verdeelt een klep het inlaat-
spruitstuk in 2 delen zodat er drukgolven ontstaan die de cilinder-
vulling verbeteren, Subaru SVX '92 met 6-cil. boxermotor van 3319
cm3, max. vermogen 169 kW (230 pk) bij 5600 t/m, max. koppel 309 Nm
bij 4800 t/m]
Irish Road Haulage Association (IRHA) - zie IRHA
IROC (International Race of Champions) series (A) - reeks van 4 wedstrijden
waarin 12 van de beste coureurs uit Amerikaanse disciplines tegen
elkaar uitkomen, wedstrijden met identieke Dodges op ovaalbanen
in Amerika
iron, to - met ijzer bekleden
iron (symbol Fe, atomic no. 26) - ijzer (symbool Fe, atoomnr. 26)
- - ijzer, soldeerbout
- horse (S.Afr.E) - tractor, trekker
- ore - ijzererts
- oxide - ijzeroxyde
- - red (ferrous oxide) - ijzeroxyde rood (ijzerhoudend oxyde)
- roughneck (A) - robot die het koppelen en ontkoppelen van de boor-
pijp uitvoert in een gemechaniseerde boortoren om
mini-gasvelden aan te boren
- sheet - ijzeren plaat, plaatijzer
irregular - niet-standaard, ongelijk(matig), ongelijkzijdig, onregelmatig
- pitch spring - progressief gewonden (klep)veer, veer met een
niet-lineaire spoed, veer met een niet-verlo-
pende spoed (bv. klepveer)
irregularity - onregelmatigheid
irrespective - onafhankelijk, ongeacht
irreversible - niet-omkeerbaar, onomkeerbaar
IRS (independent rear suspension) - onafhankelijke achterwielophanging,
onafhankelijke achterwielvering
IRU (International Roadtransport Union) - Internationale Wegtransport
Unie (overkoepelende federatie van organisaties in het wegvervoer te
Genève opgericht in '48)
ISC (Idle Speed Control) valve (JE) - ISC klep, regeling stationair toerental,
regelklep stationair toerental, stationair toerental regeleenheid
* ISC VSV ( ? ) - ?
* ISC (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift van '92: IAC (Idle Air
Control) (A) - ?
is not within specification - voldoet niet aan de specificatie(s)
ISO (International Organization for Standardization) - internationale
organisatie voor standaardisatie (is overkoepelend orgaan van het
nationale normalisatie-instituut te Genève)
ISO (International Standardization Organization) - internationale stan-
daardisatie organisatie
isobutanol (i-Butanol) - isobutanol (i-Butanol) (oplosmiddel in lak)
isocyanate - isocyanaat
isolate, to - afscheiden, isoleren
isolator - isolatieschakelaar, isolator, uitschakelaar
isomerisation - isomerisatie van aardolie (in raffinaderij)
isomerization (A) - zie isomerisation
is on - is ingeschakeld
iso-octane - iso-octaan
isopropyl acetate - isopropylacetaat (oplosmiddel in lak)
- alcohol (IPA) - isopropylalcohol (IPA) (oplosmiddel in lak)
Isotec (Intelligent Safety and Orientation Technology) (A) - intelligente
veiligheids- en oriëntatietechnologie zoals afstandsradar, mist-
sensor, infrarood camera, moderne navigatiemiddelen, elektronische
verkeersgeleiding, routeplanning, meetsysteem dat afstand tot
voorligger bepaalt en zelfstandig gas kan minderen, iets bijremmen
en in geval van automatische transmissie kan terugschakelen (Opel
Omega Isotec '94)
iso-thermal compression - isothermische compressie
ISRS (International Safety Rating System) - internationaal systeem om
bedrijven door te lichten op veiligheid
issue, to - afgeven, publiceren, uitbrengen, uitgeven, uitstromen
ISWG (Imperial Standard Wire Gauge) - Britse standaard schroefdraadmaat
Italian monkey - onwennige zitpositie met gebogen knieën en vrijwel
gestrekte armen in historische Alfa Romeo 1600 GTA
- Touring Car Championship (ITCC) - zie ITCC
ITC (Injection Timing Control) - inspuitmoment van dieselmotor wordt be-
paald aan de hand van belasting, temperatuur en toerental (Renault
Premium motor MIDR 06.23.56 van 11,1 liter)
* ITC (Intake air Temperature Compensator) valve (JE) - thermoklep?,
luchtinlaattemperatuurklep?
ITC (Integrated Temperature Control) - constante temperatuur- en vochtigheids-
regeling (in Space Cab van DAF type TT 95.350 '87 en FT 95.430)
ITC (International Touringcar Championship) - internationaal toerwagen-
kampioenschap
ITCC (Italian Touring Car Championship) - Italiaans toerwagenkampioen-
schap
ITCS (Integrated Traffic Control Systems) - systeem dat het hart vormt
van UTMS en is gericht op een intelligente en geïntegreerde ver-
keersregeling en aangesloten is op optische verkeersdetectoren en
andere meetinstrumenten en dat alle verkeersinformatie verwerkt
item - artikel, exemplaar, onderwerp, produkt, punt (bv. punt 6 van ....)
- (JE) - type
ITS (Inflatable Tubular Structure) - airbag op ooghoogte aan de zijkant
in de dakrand gemonteerd (bij opblazen spant deze zich diagonaal voor
het portierrraam) (BMW '94)
- (Intelligent Transport Systems) (A) - zie IVHS
Iveco Computer Assisted Sales Tool (Icast) - zie Icast
- Engine Tester (IET) - zie IET
IVHS (Intelligent Vehicle Highway Systems) (A) - systemen waarvan ver-
wacht wordt dat zij de veiligheid verbeteren, de mobiliteit bevorderen
ren, de milieuverontreiniging verminderen en energie besparen
ivory - ivoorkleur
- black - ivoorzwart
I.W.G. [Imperial (Standard) Wire Gauge] - Britse standaard schroefdraadmaat
IWS (Intelligent Warning System) - waarschuwingssysteem dat met 30
controlelampjes over werking van vitale functies en voertuigconditie
informeert (DAF type FT 95.350 '87)