Woordenboek - letter U
UAAI (United Australian Automotive Industries) - joint venture tussen Toyota Motor Corporation Australia (TMCA) en General Motors-Holden's Automotive Ltd. (GMHA) UAW (United Automobile, Aerospace, Agricultural Implement Workers of America) (A) - overkoepelende Amerikaanse vakorganisatie voor mensen werkzaam in de auto-industrie, ruimtevaart en landbouwwerktuigen- industrie UBC (underbody coating) - anti-roestbehandeling van auto-onderzijde U-beam - U-balk U-bend - U-bocht U-bolt - klemstrop, U-bout, veerstrop (van bladveer) U/D (underdrive) - kruipversnelling, overdrive (gemonteerd onder automa- tische bak), reductie, underdrive U/D (underdrive) one-way clutch - vrijloopkoppelingreductie (van automa- tische bak) UDC (upper dead centre) - b.d.p., BDP (bovenste dode punt) UDL (Universal Driveline Lubricant) - olie voor versnellingsbak en achterbrug U-gauge - U-meter (om slijtage aan draaipunt van remschoen te controleren) U-iron - U-balk, U-ijzer U-joint (A) - kruiskoppeling (bv. in stuuras) UKW (Ultrashort Wave) - ultrakorte golf (radio) ULEV (Ultra Low Emission Vehicle) (A) - 1. voertuig dat aan emissievoor- waarden van de toekomst voldoet, 2. voertuig met zeer lage uitlaat- emissie ULSAB (ultra light steel auto body) - lichte stalen carrosserie voor de toekomst (resultaat van een samenwerkingsverband tussen 31 staalfa- brikanten uit de hele wereld waaronder Hoogovens, Ijmuiden en Porsche Engineering Services, een Amerikaanse ontwerpstudio van Porsche AG) ultimate strength - breuksterkte ultra-high speed tyre - buitenband geschikt voor zeer hoge snelheden - -high strength steel - martensitisch staal - light steel auto body (ULSAB) - zie ULSAB Ultra Light Weight (ULW) - type-aanduiding van lichte Dunlop band - Low Emission Vehicle (ULEV) (A) - zie ULEV ultra short suspension beam - extra korte zwanehals (van oplegger) - - wave (UKW) - ultrakorte golf (radio) ultrasonic vibration moisture removal mirror (JE) - buitenspiegel die door ultrasone trillingen gedurende 5 s en door ver- warming gedurende 4 minuten van vocht is ontdaan (sommige luxe modellen van Toyota '95) - welding - ultrasoonlassen (is een vorm van druklassen) ultra-violet ray absorbing agent - ultraviolette straling absorbeerder (in lak) - - - radiation - ultraviolette straling ULW (Ultra Light Weight) - type-aanduiding van een lichte Dunlop band unaffected - niet geschonden, onaangetast unbalance - onbalans unbalanced - in onbalans, niet gebalanceerd, niet in evenwicht, niet uitgelijnd, ongebalanceerd unbelted - zonder veiligheidsgordel om te hebben unbolt, to - bouten losmaken/-schroeven unbraked - ongeremd - permissable trailer weight - maximum toelaatbaar totaalgwicht van ongeremde aanhanger unburnt hydrocarbons - onverbrande koolwaterstoffen uncaulk, to - openbuigen (bv. van borgrand) uncoated - niet van een laag voorzien, onbedekt uncomfortable - onaangenaam, oncomfortabel uncontrollable - onbeheersbaar, onbestuurbaar, oncontroleerbaar, onregelbaar uncontrolled - ongeregeld, spontaan uncouple, to - afkoppelen, loskoppelen, losmaken, losnemen (van leiding), ontkoppelen uncovered - onbedekt, onbekleed, onbeschermd uncrated - onverpakt undamaged - onbeschadigd, schadevrij undamped - ongedempt under - minder dan, onder(ste) underbed touch-up - bijwerken van onderzijde (met lak) underbody - bodem (van carrosserie), onderkant - central - middenstuk van bodem underbody coating (UBC) - anti-roestbehandeling van auto-onderzijde underbody front section - voorzijde van bodem (van carrosserie) - air flow - onderlangs stromende rijwind - protection - anti-corrosielaag op voertuigbodem underbonnet design - motorruimte-ontwerp - - lighting - motorruimteverlichting - cab-floor engine - motor onder cabine undercarriage - chassis, frame, onderstel undercoat - anti-roestlaag, basislaag (van lak), bitac, grondlaag, roest- werende laag, roestwerend middel aan onderkant van auto - film - basislaag (van lak) undercoating - basislaag (van lak), bodembescherming, grondlaag, roest- werende laag, roestwerend middel, tectyl(laag) undercoat paint - basislaag (van lak) undercooling - onderkoeling undercover - afdekplaat, afschermplaat, bescherm(ings)plaat aan onder- kant, (onder)beplating, onderplaat undercut - insteekdiepte (van collector) - depth - diepte van isolatie (collector), groefdiepte, insteekdiepte undercutting saw - collectorzaagje undercut weld - verzonken lasnaad underdrive (U/D) - zie U/D - brake - overdrive rem (gemonteerd onder automatische bak) - clutch - overdrive koppeling (gemonteerd onder automatische bak) underfloor catalytic converter - ver van motor ingebouwde katalysator underfloor engine - horizontale motor, middenmotor (bv. onder vloer van autobus), ondervloermotor underframe - hulpchassis, subframe underhood (A) - onder de motorkap - catalytic converter (A) - dichtbij motor ingebouwde katalysator - inspection (A) - controle onder de motorkap - lighting -(A) - motorruimteverlichting underinflation - onderspanning (van band), te lage bandspanning under investigation - in onderzoek under load - belast underload, to - onderbelasten underloaded - onderbelast underneath - aan de onderzijde, beneden, onder de motorkap, onderin underride guard - onderrijbeveiliging underseat toolkit - gereedschapsset gemonteerd onder de stoel underside - onderkant undersize (U/S) - ondermaat (bv. van lager), te klein underslung - aan onderzijde aangebouwd/gemonteerd - chassis - chassis waarbij de chassisbalken onder de achteras door lopen, sportwagenchassis met de balken onder de achteras (ca. 1930) undersquare engine - langeslag/ondervierkante motor understeer - onderstuur understeering - onderstuurd undersurface - onderkant, onderlaag (van lak), ondervlak under the yellow (A) - gele-vlagperiode op Indianapolis Motor Speedway undertray - bodemplaat die als luchtgeleidende "schep" van onder de "buik" naar voren steekt (van Formule 1 wagen) undertread - gordel (in buitenband) undervoltage - onderspanning undiluted sulfuric acid - onverdund zwavelzuur undivided - in 1 geheel, uit 1 stuk - folding back seat - omklapbare achterbank uit 1 stuk undo, to - losdraaien, losmaken undriven - niet-aangedreven undulation - glooiing, golven, golving unearthed - niet aan massa liggend, niet-geaard, ongeaard uneconomic - oneconomisch, onvoordelig, onzuinig unequal - ongelijk(matig) - -length wishbones - trapeziumvormige wielophanging - wishbone type suspension - trapeziumdwarsarm ophanging uneven - niet vlak, oneffen, oneven, ongelijk(matig) unevenness - oneffenheid, ongelijkmatigheid uneven running - ongelijkmatige loop - terrain - oneffen terrein - wear - ongelijkmatige slijtage unfilled charged battery - droog geladen accu ungrounded (A) - niet aan massa liggend, niet-geaard, ongeaard unhook, to - losmaken, losnemen uniball - kogelgewricht * uni-body (A) - chassis en carrosserie aan elkaar gelast, zelfdragende carrosserie * unibody (A) - chassis en carrosserie aan elkaar gelast, zelfdragende carrosserie uni-coloured - eenkleurig unidirectional - in één richting draaiend, voorgeschreven draairichting van buitenband uniflow scavenging - 1-richtingsspoeling, gelijkstroomspoeling (2-takt motor), langsspoeling (van cilinder) uniform - constant, eenparig, eenvormig, egaal, gelijk(matig), gelijkvor- mig, werkkleding - coat - egale/gelijkmakende laag (bij lakspuiten) - speed - gelijkmatige snelheid - velocity - gelijkmatige snelheid unify, to - gelijkmaken, tot 1 geheel maken unilateral - in 1 richting doorlatend uninflammable - onbrandbaar, onontvlambaar uninsulated - ongeá‹ásoleerd union - aansluiting, (aansluit)nippel, banjo, koelwaterpijp, koppelstuk, (pijp)koppeling met wartel(moer), structuur (van lak), verbin- dingsstuk - bolt - banjobout, holle bout - nut - aansluitmoer, holle bout, nippel(moer), ringmoer, wartelmoer - - wrench (A) - leidingwartelsleutel - of the resin - structuur van de hars - pin - aansluitingspen - seat - aansluiting, aansluitzitting, nippelzitting unit - aggregaat, apparaat, eenheid, groep, module, orgaan, set, (samen) stel, toestel unitary body - zelfdragende carrosserie - packaging - enkelvoudige verpakking (blik, doos, ton, vat) unit assembly system - aanbouwsysteem, bouwdoossysteem, systeembouw - body construction - zelfdragende carrosserieconstructie - construction body - kooiloze/zelfdragende carrosserie unite, to - samenvoegen, verbinden, verenigen United Australian Automotive Industries (UAAI) - zie UAAI - Automobile, Aerospace, Agricultural Implement Workers of America (UAW) (A) - zie UAW united injector - gecombineerd pomp- en verstuiverelement, pompverstuiver United States Advanced Battery Consortium (USABC) (A) - zie USABC - - (U.S.) Energy Strategy Bill (A) - zie U.S. Energy Strategy Bill - - ( - ) Environmental Protection Agency (EPA) (A) - zie EPA Unit Injector - plunjer met injector per cilinder van dieselmotor (Bosch) unitised body - zelfdragende carrosserie unitized-body car (A) - auto met zelfdragende carrosserie - - - vehicle (A) - voertuig met zelfdragende carrosserie - construction (A) - constructie waarbij het koetswerk op het chassis is gelast i.p.v. met bouten vastgezet unit power plant - krachtbron, motor(blok) - supply - levering van complete set - weight - specifieke massa, specifiek gewicht universal - algemeen bruikbaar, universeel (passend) - clamp - grijptang - coupling - cardankoppeling, kruiskoppeling - drive - cardan(as)aandrijving Universal Driveline Lubricant (UDL) - zie UDL universal engine - op meer dan 1 brandstof lopende motor - joint (A) - cardankoppeling, kniestuk (van dopsleutel), kogel- scharnier, kruiskoppeling, stuurkoppeling, univer- seel verbindingsstuk - - spider - kruisstuk (van tussenas) - - yoke with sleeve - kruiskoppeling met schuifstuk - lathe - universele draaibank - milling machine - universele freesbank - pliers - combinatietang - puller - universele trekker - shaft - cardanas - - - drive - cardan(as)aandrijving Universal Traffic Management Systems (UTMS) - zie UTMS universal trestle - universele montagebok unladen curb weight (A) - eigengewicht, leeggewicht - kerb weight - eigengewicht, leeggewicht unleaded gasoline (A) - loodvrije/ongelode benzine - petrol - loodvrije/ongelode benzine
unload, to - afladen, lossen unloaded - niet-belast, onbeladen, onbelast, zonder lading - weight - leeggewicht unloader - losser (beroep), ontlaster (van carburateur), overdrukklep - lever - ontlasthevel (van carburateur) unloading system - lossysteem - valve - ontlastklep unlock, to - ontgrendelen, ontsluiten, openen unlocking - ontgrendelen, ontgrendeling unlock position - niet-geborgde stand (van portierschakelaar) - warning switch - waarschuwingsschakelaar "ontgrendeld stuur" (van verstelbaar stuur) of "sleutel in contactslot unmetered air - valse lucht unmixed - niet-vermengd, puur, zuiver unmodified - niet gemodificeerd, ongemodificeerd, standaard - engine - standaardmotor unneeded weight - onnodige lading, onnodig gewicht unobtainable - niet te koop, niet te verkrijgen, onverkrijgbaar unpacked - onverpakt unpainted - niet-gespoten (lak), ongelakt unpaved - onverhard (wegdek) unpeel, to - losmaken unpleasant odor - onplezierige geur unplug the connectors, to - de stekkers loshalen, de stekkers losnemen, de stekkerverbinding losmaken unprotected level crossing - beveiligde onbewaakte spoorwegovergang unreel, to - afrollen, afwikkelen, afwinden unregulated catalytic converter - ongeregelde katalysator unresponsive - lui, traag reagerend unrestrained - onbelemmerd - reach - onbelemmerde reikwijdte, reikwijdte zonder veilig- heidsgordel om te hebben unroll, to - afrollen, afwikkelen, afwinden unrust, to - ontroesten unsafe - onveilig unsaturated - onverzadigd - hydrocarbons - onverzadigde koolwaterstofverbindingen - polyester (UP) - onverzadigde polyester (kunststof) - polyester putty - onverzadigde polyesterplamuur - - resin - onverzadigde polyesterhars [thermohardende (synthetische) hars in lak] unscrew, to - afdraaien, afschroeven, losdraaien, losmaken, losschroeven, opendraaien, uitschroeven unseat, to - band van velg demonteren unserviceable - niet repareerbaar, onbruikbaar unshort, to - kortsluitdraadje wegnemen, kortsluiting opheffen unskilled - onbekwaam, ongeschoold, onvakkundig unsprung weight - onafgeveerd gewicht, onafgeveerde massa unstable - instabiel, labiel, onstabiel, wankel unstake, to - borging verwijderen, ontborgen unsteadiness - slaan (van wielen) unsteered axle - ongestuurde as unstressed - niet onder spanning staand, ontspannen unsuspended - onafgeveerd, star, zonder ophanging untie, to - losgaan, losmaken, ontwarren untight - lek, niet dicht, ondicht untrue - niet rond, onrond unusable - onbruikbaar unusual - afwijkend, ongebruikelijk unwind, to - afhaspelen, afrollen (kabel van lier), afwikkelen, afwinden unwinding - afrollen (bv. van lierkabel), afwikkeling, afwinding unwiped - niet door ruitenwisser gewist unzip, to - openritsen (van kapsluiting) up - (naar) boven, omhoog UP (Unsaturated Polyseter) - onverzadigde polyester (kunststof) up and down - op en neer updated model - gemoderniseerd model up-down switch - aan/uit schakelaar updraft carburetor (A) - stijgstroomcarburateur updraught carburetter - stijgstroomcarburateur upgrade, to - aanpassen, bevorderen, doorstoten naar een hoger marktseg- ment, op een hoger niveau brengen, opwaarderen, verbeteren, verhogen (van kwaliteit), vernieuwen - - helling upgrading - aanpassing, een auto naar een hogere klasse brengen, verbete- ring, verhoging (van kwaliteit), vernieuwing uphill - helling opgaand, heuvelopwaarts, omhoog gaand - grade - helling upholster, to - bekleden, overtrekken, stofferen upholstered seat - met stof beklede stoel upholstery - bekledingsstof, interieurbekleding, stofferen, stoffering - cleaner - bekledingsreiniger - covering - bekledinghoes - moulding - bekledingslijst upkeep - onderhoud - operation - onderhoudswerkzaamheid upper - boven(ste) - A-arm - bovenste driehoekige dwarsgeplaatste wieldraagarm, bovenste triangel - anchorage point - bovenste bevestigingspunt (veiligheidsgordel) - arm bushing - bovenste draagarmbus (van onafhankelijke voorvering) - back panel - bovenste deel van achterpaneel, hoedenplank, versterking van hoedenplank - - reinforcement center mark (A) - merkteken in middenversteviging - beam (A) - grootlicht - - control light - controlelampje van grootlicht - body - bovenste helft van carrosserie - case - bovendeksel - column tube - bovenste stuurkolombuis - control arm - bovenste wieldraagarm - crankcase - bovencarter - - half - bovencarter - cylinder lubricant - bovensmering - dash panel - waterkast onder voorruit - dead center (A) - bovenste dode punt (b.d.p., BDP) - - centre (UDC) - bovenste dode punt (b.d.p., BDP) - face - bovenkant - fifth wheel - opleggerkoppelingsplaat van oplegger - half of fifth wheel - opleggerkoppelingsplaat van oplegger - hinge - bovenscharnier, bovenste scharnier - level - bovenste niveau, max. niveau - limit - bovengrens, max. peil - medium-size category car - grote middenklasse auto - middle-class car - grote middenklasse auto - plunger plate - bovenste plunjerplaat - radiator hose - bovenste radiateurslang - radius arm - bovenste duw-/trekstang, bovenste geleide-arm, bovenste reactie-arm, torsie-opvangarm - safety-belt anchorage - bovenste verankeringspunt van veiligheidsgordel - side - bovenkant, bovenzijde - spring seat - bovenste veerzitting - step - stootrand (in cilinder) - support - slotplaat - surface - bovenkant, bovenvlak, bovenzijde - suspension control arm (A) - bovenste draagarm, bovenste wielarm - - mounting - bovenste bevestigingspunt van MacPherson veerpoot - tank - bovenbak (van radiateur), boventank (van radiateur) - trailing arm - bovenste in langsrichting geplaatste wieldraagarm - - link - bovenste in langsrichting geplaatste wieldraagarm - traverse arm - bovenste dwarsgeplaatste wieldraagarm - - link - bovenste dwarsgeplaatste wieldraagarm - unit case - bovenhuis, bovendeksel - valve spring retainer - bovenste klepveerschotel - - - seat - bovenste klepveerschotel - wishbone - bovenste dwarsgeplaatste wieldraagarm - - arm - bovenste wieldraagarm upright - balk, loodrecht, post, recht(opstaand), staand, staander, stijl, verticaal, zuiver recht - pedal - staand pedaal - position - rechtopstaande stand upshift, to - naar een hogere versnelling schakelen, opschakelen upshifting - opschakelen upside down - omgekeerd, ondersteboven upstream - na, voorbij - from - vá¢áá¢ár upstroke - opgaande slag (van zuiger), opwaartse slag upswept - omgebogen (naar boven), opgebogen up till and including - tot en met (t/m) - to - tot upward - naar boven, omhoog (wijzend), opwaarts upwards - naar boven, omhoog, opwaarts upward stroke - opgaande slag (van zuiger), opwaartse slag uranus - speciaal soort roestvrij staal van tankcontainer (18.000 liter) voor vervoer van zwavel- en salpeterzuur (van Hool) urban bus - stadsbus - driving schedule - - freeway (A) - autoweg door bebouwde kom, stadsautoweg - traffic - lokaal verkeer, stadsverkeer - transport - stadsvervoer urea - ureum (aminohars) [thermohardende (synthetische) hars in lak] urethane - schuimrubber, urethaan (aminomethaanzuur, o.a. bumpermateri- aal) - based sealer - afdichtkit op urethaanbasis - gum - urethaankit (voor voorruit) ureum resin - ureumhars USABC (United States Advanced Battery Consortium) (A) - Amerikaans accu- consortium, opgericht in '90, met het doel een nieuwe generatie batterijen voor elektrisch aangedreven auto's te laten ontwikkelen door Chrysler, Ford en General Motors samen het Electric Power Re- search Institute en het Amerikaanse ministerie van energie usable - bruikbaar, nuttig - dimensions of body - binnenafmetingen van laadruimte - range - nuttig bereik - time - verwerkingstijd (bv. ruitenkitmateriaal) use, to - benutten, gebruiken, toepassen - - gebruik, gebruik(making), nut, toepassing U-section - U-profiel U- - dead axle - U-vormige vaste achteras U- - rear axle - U-vormige achteras used car - gebruikte/tweedehands auto - oil - afgewerkte olie, gebruikte olie useful - bruikbaar, nuttig - carrying capacity - nuttig draagvermogen - effect - nuttige arbeid, werkelijk rendement - life - levensduur - load - netto last, nuttig laadvermogen, nuttige lading, nuttige (be)last(ing) - output - nuttig effect, rendement - power - nuttig vermogen * US '87 LDV (L? D? V? ) (A) - ? EM U.S. (United States) Energy Strategy Bill (A) - Amerikaans wetsvoorstel dat inhoudt dat grote truck- en personenauto- fleets van 1995 af moeten overschakelen op alternatieve brandstoffen als propaan, CNG, alcohol of zelfs zonnecellen U.S. (United States) Environmental Protection Agency (EPA) (A) - zie EPA user - afnemer, consument, gebruiker (van apparatuur), verbruiker - -serviceable part - door gebruiker te onderhouden onderdeel use up, to - opmaken, verbruiken * US FTP (United States F? T? P? ) '83 (A) - strenge Amerikaanse emissienorm EM/PG usual wear and tear - normale slijtage usually - meestal utensil - gereedschap, werktuigen utilisation - nuttige toepassing, nuttig gebruik utilization (A) - zie utilisation utility - bruikbaarheid, nuttigheid - car - (kleine) bestelauto - vehicle - bestelauto, kleine bedrijfsauto - wagon (A) - bestelauto, kleine bedrijfsauto, station car, station wagon UTMS (Universal Traffic Management Systems) - áááán overkoepelend verkeers- informatiesysteem waar de Japanse overheid in Tokio naar streeft en dat verkeersinformatie verstrekt aan weggebruikers, optimale routes bepaalt, commerciá‰ále transporteurs zoals taxi's en vrachtwagens on- dersteunt en ook het openbaar vervoer en neveneffecten als geluids- hinder en parkeeroverlast moeten hierdoor worden geregeld (zie ook ITCS, AMIS, DRGS, EPMS, MOCS en PTPS) UVA (Unique Vehicle & Accessory) - Engels automerk (maakt net als Caterham Cars deel uit van de SMMT-groep die gespecialiseerd is in "specials")
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z