Woordenboek - letter O
OAPEC (Organisation of Arabic Producing and Exporting Countries) - orga- nisatie van Arabische olieproducerende en olie-exporterende landen die prijsbeleid ten aanzien van aardolie voeren object - object, onderwerp, voorwerp OBC (on-board computer) - computer gemonteerd in voertuig OBD (On Board Diagnosis) - controle-apparaat van microprocessor - (- - - ) I - ingebouwd diagnosesysteem (emissie-controle systeem ingesteld door de Raad voor het Milieu van de staat Californië) - (- - - ) II - OBD I versie die vanaf '94 uitgebreid is tot OBD II en 17 punten omvat oblique - hellend, scheef(hoekig), schuin(staand), stomp (hoek) oblique A-link - schuingeplaatste wieldraagarm - ball bearing - hoekcontactlager - wishbone - schuingeplaatste wieldraagarm observation - aflezing (van instrument), waarneming observe, to - opmerken, waarnemen obsolete - onbruikbaar, oud, verouderd obstruct, to - afsluiten, belemmeren, blokkeren, hinderen, stremmen (verkeer), versperren, verstoppen (verkeer) obstruction - belemmering, hindernis, opstopping, stremming, versperring, verstopping obtain, to - betrekken, verkrijgen OBU (On Board Unit) - zender die kan communiceren met walstations of hef locaties, plaatsen langs de weg waar computerelektronica, antennes en camara's zijn ondergebracht die automatisch tol heffen en niet-betalers signaleren en registreren (rekening rijden) occasional seat - noodzitting occupant - inzittende - restraint system - beveiligingssysteem voor inzittenden occur, to - gebeuren, ontstaan, optreden (van fouten) ocher (A) - oker ochre - oker - yellow - okergeel OCS (Overall Operating Control System) (JE) - informatiesysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van een multifunctionele computer met enorme output die niet alleen de mechanische functies controleert maar ook de navigatie-, communicatie- en controlesystemen voedt (Mitsubishi HSR '87) octagon - achthoek, achtkant octagonal - achthoekig, achtkantig - bolt - bout met achthoekige kop octane - octaan octane number (O.N.) - octaangetaal (van benzine) - rating - octaangetal (van benzine), octaanwaarde - requirement - octaanbehoefte (van benzinemotor) - selector - octaanselector - - knob - octaanselectorknop - value - octaangetal OCV (oil control valve) - olieregelklep (Toyota '95) O/D (overdrive) - hoogste versnelling (overbrengingsverhouding kleiner dan 1,000), overdrive O/D clutch - overdrivekoppeling odd - oneven - shaped item - moeilijk gevormd onderdeel (bv. om te spuiten) odometer - afstandsmeter, kilometerteller, mijlenteller odor (A) - geur, reuk, stank odorless (A) - geurloos, reukloos odour - geur, reuk, stank odourless - geurloos, reukloos OD (overdrive) solenoid - overdrive klep OE (original equipment) (A) - door fabriek gemonteerd, eerste montage O.E. (original equipment) - door fabriek gemonteerd, eerste montage - ( - - ) spec. - eerste montage specificatie OEM (original equipment market) - eerste montage markt - ( - - manufacturers) - fabrikanten van origele uitrus- ting O.E.M. (Original Equipment Manufacturer) - door anderen geleverde apparatuur draagt naam van autofabrikant die deze monteert off - af(gezet), uit(geschakeld) OFF - af, contactslotstand, schakelaarstand, uit (niet aan) off-car lathe - draaibank waarmee losse remschijven afgedraaid worden off center (A) - gedesaxeerd, uit het midden off-centre number plate mounting - uit het midden geplaatste nummerplaat - -highway vehicle (A) - terreinvoertuig office - afdeling, bureau, kantoor off peak hours - daluren, periode buiten de spits waarin het op wegen en in openbaar vervoer rustig is, slappe uren - position - nulstand, ruststand, uitgangspositie (bv. van ruitenwis- sers), uitgeschakelde stand, uitschakelstand - -road capability - geschiktheid om in ruw terrein te rijden - -roader - terreinvoertuig - -road tire (A) - terreinband - - - tyre - terreinband - - - vehicle - terreinvoertuig - -set - excentrisch, gedesaxeerd, haaks, inpersdieptemaat van de wiel- schotel (is de afstand vanuit het hart van de velg tot aan de rand van de wielschotel), ontzet, schuurstraal, uit het midden geplaatst - - - crash - botsproef waarbij voorzijde van auto voor de helft tegen een betonblok rijdt met een snelheid van 55 km/h - - - Phillips screw driver - haakse kruiskopschroevedraaier - - - radius - schuurstraal - - - road wheel - spoorverbreding - - - screw driver (A) - haakse schroevedraaier offside (o/s) - rechter(kant), rechts off-the-road tire (A) - terreinband - - - - - tyre - terreinband - - - -road vehicle - terreinvoertuig - - - -shelf availability (A) - in voorraad OH (Overhaul) (JE) - geheel nazien, revideren, reviseren, revisie OHC (OverHead Camshaft) - bovenliggende nokkenas * ohm - ohm (eenheid van elektrische weerstand) ohmmeter - ohmmeter, weerstandsmeter Ohm's law - Wet van Ohm OHV (OverHead Valves) - hangende kleppen, kopkleppen O.H.V. (OverHead Valves) - hangende kleppen, kopkleppen oil, to - bijtanken, (in)oliá‰án, (in)smeren, invetten, (vol)tanken - - (aard)olie, dieselolie, kerosine, paraffine-olie, petroleum, smeerolie, vet - (A) - benzine, petroleum - adding - olie bijvullen - baffle - oliekeerschot, oliekering, olieschermplaat, oliespatplaat - - plate - oliekeerschot, oliekering, olieschermplaat, oliespat- plaat - - projection - nok van oliespatplaat - base paint - lak op oliebasis - bath - oliebad - - air filter - oliebadluchtfilter - - cleaner - oliebadfilter - - clutch - natte koppeling, oliebadkoppeling - -bearing - oliehoudend - bore - olieboring - -burner (A) - dieselmotor - can - oliekan, oliespuit - canal - olieboring - capacity - (carter)inhoud, olie-inhoud - catcher - oliekeerring, (olie)likker, olie-opvangbak, olieschepper, vangrand (voor lekolie), vetkeerring - -change - olie verversen, olieverversing - -changing - olie verversen, olieverversing - -change interval - olieverversingstermijn - channel - oliekanaal - cleaner (A) - oliefilter - clearance - (radiale) speling, (bv. tandwiel op as) - collector - olie-opvangbak - -company - oliemaatschappij, petroleummaatschappij - consumption - olieverbruik - - per hour - olieverbruik per uur - container - olie-opvangbak - control ring - olieschraapveer - - valve (OCV) - olieregelklep (Toyota'95) - -cooled - oliegekoeld - cooler - oliekoeler - - relief valve - overdrukventiel van oliekoeler - cooling radiator - oliekoeler - cup - oliedop(je), olie(smeer)potje - deflector - oliekeerschot, oliespatplaat - delivery - olietoevoer - deposit - afzetting van olieresten - -derrick - olieboortoren - dilution - olieverdunning - dipper - olielikker, oliepeilstok - dipstick - oliepeilstok - - guide - oliepeilstokpijp - dish - lekbak - drain hole - olie-aftapgat, olie-aftapopening - - plug - olie-aftapplug - drum - olievat - duct - olieboring, olie(smeer)kanaal, olieleiding - - hole - olieboring - engine - dieselmotor, oliemotor, petroleummotor oiler - doorsmeerder, oliekan, oliespuit oiler port - olieboring oil feed - olietoevoer - - - line - olietoevoerleiding - -fill capacity - olie-inhoud van motor - filler - olievulpijp - - cap - olievuldop - - hole - olievulopening - - neck - korte olievulpijp - - plug - olievuldop - - tube - olievulpijp - filling screw - olievulplug - film - oliefilm - filter - oliefilter - - bracket - oliefilterhuis - - cartridge - oliefilterelement, oliefilterpatroon - - element - oliefilterelement - - housing - oliefilterhuis - - mounting flange - flens voor oliefilter - - spanner - oliefiltersleutel - - strap spanner - oliefilterriemsleutel - - - wrench (A) - oliefilterriemsleutel - - wrench (A) - oliefiltersleutel - flexible hose - flexibele olieleiding - -free - olievrij, vetvrij - gallery - galerij van dieselinspuitpomp - gauge - oliedrukmeter - - - - oliepeilstok - grade - olieclassificatie, olieklasse, oliesoort - groof - oliegroef - groove - oliegroef - heat exchanger - oliekoeler - -hole - olieboring, oliegaatje, oliegat, oliekanaal, oliesmeergaatje - - - cover - afdekplaat van olie-opening - - - plate - afdekplaat van olie-opening - industry - aardolie-industrie, petroleumindustrie oiliness - smeervermogen van olie, vettigheid oil inlet hole - olievulopening - - hose - olie-aanvoerslang - - pipe - olie-aanzuigleiding, olie-inlaat - jet - oliesproeier, oliestraal, straal olie - leak - olielek - leakage - olielekkage - - - detector -olielekkageverklikker oilless - zonder olie oil level - oliepeil - - gage (A) - olieniveaumeter, oliepeilglas, oliepeilstok, olie- standaanwijzer - - gauge - zie oil level gage - - plug - olieniveauplug - - sensor - olieniveausensor - lever - oliepeilstok - line - olieleiding - - case - afsluitplaat (van oliepomp) - lubrication - oliesmering - mist - olienevel - -moistened air filter - oliebadluchtfilter - nipple - olienippel, smeernippel - nozzle - oliesproeier - oozing - oliesporen - outlet hose - olie-afvoerslang - output - olieproduktie - paint - olieverf - pan (A) - (olie)carter, oliepan * - - - service - onderhoud aan carter - passage - olieboring, oliedoorgang, oliekanaal, olieleiding - - hole - olieboring - pick-up - olie-aanzuigpijp - pipe - olieleiding - pipeline - oliepijpleiding - plug - olie-aftapplug, olievulplug - pressure - oliedruk - - control light - oliedrukcontrolelampje - - gage (A) - oliedrukmeter - - gauge - oliedrukmeter - - indicator - oliedrukcontrolelampje, oliedrukmeter, oliedruk- sensor - - receiver gauge - oliedrukmeter - - regulator valve - oliedrukventiel, overdrukventiel - - relief valve - overdrukklep van oliepomp, overdrukventiel - - - - ball - kogelklep van overdrukventiel - - - - spring - veer van overdrukventiel - - switch - oliedrukschakelaar - - transmitter - oliedrukzender - price - olieprijs - producer - olieproducent Oil Producing and Exporting Countries (OPEC) - zie OPEC oil production - olieproduktie - -proof - bestand tegen olie, oliebestendig, oliedicht - pump - oliepomp - - body (A) - oliepomphuis - - case - oliepomphuis - - cover plate (A) - oliepompdeksel - - delivery - opbrengst van oliepomp - - drive - oliepompaandrijving - - driving gear - aandrijftandwiel voor oliepomp - - - shaft - oliepompaandrijfas - - gears - oliepomptandwielen - - housing - oliepomphuis - - - cover - oliepompdeksel - - outlet pipe - uitgaande oliedrukleiding van oliepomp - receiver - olie(spat)plaat (in versnellingsbak) - refinary - olieraffinaderij - regulator - oliedrukregelaar - -resistant - bestand tegen olie, oliebestendig - retainer - oliekeerplaat, oliekering, olieterugvoer - - ring - oliekeerring - return hole - olieterugvoergat, olieterugvoeropening - - line - olieretourleiding - rig - booreiland - ring - expanderveer (van olieschraapveer) - scoop - olielikker, olieschepper - scraper ring - olieschraapveer - screen - oliezeef - seal - klep(steel)hoedje, olie-afdichting, oliekering, oliekeerring, vetkeerring - sealed double-row angular ball bearing - gesloten zelfsmerend twee- rijig hoekcontactkogellager - seal frictional force - wrijvingskracht van oliekeerring - - lip - lip van oliekeerring - - puller - oliekeerringtrekker - - ring - olie-afdichtring, oliekeerring, vetkeerring - separator - olie-afscheider - separator case - olie-afscheider - shield (A) - oliezeef - slinger - olie-afleider, oliespatplaat - - ring - olieslingerring - sludge - oliebezinksel - sludging - vorming van oliebezinksel - spray - oliemist, olienevel - spring - (aard)oliebron, olieput, petroleumbron - stone - oliesteen, wetsteen - storage ring - oliering (bv. van differentieel), olieverzamelring - strainer (A) - oliezeef - - cover (A) - deksel van oliezeef - stratum - aardolielaag - suction pipe - olie-aanzuigleiding - - - joint - koppeling/verbinding van olie-aanzuigleiding - sump - (olie)carter, oliepan - - drain plug - olie-aftapplug in carter - - gasket - carterpakking - supply - olievoorraad, olievoorziening - tag - smeerkaartje (aan stuur) - tank - oliereservoir, olietank - tempered silicon chrome steel wire - oliegehard silicon-chroomstaal draad (voor bv. klepveer) - temperature control light - olietemperatuurcontrolelampje - - gage (A) - olietemperatuurmeter - - gauge - olietemperatuurmeter - - indicator - olietemperatuurmeter - terminal - oliehaven - thrower - olieslingerring, olieschepper - tight - oliedicht - top-up - olie bijvullen - trap - olie-afscheider - tray - olie-opvangbak - trough - olielekbak, olietrog - up, to - vetslaan (van bougie) - vapor (A) - oliedamp, oliemist, olienevel - vapour - zie oil vapor - varnish - olievernis - viscosity - olieviscositeit - warning pressure - oliedruk waarbij oliedrukcontrolelampje gaat branden oilway - oliekanaal oil well - (aard)oliebron, olieput, oliereservoir, petroleumbron oil-wetted spark plug - natgeslagen bougie, verzopen bougie oily - olie-achtig, vet OK (A) - goed, in orde, OK, O.K. okay (A) - goed, in orde, OK, O.K. okey (JE) - goed, in orde, OK, O.K. old - gebruikt, oud oldie - oude auto uit de beginjaren "Olds" (A) - auto van het merk Oldsmobile (van GM) old-timer (A) - oude auto, ouderwetse auto olefine hydrocarbon - olefinische koolwaterstof olive - afsluiting (in pijpkoppeling), tonnetje O/M (owner's manual) (JE) - instructieboekje omnibus - lijnbus, lijndienst autobus on - aan (niet uit), op ON - aan, contactslotstand (contact aan) O.N. (octane number) - octaangetal (van benzine) on all fours (A) - op alle vier wielen (aandrijving) - -bench pump tester (JE) - testbank om brandstofpomp op te testen on-board computer (OBC) - computer gemonteerd in voertuig On Board Diagnosis (OBD) - controle-apparaat van microprocessor - - - ( - ) I - zie OBD I - - - ( - ) II - zie OBD II - - Unit (OBU) - zie OBU on-car lathe - draaibank waarmee remschuijven afgedraaid worden waarbij deze aan de auto zijn gemonteerd oncoming traffic - tegemoetkomend verkeer ondulating surface - golvend wegdek one-box body - carrosserie zonder aparte neus of achtersteven, éénvolu- me carrosserie - - - design - ontwerp waarbij motorcompartiment, passagiersgedeelte en laadgedeelte á‚áá‚án ruimte vormen - -half turn (JE) - een halve slag - -hole nozzle - ééngatsverstuiver - -off - auto waarvan er slechts één is gemaakt - -piece - eendelig, niet-deelbaar, ongedeeld, uit één stuk - - - rim - eendelige velg - -piece seatback - niet-deelbare achterbankleuning One Price Selling (OPS) (A) - zie OPS one rank below - één maat kleiner - -seater - éénzits raceauto, éénzitter, formule auto - shot lubricant - centrale smering - -sided braking - scheeftrekken tijdens remmen - -speed blower - niet in toerental verstelbare ventilator - -spoke steering wheel - eenspakig stuurwiel - -touch power window - tiptoetsbediening elektrisch bediende ramen/ruiten - - - - - system - automatische raambediening, automatische ruitbediening - - - tailgate - achterklep met éénhandsbediening - -tube shock absorber - schokdemper met enkele buis - turn cap - dop met bajonetsluiting - way bolt - breekbout - - - clutch - vrijloopkoppeling, vrijwielkoppeling - - - cock - eenwegkraan - - traffic - eenrichtingsverkeer - - valve - eenrichtingsklep, terugslagklep, vlakke klep on-off button - aan/uit knop on overlap - het tuimelen van de kleppen, op tuimelen onto - op on top - aan de bovenkant, aan de bovenzijde, bovenop, op de bovenzijde on-vehicle inspection - inspectie aan de wagen - - - servicing (JE) - geven van een onderhoudsbeurt aan auto ooze-out, to - doorslaan, ergens doorheen dringen (van vloeistof), eruit lopen (van vloeistof) oozing - doorsijpeling, oliesporen, vetsporen OPEC (Oil Producing and Exporting Countries) - organisatie van oliepro- ducerende en olie-exporterende landen welke prijsbeleid ten aanzien van aardolie voeren open, to - opendraaien, openen, openmaken, openschroeven - - niet afgesloten, niet dicht, onderbreking (in bedrading), open - center wheel (A) - wiel met opennaaf - centre wheel - wiel met open naaf - chamber - verbrandingskamer met directe dieselinspuiting - circuit - onderbreking, open circuit, geleiding, open keten, open (stroom)kring, verbroken keten - door warning light - waarschuwingslampje voor geopend portier, waar- schuwingslampje voor niet geheel gesloten portier - end - open uiteinde, open zijde - - spanner - steeksleutel - - wrench (A) - steeksleutel - -ended spanner - steeksleutel - - - wrench (A) - steeksleutel - flame - open vlam, open vuur - hand - vlakke hand - here - hier openen (verpakking) opening - opening, sleutelwijdte, uitsparing - angle - openingshoek - control link - ontgrendelingsstang (in portier) - gate - neerlaatbaar zij- of achterschot van vrachtwagen met open laadruimte - overlap - klepopeningsoverlaptijd - pressure - openingsdruk (van verstuiver) - temperature - openingstemperatuur - trim - afwerkrand van opening, hoekbekleding van linnen kap - - corner joint - hoek(afwerk)stuk - - moulding - afwerklijste (bv. van dakrand), afwerkrand open link - slotstang (om portierslot te ontgrendelen) - loop - 1. ALC (AG Holland Lambda Controller) regelt niet als de lambdasonde nog niet de juiste temperatuur heeft, 2. niet- gesloten circuit van lambdasonde via ECU naar brandstofinjec- tie [van Eurogas Emission Control (EEC)], 3. open regel- circuit - or short (JE) - onderbreking of kortsluiting - -sided semitrailer - oplegger zonder zijschotten - - - trailer - aanhanger zonder zijschotten - the throttle, to - gasgeven - two-seater with a hardtop - open tweezitter met hardtop operable - bedrijfsklaar, ingesteld, operationeel
operable - bedrijfsklaar, ingesteld, operationeel opera seat - opklapbaar dwars geplaatst bankje (Buick 2-persoons Sport Club coupé model 46 S '39) operate, to - bedienen, in werking stellen, in werking treden, (laten) werken operating - (goed) werkend, in werking - accessory - verbruiker - cam - aandrijfnok - condition - bedrijfsomstandigheid, bedrijfstoestand, gebruiks- omstandigheid - costs - bedrijfskosten, exploitatiekosten, onderhoudskosten - cylinder - bedieningscilinder - fork - ontkoppelingsvork - - ball-end - kogelbout van ontkoppelingsvork - - return spring - trekveer van ontkoppelingsvork - handle shaft - bedieningshefboomas, bedieningshandelas - instructions - bedieningshandleiding - lever - aandrijfhefboom (van benzinepomp), aandrijfhendel, be- dieningshandel, bedieningshefboom, verstelhefboom - linkage - bedieningsstangenstelsel - mechanism - bedieningsmechanisme, bedieningsorgaan - parameter sensor - werkparametersensor - potential (A) - bedrijfsspanning - pressure - bedrijfsdruk - range - actieradius - reliability - bedrijfszekerheid - rod - bedieningsstang, drukstang, drukstift (bv. van rembe- krachtiger) - switch - bedieningsschakelaar - system - besturingssysteem, regelsysteem - temperature - bedrijfstemperatuur, werktemperatuur - test - functietest - trouble - bedrijfsstoring - voltage - bedrijfsspanning operation - bedienen, bediening, bedrijf, besturing, handeling, regeling, (be)werking, werkzaamheid operational - in werking, operationeel - lease - 1. leasevorm waarbij alle beheerbehandelingen en fi- nanciering extern gebeuren, 2. leasing waarbij het economisch en juridisch eigendom in handen blijft van de leasemaatschappij - range - (werkings)bereik (van afstandbediening) - test - werkingstest operation at intermittent - intervalwerking (van ruitewissers) - condition - bedrijfsomstandigheid, bedrijfstoestand, werkings- toestand - hint - nuttige wenk - instructions - gebruiksaanwijzing - noise - werkingsgeluid - number - handelingcode (bij flat rate tijden) - software - systeemprogrammatuur operator - persoon die apparatuur bedient oppose, to - tegenwerken opposed-cylinder engine - boxermotor, motor met tegenover elkaar liggende cilinders opposed cylinders - tegenover elkaar liggende cilinders - twin - motor met twee tegenover elkaar liggende cilinders, tweecili¬nder boxer¬motor opposite - tegengesteld, tegenover(gesteld) - forces - reactiekrachten, tegengestelde krachten - side - andere zijde, tegenovergestelde zijde OPS (One Price Selling) (A) - verkopen tegen een lagere vaste prijs van nieuwe auto waarvan korting voor de koper al is afgetrokken optic - optisch optical instrumentation - optische gereedschappen optimise, to - optimaliseren optimize, to (A) - optimaliseren option - keuze, optie optional - als extra leverbaar, facultatief, naar keuze leverbaar, niet verplicht, optie, optioneel or - anders, of - (JE) - en orange - oranje - peel - sinaasappelschil (vorm van lak) - - appearance - sinaasappelschileffect (van lak) orbital type sander - roterende vlakschuurmachine order - klasse, order, rangschikking, soort, volgorde ordinary - gewoon, normaal - braking - normaal remmen organic - organisch - pigment - organisch pigment (metallic bestanddelen van lak of het hoofdbestanddeel van lak zelf dat niet in water oplost) orifice - doorstroomopening, (gekalibreerde) opening, uitmonding, uit- stroomopening - valve - terugslagklep origin - herkomst, oorsprong original - oorspronkelijk, origineel - equipment (OE, O.E.) - door fabriek gemonteerd, eerste montage, standaarduitrusting - - manufacturer (O.E.M.) - zie O.E.M. - - manufacturers (OEM) - zie OEM - - market (OEM) - eerste-montage markt - - (O.E.) spec. - eerste montage specificatie - part - origineel onderdeel - position - oorspronkelijke (toe)stand, uitgangsstand O-ring - O-ring ornament - embleem, sierstuk, versiering ornamental fittings - chroomwerk - ring - sierring o/s (off side) - rechter, rechts oscillate, to - heen en weer gaan, oscilleren, schommelen, slingeren, trillen oscillating absorber - trillingsdemper - arm - pendelarm, schommelarm - axle - pendelas, schommelas, slingerende as - cylindrical valve - roterende gasklep - lever - pendelarm, regelhefboom, schommelarm oscillation - slingering, trilling oscilloscope - oscilloscoop o/s/f (off side front) wing - rechter voorscherm others - diversen, overigen Otto cycle - cyclus van Ottomotor,viertaktproces Otto engine - Ottomotor, viertaktbenzinemotor out - uit outboard - buitenste - joint (tulip) - buiten(ste) koppeling (van aandrijfas) outburst - ontsnappen, ontsnapping, uitbarsting outer ambient temperature sensor - buitentemperatuursensor - cable - buitenkabel (van bowdenkabel) - circlip pliers - borgveertang (voor uitwendige borgveren), Seeger- ringtang - cover - buitenband, buitendeksel, loopvlak (van buitenband) - diameter - buitendiameter - door handle - handgreep/portierkruk aan buitenkant - edge - buitenrand - flame - omhullende vlam (bij lassen) - panel - (buiten)paneel van carrosserie - race - buitenring (van lager) - - snap ring groove - borgveergroef in buitenring, buitenring- borgveergroef - rear view mirror - buitenspiegel - rotor - buitenste rotor van rotorpomp - scavenger rotor - buitenrotor (van oliepomp) - surface - buitenkant, buitenlaag (van lak), buitenvlak - valve spring - buitenste klepveer Outer Vent Control Valve (OVCV) (JE) - zie OVCV outer weatherstrip - buitenrubber outfit - installatie, uitrusting outflow - afvoer, uitloop outlast, to - langer meegaan, overleven outlet - aansluiting, afvoer, sproeikop (van laspistool), stopcontact, uitgaand, uitgang, uitlaat, uitstroomopening (van laspistool) - closing - einde van uitlaatperiode - elbow - uitlaatpijp (van turbo) - hose - afvoerwaterslang - opening - begin van uitlaatperiode - pipe - korte uitlaatpijp - port of fuel pump - persopening van brandstofpomp - shaft - uitgaande as - valve - uitlaatklep outline, to - afbakenen, omlijnen, schetsen, uitzetten outline - beschrijving, in grote lijnen, omlijning, omtrek, ontwerp, overzicht, schema, schets - marker light (is Engelse wettelijke term) - contourlamp, markeer- lamp (op cabine) outlines - beginselen, hoofdpunten, (hoofd)trekken, kern, omtrek (van figuur) out of balance - in onbalans, niet uitgebalanceerd - - control - niet onder controle, onbestuurbaar - - engagement - niet in aangrijping - - order - buiten bedrijf, buiten dienst, buiten gebruik, buiten wer- king, defect, niet in orde, onklaar, stuk - - repair - niet onderhouden, verwaarloosd - - round - diameterverschil, niet rond, onrond(heid), slingering - - - limit - onrondheidsgrens out of standard - geen standaardmaat - - straight - niet recht, niet vlak - - true - niet gecentreerd, niet passend, niet recht, onrond, onzui- ver, scheef, slag (in wiel), uit het midden, uit zijn verband - - truth - slingeren (van wiel) - - use - buiten bedrijf, buiten dienst, buiten gebruik, buiten werking output - (afgegeven) vermogen, capaciteit, debiet, opbrengst, rendement, (uitgangs)vermogen (van zender), uitgangssignaal, uitgangsspanning - amplifier - eindversterker, uitgangsversterker (geluidsinstallatie) - curve - vermogenskromme - efficiency - capaciteit, vermogen - of diagnostic codes - uitlezen van foutcodes, weergave van diagnosecodes - planetary gear - zonnewiel op uitgaande as - power - opgewekt vermogen, toelaatbaar vermogen, uitgangsvermogen - rating - (motor)vermogen - shaft - hoofdas (van bak), uitgaande as (van bak) - - assy. - samengestelde uitgaande as - - bearing retainer - lagerplaat van uitgaande as (van bak) - - flange - flens van uitgaande as - - gear tapered roller bearing outer race - buitenste lagerring van conisch rollager van uitgaande as - - rear taper roller bearing outer race - buitenring van achterste conische rollager van uitgaande as - speed - toerental van uitgaande as - sun gear - zonnewiel op uitgaande as - torque - door motor geleverd koppel outrigger - dwarsbalkje, steunpoot (van kraanwagen), uitstekende draag- balk, uitzetpoot outset wheel - wiel met negatieve wielbolling outside - (aan de) buitenzijde, buitenkant, buitenste, uitwendig, van buiten - air - buitenlucht - calipers - buitenpasser - center pillar moulding (A) - flanklijst van B-stijl - diameter - buitendiameter - door handle - handgreep/portierkruk aan buitenzijde - - - thumb button - drukknop van handgreep aan buitenzijde (van portier) - front door moulding - flanklijst voorportier - handbrake - parkeerrem aan buitenzijde van carrosserie (E) - handle - buitenhandgreep - interference - storing van buitenaf - micrometer gage (A) - buitenmicrometer - - gauge - buitenmicrometer - mirror (A) - buitenspiegel - rear mirror - buitenspiegel - - view mirror - buitenspiegel - - - - defogger switch - schakelaar van buitenspiegel- verwarming - - quarter moulding - achterste flanklijst van achterscherm outsize - buitenmodel, extra groot, overmaat, te grote maat outward - buitenwaarts, naar buiten, uitwendig - visibility - zicht naar buiten oval - ovaal(vormig) - (A) - racecircuit met 4 bochten OVCV (Outer Vent Control Valve) (JE) - beluchtingsklep van vlotterkamer, buitenste ontlastregelklep oven baked - gemoffeld (lak) over - boven, meer dan - (A) - zie ommezijde (z.o.z.) overall - algemeen, bruto, overall, totaal, werkkleding, werkpak - dimensions - buitenafmetingen, buitenmaten - efficiency - totaalrendement - height - totale hoogte - length - totale lengte Overall Operating Control System (OCS) (JE) - zie OCS overall ratio - totale overbrengingsverhouding (van versnellingsbak plus eindoverbrenging) - width - totale breedte overboost - even verhogen van de turbodruk tot boven het veilige maximum overcharge, to - overbelasten, overladen (teveel laden van accu) overcurrent - kortsluiting, overbelasting, overstroom - detection - stroomsterktebegrenzing overdrive (O/D) - zie O/D - carrier - planeetdrager - casing - overdrive huis - control knob - overdrive bedieningsknop, overdrive schakelaar - - light - controlelampje van ingeschakelde overdrive - - -system - overdrive regelsysteem - kick-down switch - kick-down schakelaar van overdrive - manual switch - overdrive schakelaar - solenoid - overdrive klep - unit - overdrive - warning light - overdrive controlelampje over-expand, to - tever oprekken, tever uitrekken (bv. teflonring) - -fender (A) - spatbordverbreder, spatschermverbreder overfill, to - teveel bijvullen overflow - overloop, overstroming - duct - overstroomkanaal - fuel - lekbrandstof, retourbrandstof overflowing adhesive - er onderuit komende kit (van sierlijst) overflow pipe - overloopbuisje, overlooppijp, overloopslang, overstroom- pijp - port - overstroomopening - screw - overstroombanjobout - tank - overstroomreservoir - valve - overloopklep, veiligheidsklep - volume - overloopvolume, retourvolume (van inspuitpomp) overhang - overbouw (van carrosserie aan voor- en achterkant), overhang overhaul, to - geheel nazien, revideren, reviseren, revisie - (OH) (JE) - controlebeurt, revideren, reviseren, revisie - handle - zettang overhauling - revideren, reviseren overhaul kit - revisieset - set (A) - revisieset - stand - bevestigingsbeugel voor revisie - workshop - revisiewerkplaats overhead - beschermlaag onder loopvlak van buitenband - cam powerplant (A) - motor met bovenliggende nokkenas - camshaft (OHC) - bovenliggende nokkenas - console - dakconsole - exhaust valve - hangende uitlaatklep - expenses - algemene kosten - rack - bovenbergruimte achterin auto - valve (OHV, O.H.V.) engine - kopklepmotor - valves (OHV, O.H.V.) - hangende kleppen, kopkleppen - wires - bovenleiding (van trolleybus) overheat, to - oververhit raken, oververhitten, te heet worden (motor), warmlopen overheating - oververhitting (van motor), warmlopen (door wrijving) overhung trailer - half ondersteunde oplegger overinflate, to - te hard oppompen overinflation - te hoge bandenspanning over-injection for starting - startverrijking - - - of fuel - teveel brandstofinspuiting overland transport - internationaal transport overlap - overlapping (van uit- en inlaatklep) - dimension - mate van overlappen - joint - overlappingsnaad overlapping - overlappen, overlapping - beads - overlappende rupslagen (lassen) - end - overlappend uiteinde overload, to - overbelasten, te zwaar beladen - - overbelasting, te zware belasting overloaded engine - overbelaste motor overload leaf - hulpveer - protection - bescherming tegen overbelasting - spring - hulpveer - - bracket - hulpveersteun - valve - overdrukklep overlook, to - over het hoofd zien overpass - fly-over (wegen kruisen elkaar op verschillend niveau), onge- lijkvloerse kruising, vrije kruising overpressure - overdruk, te hoge druk overrev, to - over zijn toeren jagen (motor) overrevving - te hoog onbelast motortoerental overrider - bumperrozet overrun brake - mechanische oplooprem - fuel cut-off - automatische afsluiting van brandstoftoevoer bij te hoog motortoerental overrunning clutch - freewheel, vrijloopkoppeling overrun the engine, to - motor over zijn toeren jagen oversaturated - oververzadigd overshot (A) - het per ongeluk voorbijrijden van de eigen pits in een wedstrijd over-shoulder visibility - achteruitkijkzicht, zicht over de schouder oversize - overmaat, te grote maat - cylinder block - cilinderblok met overmaaat cilinderboringen - piston - overmaat zuiger overspeed, to - de max. toelaatbare snelheid overschrijden, het max. toe- laatbare toerental overschrijden - governor - toerentalbegrenzer - limitation - toerentalbegrenzing overspray - lak die tijdens het spuiten naast het te spuiten object terechtkomt, spuitnevel op aangrenzende oppervlakken oversquare - overvierkant (boring groter dan slag van motor) oversteer - overstuur (in tegenstelling tot onderstuur) oversteering - overstuur overstrain, to - overbelasten, te zwaar belasten overstress - overbelasten, te zwaar belasten overstroke, to (JE) - te lange slag maken (bv. van tandheugel) overtake, to - inhalen, passeren overtemperature system - beveiligingssysteem tegen te hoge temperaturen overtighten a nut, to - een moer te vast aandraaien/aantrekken overtilt, to - overhellen over torquing - te vast aandraaien/aantrekken overturn, to - doldraaien (van schroef), kantelen, koprol maken, omslaan, over de kop gaan/slaan overturned screw - dolle schroef overview - overzicht overvoltage protection unit - beveiligingsinrichting tegen te hoge spanning overweight - overbelasting, overgewicht owner - eigenaar - operator (A) - eigenaar-chauffeur van vrachtwagen, eigen rijder (vrachtvervoer) owner's guide (A) - handleiding voor eigenaar - manual - instructieboekje - manual (O/M) (JE) - instructieboekje oxalic acid (is common name) (systematic name is ethanedioic acid) - oxaalzuur [(CCOH)½2] (is gewone benaming) (systematische benaming is ethaandizuur) - - solution - oxaalzuuroplossing oxidated - geoxydeerd oxidation - oxydatie - catalyst (OC) (JE) - oxydatiekatalysator, tweewegkatalysator - catalytic converter - oxidatiekatalysator, tweewegkatalysator - polymerization type paint (acrylic enamel) - oxyderende poly- polymeriserende laksoort (acrylaat-metallic) oxidative polymerization (air drying) - oxyderende polymerisatie (lucht- drogen van lak) - - drying - oxyderend polymeriserend drogen (van lak) oxide - oxyde oxidise, to - oxyderen, roesten oxidize, to (A) - oxyderen, roesten oxidizing flame - zuurstofvlam (lassen) oxy-acetylene cutting torch - zuurstof-acetyleen snijbrander - - - welding - autogeenlassen, lassen met acetyleen en zuurstof oxyd - oxyde oxyde - zuurstof oxygen (chemical element, symbol O, atomic no. 8) - zuurstof (chemisch element, symbool 8, atoomnr. 8) oxygenates - zuurstofhoudende verbindingen (in brandstof) oxygen bottle - zuurstoffles - content - zuurstofgehalte - density - zuurstofgehalte - sensor - lambdasensor, lambdasonde, zuurstofsensor - - heater circuit - verwarmingscircuit van zuurstofsensor - tank - zuurstoffles (blauw gemerkt) - valve - zuurstofkraan oxyhydrogen - knalgas ozone - ozon - depletion - afbraak van ozonlaag, ozonafbraak - forming -opbouw van ozonlaag - layer - ozonlaag (om aarde) ozon layer depletion - aantasting van ozonlaag
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z