Woordenboek - letter M
m (meter) (A) - m (meter) (eenheid van lengte, 1 m = 100 cm) m (metre) (A) - zie m (meter) M (midship engine) - middenmotor, midscheeps geplaatste motor macadam - macadam, wegverharding machinal - machinaal, met behulp van een machine machine, to - boren, machinaal afwerken/bewerken, vijlen, verspanen - - apparaat, auto, machine, mechanische inrichting, werktuig - made - machinaal vervaardigd machining - afwerking, bewerken, machinale bewerking, machinewerk, metaalbewerking - steel - automatenstaal Mack Trucks Historical Museum (A) - historisch museum van Mack vracht- wagens (bedrijfsautomuseum in 1982 opgezet door Mack fabriek te Macungie, Pennsylvania) MacPherson strut (A) - MacPherson veerbeen, MacPherson veerpoot - - suspension (A) - MacPherson wielophanging - wheel suspension - wielophanging met MacPherson poten Made in Holland - gefabriceerd in Nederland, Nederlands Fabrikaat MAG (Metal Active Gas) welding - lassen in actieve gasatmosfeer, MAG (Metaalelektrode in een Actief Gas) lassen magazine - magazijn (voor CD's), tijdschrift magic tape - kleefband, klitteband magnesium (chemical element, symbol Mg, atomic no. 12) - magnesium (che- misch element, symbool Mg, atoomnr. 12) magnet - magneet - coil - magneetspoel, magneetwikkeling - core - magneetkern magnetic - magnetisch, magnetiseerbaar magnetical - magnetisch magnetic bar - magneetstaaf, staafmagneet - clutch - magneetkoppeling, magnetische koppeling - core - magneetkern, magnetische kern - drain plug - magnetische aftapplug - field - magnetisch veld - finger - magneet, magnetisch staafje, magnetische vinger - flux - magnetische flux, magnetische krachtlijnen, magnetische stroom - ignition - magneetontsteking Magnetic Resistance Element (MRE) (JE) - zie MRE magnetic shield - magneetmantel - switch - magneetschakelaar, solenoid, startrelais Magnetic Switching Valve cool (MVc) (JE) - zie MVc - - - hot (MVh) (JE) - zie MVh magnetic valve - magneetklep magnetisation - magnetisatie, magnetisering magnetism - magnetisme magnetization (A) - magnetisatie, magnetisering magneto - magneet (van ontsteking), magneto - ignition - magneetontsteking magnet relay - motorrelais (van liermotor) Magnet Relay IN (MRI) (JE) - magnetisch relais in (van lier) Magnet Relay OUT (MRO) (JE) - magnetisch relais uit magnetude - grootheid, grootte (van kracht) magnet vibrating plate - trilplaat van magneet magnet winding - magneetwikkeling magnifier - loep, vergrootglas magnify, to - vergroten, versterken magnifying glass - loep, vergrootglas magnitude - grootheid, grootte main - belangrijkste, grootste, hoofdleiding, voedingsleiding, voornaamste (deel) - agent - kit - amplifier - eindversterker (radio), vermogensversterker (radio) - anti-roll bar - dwarsstabilisator - axle - hoofdas - beam - grootlicht - - filament - gloeidraad voor grootlicht - bearing - hoofdlager, krukaslager - - cap - hoofdlagerkap - - center wall thickness (A) - dikte in midden van hoofdlager - - diameter - hoofdlagerdiameter - - journal - hoofdlagertap - brake circuit - hoofdremcircuit - - cylinder - hoofdremcilinder - body - carrosserie op chassis gebouwd, huis, kale carrosserie - cable - pluskabel - constituent - hoofdbestanddeel, voornaamste bestanddeel - current switch - hoofdstroomschakelaar - diaphragm - hoofdmembraan - filter - fijnfilter, hoofdfilter - floor side member - binnendorpel, langsdrager, middelste langsdra- ger, zijbalk van hoofdvl¬oer - fuse box - hoofdzekeringkast - gearbox - hoofdbak - gear shaft - hoofdas (van versnellingsbak) - ingredient - hoofdbestanddeel - jet - hoofdsproeier - journal - hoofdlagertap (van krukas) - - taper and out-of round - tapsheid en onrondheid van hoofd- lagertapÞ(NÞ - leaf (A) - hoofdblad (van veer), hoofdveerblad - light - grootlicht - line - hoofdleiding, hoofdstraat, hoofdweg - line boring machine (A) - lijnboormachine mainly - hoofdzakelijk, voornamelijk main metering jet - hoofdsproeier - muffler - hoofddemper (van uitlaatsysteem) - oil gallery (A) - oliehoofdkanaal - - hole - hoofdolieboring - oilway - hoofdoliekaneel - pin - geleidepen (bv. van remklauw) - - boot - hoofdpenhoes, scharnierpenhoes - plate - hoofdblad (van veer) - pressure oil passage - hoofdoliekanaal - road - grote verkeersweg, hoofd(verkeers)weg, voorrangsweg mains - leidingstelsel, lichtnet main shaft - hoofdas (van bak), stuuras, uitgaande as (van bak) - - flexible coupling - flexibele koppeling van stuuras - - seal ring - oliekeerring van hoofdas - - yoke - kruiskoppeling van stuuras - silencer - hoofddemper (van uitlaatsysteem) - solenoid - primaire solenoid - spring leaf - hoofdveerblad mains - leidingstelsel, lichtnet - voltage - netspanning main switch - hoofd(stroom)schakelaar maintain, to - handhaven, onderhouden maintenance - onderhoud, servicebeurt - agreement - onderhoudscontract - booklet - onderhoudsboekje - chart - onderhoudsschema - costs - onderhoudskosten - -free - onderhoudsvrij - - - battery - onderhoudsvrije accu - - - operation (A) - onderhoudsvrije bewerking - manual - onderhoudshandleiding Maintenance Outboard Diagnostic Unified System (MODUS) - zie MODUS maintenance schedule (JE) - onderhoudsschema - service - onderhoudsbeurt - type battery - niet-onderhoudsvrije accu - work - onderhoudswerkzaamheden main unit - hoofdmal (van richtbank) - valve - hoofdafsluiter - wiring - hoofdbedrading major - grootste, voornaamste - airport crashtruck - luchthavenbrandweervoertuig, vliegveldbrandblusvoertuigÞNÞ - damage - zware schade - diameter - buitendiameter - heading - hoofdtitel - repair - algehele revisie - road - hoofdweg, voorrangsweg - service - grote onderhoudsbeurt - specifications - belangrijkste gegevens - street - hoofdstraat, hoofdweg - transport route - hoofdtransportroute MAK (methyl amyl ketone) - MAK methylamylketon) (oplosmiddel in lak) make, to - fabriceren, maken, produceren, vervaardigen - - fabrikaat, merk - a larger than normal turning radius, to - een bocht ruim nemen - - note, to - aantekenen, noteren, opschrijven - - set, to - samen een paar/set/stel vormen - -up - opbouw (van laklagen) maladjusted - fout/verkeerd afgesteld maladjustment - foutafstelling, verkeerde afstelling male - manlijk - and female - mannetje-vrouwtje (in elkaar passende delen) - connector - stekker - plug - stekker malfunction, to - defect raken/zijn, slecht werken - - defect, storing - code - foutcode, storingscode - indicator - storingsindicator malfunctioning - storing malleable - hamerbaar, pletbaar, rekbaar, smeedbaar, vervormbaar - cast iron - tempergietwerk - iron - smeedbaar gietijzer, smeedijzer, tempergietijzer mallet - houten hamer (voor het in vorm zetten van plaatijzer), rubber hamer mandatory - verplicht, wettelijk voorgeschreven mandrel - as, doorslag, drevel, spil maneuver, to (A) - manoeuvreren, rangeren - (A) - beweging, manoeuvre maneuverability (A) - manoeuvreerbaarheid maneuvrability - bestuurbaarheid, wendbaarheid maneuvre, to - manoeuvreren, rangeren manganese (chemical element, symbol Mn, atomic no. 25) - mangaan (chemisch element, symbool Mn, atoomnr. 25) manifest - cargalijst, ladinglijst, vrachtlijst manifold - spruitstuk, verdeelleiding, verdeelstuk - absolute pressure (MAP) sensor - zie MAP sensor - gauge set - manometerset (ger. voor airco) - heater - verwarming in inlaatspruitstuk - injection - benzine-inspuiting met een verstuiver vóór elke in- laatklep - pressure - inlaatdruk - stay - spruitstuksteun - to cylinderhead gasket for inlet - inlaatspruitstukpakking - - - - - outlet - uitlaatspruitstukpakking - vacuum - inlaatonderdruk, inlaatvacuüm manipulate, to - bedienen, behandelen, hanteren Man Machine Interface For Multi Function Display (MMIFMFD) - zie MMIFMFD manoeuver, to (A) - manoeuvreren, rangeren manoeuvrability - bestuurbaarheid, hanteerbaarheid, wendbaarheid manometer - drukmeter, manometer manual - handboek, handleiding, handmatig, met de hand, niet-bekrachtigd - A/C (air conditioning) (A) - handbediende air conditioning - air conditioning (A/C) (A) - handbediende air conditioning - car - auto met handgeschakelde versnellingsbak - choke - handbediende choke, handchoke - control - handbediening, handbesturing, handregeling, regeling met de hand - fuel pump - handbediende brandstofpomp - gearbox - handgeschakelde versnellingsbak - gear control - handschakeling (van bak) - - housing - niet-bekrachtigd stuurhuis - headrest type - handbediende hoofdsteun, met de hand verstelbare hoofdsteun - injection advance device - inspuitverstelling met de hand manually operated - handbediend, met de hand bediend/bestuurd, niet-auto- matisch manual operation - handbediening - outside mirror - met de hand verstelbare buitenspiegel - shift - handschakeling (van bak) - shifting - handschakeling (van bak) - steering (MS) (JE) - zie MS - steering gear - niet-bekrachtigde stuurinrichting - switch slider - schuifschakelaar - throttle - handgas - transaxle - handgeschakelde versnellingsbak (bij voorwielaan- drijving) - - floor shift lever - vloerversnellingshendel van hand- geschakelde versnellingsbak - transmission (MT, M/T, MTM) (JE) - zie MT - tuning - handafstelling (bv. van radio), met de hand afstemmen - - radio - radio met handbediend zenderzoeksysteem - valve - handbediende klep, handklep (van automatische bak) - - lever - handbediende klep (van automatische bak) manufacture, to - fabriceren, maken, produceren, vervaardigen manufacturer - fabriek, fabrikant, maker, producent - 's curb weight (A) - rijklaar gewicht vlg. fabrieksopgave - 's instructions - fabrieksvoorschriften, gebruiksaanwijzing van de fabrikant - 's plant - fabriek - 's plate - typeplaatje, voertuigidentificatieplaatje manufacturing (mfg., Mfg.) - fabricage, produktie Manufacturing Automation Protocol (MAP) (A) - zie MAP (A) manufacturing cost - produktiekosten, produktieprijs map - (wegen)kaart, kenveld van elektronische ontsteking - of a country - landkaart - reading - kaartlezen - - lamp - kaartleeslamp MAP (manifold absolute pressure) sensor - absolute spruitstukdruksensor, sensor die absolute druk in inlaatspruitstuk meet MAP (Manufacturing Automation Protocol) (A) - ontwikkeling voor het auto- matiseren van fabriek door General Motors (wordt ook in Europa toege- past bij BMW, Jaguar, Mercedes, Renault, Saab en Volvo) marbles (A) - ronde stukjes rubber (knikkertjes) die door slijtage van de banden rollen en op het gedeelte van de racebaan buiten de ideale racelijn blijven liggen MARCOS - Engels automerk (is samentrekking van de naam van de leider van het bedrijf Jem ”M ”ar sh en Frank ”Cos tin de ontwerper van de oerwa- gen die door Jem in elkaar werd gezet) margin of safety - veiligheidsmarge - thickness - randdikte (van in- of uitlaatklep) mark, to - markeren, merken, merkteken aanbrengen - - embleem, gemerkt, kenteken, kras, merkstreep, merk(teken) Mark (Mk) (A) - autotype, versie marker light - breedtelicht, markeerlicht marking - aanduiding, markeren, markering, merken, merkteken - pen - kraspen mark of identification - identificatieteken, kenmerk, kenteken maroon - kastanjebruin marry, to - in elkaar steken, koppelen marshall - iemand die het publiek op veilige afstand moet houden bij een autorallye martensitic structure - martensitische structuur mascot - figuur op radiateur, mascotte (op radiateur) mask, to - afdekken, afplakken (vá¢áá¢árdat gespoten wordt), maskeren, ver- bergen masked head light - verduisterde koplamp masking - afplakken (vá¢áá¢árdat gespoten wordt), afscherming - paper - afdekpapier, afplakpapier - tape - afdektape, afplakband mass - aarde, massa - damper - massatraagheidsdemper massive - groot, massief, vol, zwaar mass moment of inertia - massatraagheidsmoment - production - massafabricage, massaproductie, seriebouw, seriefabri- cage, serieproductie master brake cylinder - hoofdremcilinder - catalog (A) - hoofdcatalogus - catalogue - hoofdcatalogus Master Control System (MCS) - zie MCS master cylinder - hoofd(rem)cilinder, rempomp
master cylinder - hoofd(rem)cilinder, rempomp - - body - hoofdremcilinderhuis - - piston - zuiger van hoofdremcilinder, zuiger van ontkop- pelingspomp (hydraulische koppeling) - - push rod - drukstang/zuigerstang van hoofdremcilinder, drukstang van ontkoppelingspomp (hydraulische koppeling) - - return spring - trekveer van hoofdcilinder - - with reservoir - hoofdremcilinder met reservoir - gauge - (meet)mal - key - hoofdsleutel (autosleuteltje dat op alle sloten van één auto past) - leaf - hoofdblad (van bladveerpakket) - -mechanic - chef-monteur - switch - hoofd(stroom)schakelaar mastic adhesive sealer - afdichtingsmateriaal, hechtingsmateriaal, mastiek mast-wagon - zwenkbare hoogwerker mat - (vloer)mat match, to - afstemmen, (bij elkaar) passen, gelijkmaken, (in/op elkaar) passen, passend maken match - overeenstemming, passing matched set - op elkaar passende en bij elkaar behorende set onderdelen, passende set onderdelen, twee op elkaar passende onderdelen match mark - merkteken - pin - paspen - the silhouette of the vehicle body, to - in lijn liggen met de carrosserie - up, to - aanpassen mate, to - bij elkaar passen, ineen grijpen, koppelen, passen/vallen in material - materiaal, materieel Material Optimalization for a Structural Automotive Innovative Concept (MOSAIC) - zie MOSAIC - Requirement Planning (MRP) - materiaalaanleveringsplanning material test - materiaalproef mathematical - mathematisch, wiskundig mating - (aan)passing, afstemming, in elkaar grijpend, passend - parts - bij elkaar horende onderdelen - surface - contactvlak, corresponderend oppervlak, geslepen opper- vlak, op elkaar passend gemaakt, pasvlak, raakvlak - surfaces - op elkaar ingeslepen onderdelen (bv. van verstuiver) matrix - gietvorm, mal, matrijs, matrix - chart - (storingzoek)tabel matt - dof, mat, zonder glans matter, to - van belang zijn - - massa, materiaal, materie, stof, substantie mauve - zachtpaars max. (maximum) - grootste, hoogste, limiet, max. (maximum) maximal - maximaal, zo groot/hoog mogelijk Max. (Maximum) Load - max. bandbelasting in relatie tot bandspanning vlg. FMVSS-DOT voorschriften maximum (max.) - grootste, hoogste, maximum (max.) maximum bend - max. afwijking van recht (bv. drijfstang), max. verbuiging bv. drijfstang) - circle runout - maximumslingering - cruising speed (JE) - kruissnelheid - delivery stop - aanslag voor maximale opbrengst (van dieselin- spuitpomp) - engine speed - maximumtoerental - flow rate - max. doorstroomhoeveelheid - gross weight - max. totaalgewicht - horse power - maximumvermogen - load - maximumbelasting - - rating - max. toelaatbare belasting - non-alignment - maximumafwijking - permissible axle capacity (MPAC) (JE) - zie MPAC - permissible slant angle - max. toegestane hellingshoek van voertuig - rate of charging (A) - maximumlaadstroom - speed - maximum (toegestane) snelheid - - adjusting screw - max. toerenstelschroef, max. toerental- regelschroef - - limitation range - max. toerenbereik - - limiter - toerenbegrenzer - - spring - maximumtoerenveer * - torque of 100 lb ft - maximumkoppel van ... ? - twist - max. getordeerdheid (drijfstang) - velocity - maximumsnelheid - weight - maximumgewicht "M-B" (Mercedes-Benz) (A) - Mercedes-Benz auto MBNA (Mercedes-Benz of North America) (A) - Mercedes-Benz Noord-Amerika 27 Mc (mobile radio system CB, HAM) - mobiele zend-/ontvanginstallatie (CB, HAM, 27 Mc enz.) * MC (megacycle) - Mc (megacycle ?) MC (mixture control) (JE) - mengselregeling MC (Mitsubishi Corporation) Automobile - een Europese vestiging van Mitsubishi Corporation MCC (Micro Compact Car) - "Swatch-car", kleibe tweezitter auto voor stadsverkeer en korte afstanden (Mercedes-Benz '95) MCS (Master Control System) (A) - constructietechniek waarbij ieder car- rosseriedeel met grote preciesiegraad wordt gemonteerd (Ford Mondeo '93) MCT (Molded Ceiling Type) (A) - gegoten hemelbekleding, vaste hemelbe- kleding MDFI (middle distillate flow improver) - vloeibaarheidsdverbeteraar die maat en vorm van waskristallen beperkt en het mogelijk maakt dat dieselbrandstof blijft stromen mean - gemiddeld(e), midden(waarde) - effective pressure (m.e.p.) - gemiddelde effectieve druk - frequency - middenfrequentie (van radio) - fuel consumption - gemiddeld brandstofverbruik - indicated pressure - gemiddelde geïndiceerde druk - life - gemiddelde levensduur - piston speed - gemiddelde zuigersnelheid (means of) transport - transportmiddel - time - gemiddelde levensduur measurable - meetbaar measure, to - (op)meten, uitmeten - - (af)meting, maat, meetgereedschap - attachment - meethulpstuk - of capacity - inhoudsmaat measurement - meting - point - meetpunt measuring equipment - meetapparatuur - error - aanwijsfout (op meetinstrument), meetfout - fault - zie measuring error - flash - maatbeker, maatkan - gage (A) - meetinstrument - gauge - meetinstrument - glass - maatbeker (van glas), maatglas, meetglas - instrument - meetapparaat, meetinstrument - plate - meetklep (van luchthoeveelheidsmeter), meetplaat - point - meetpunt - range - meetbereik - tape - meetlint, rolmaat - tool - meetgereedschap, meetwerktuig mechanic - machinaal, mechanisch, monteur, technicus mechanical - machinaal, mechanisch (werkend) - controlled fifth wheel coupler - cardanische opleggerkoppeling - - - - coupling - cardanische opleggerkoppeling - efficiency - mechanisch rendement - energy - mechanische arbeid - governor - (mechanische) centrifugaalregelaar, (mechanische) centrifugaalregulateur - injection - drukverstuiving - joint - boutverbinding, schroefverbinding - life - mechanische levensduur - lock type center differential system (JE) - mechanisch te sperren middendifferentieel mechanics - mechanica, werktuigkunde mechanical efficiency - mechanisch rendement - metering - mechanische dosering - wear - mechanische slijtage mechanisation - mechanisatie, mechanisering mechanise, to - mechaniseren mechanism - mechaniek, mechanisme mechanize, to (A) - mechaniseren mechanization (A) - mechanisatie, mechanisering medium - bindmiddel, gemiddeld, medium, middel(baar), midden, oplosmiddel - current fuse - doorsnee zekering, traag type zekering - - type fuse - doorsnee type zekering, traag type zekering - frequency (MF) - middelfrequentie, middenfrequentie (radio) - piston speed - gemiddelde zuigersnelheid - size - middelgroot - van - bestelwagen voor vervoer van kleine hoeveelheden goederen Medium Viscosity Index (MVI) (A) - zie MVI medium wave (MW) - middengolf (radio) meeting beam - dimlicht * megacycle (MC) - megacycle ? (Mc) megaHertz (MHz) - megaHertz (MHz) (1 MHz = 1.000 kHz = 1.000.000 Hz) megger (insulation resistance meter) - isolatietestapparaat, weerstands- meter MEK (methyl ethyl ketone) - methylethylketon (butanon-2) (oplosmiddel in lak) melamine - melamine (aminohars) [thermohardende (synthetische) hars in lak] - bake - melamine moffellak melt, to - doorbranden, doorslaan, smelten - bolt - smeltbout melting heat - smeltwarmte - point - smeltpunt melt point - smeltpunt member - draagbalk, lid, onderdeel (van constructie) membrane - diafragma, membraan - pump - membraanpomp - stem - membraanstift - type horn - membraantype hoorn, membraan type claxon Memorandum Of Understanding (MOU) - zie MOU memory - geheugen - capacity - geheugencapaciteit - scan - snel afluisteren van zenders (Sony CDX-7580 radio/CDspeler) - steer - naar dezelfde kant trekken van auto als de vorige bocht is genomen MEMS (Modular Engine Management System) - motorhersens die voortdurend de prestaties controleren, 256 verschillende informaties ontvangen en 40.000 instructies per seconde geven, motormanagementsysteem (Rover 800 met "T" motor, '92) mend, to - repareren m.e.p. (mean effective pressure) - gemiddelde effectieve druk "Merc" (Mercury) (A) - Mercury auto mercaptan - mercaptaan (verontreiniging in ruwe aardolie), thiol Mercedes-Benz ("M-B") (A) - Mercedes-Benz auto Mercedes-Benz of North America (MBNA) (A) - Mercedes-Benz Noord-Amerika merchandising value - handelswaarde, verkoopwaarde "Mercs" (Mercedes) - Mercedes-Benz auto mercury (chemical element, symbol Hg, atomic nr. 80) - kwik (chemisch element, symbool Hg, atoomnr. 80), kwikzilver Mercury ("Merc") - Mercury auto - column (mmHg) - millimeter kwikkolom (mmHg) merit - pluspunt, prestatie, voordeel mesh, to - aangrijpen, in de tanden vallen (distributieriemtanden in poelietanden), in(een)grijpen (van tandwielen), inschakelen meshing gears - in elkaar grijpende tandwielen mesh pattern - draagbeeld (van tandwielset) - together, to - in elkaar grijpen meshwork - netwerk (van lak), structuur - configuration - netwerkstructuur (van lak) - density - netwerkdichtheid (van lak) metal, to - met metaal bekleden - - metaal, metalen, plaatstaal (van carrosserie), van metaal - (MTL) - zie MTL Metal Active Gas (MAG) welding - zie MAG metal adhesive - metaallijm - alloy - metaallegering - bed catalytic converter - katalysator met metalen drager - destruction - metaalscheuring - file - metaalvijl - filler - metaalplamuur Metal Inert Gas (MIG) arc welding - zie MIG arc welding metal joint sealer - kit voor vullen van metalen voegen metallic - metaalachtig, metaalhoudend, metalen, metallic, metalliek, van metaal - blemish - vlekken in metaliek lak - coating - metallic laklaag - cord tire (A) - staalgordelband - - tyre - staalgordelband - paint - metaalverf, metallic lak - sound - metaalachtig geluid metallurgy - metaalchemie, metaalkunde, metallurgie Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOS-FET) - zie MOS-FET metal powder - metaalpoeder - putty - metaalplamuur - saw - ijzerzaag, metaalzaag - screen - metaalzeef - shield (A) - metaalzeef - strapping - bandijzer - substrate catalytic converter - katalysator met metalen drager - to metal contact - metaalcontact (zonder olie ertussen) - top - metalen bovenkant, metalen kap metamerism - metamorfose METC (Monroe Europe Technical Centre) - Europees ontwikkelingscentrum van Monroe meter, to - doseren, ijken, meten - - instrument (in dashboard), meetinstrument, meter, teller - (m) (A) - meter (m) (eenheid van lengte, 1 m = 100 cm) - circuit plate subassy. - gedrukte bedrading, printplaat van instrumentenpaneel metered quantity - afgemeten hoeveelheid meter hood - kap van instrumentenpaneel, meter(afdek)kap (van dashboard) - illumination control system - regelbare dashboardverlichting metering device - doseerinrichting - needle - doseernaald, regelnaald (van carburateur) - rod - doseernaald, regelnaald - unit - regeleenheid, stuureenheid - valve - doseerklep, mengselregelklep * meter-kilogram (A?) - kilogrammeter (kgm), meterkilogram (mkg) metermaid - parkeercontroleuse, vrouwelijke parkeerwacht meter needle - meternaald - panel - instrumentenpaneel methane - methaan methanol (methyl alcohol) - methanol (methylalcohol) (oplosmiddel in lak) method - methode, procédé, werkwijze methyl - methyl - acetate - methylacetaat (oplosmiddel in lak) - alcohol (methanol) - methylalcohol (methanol) (oplosmiddel in lak) - amyl ketone (MAK) - methylamylketon (MAK) (oplosmiddel in lak) methylated - gedenatureerd, gemethyleerd - spirit - (brand)spiritus, methanol methyl benzene - methylbenzeen, tolueen methyl ethyl ketone (MEK) - zie MEK - isobutyl ketone (MIBK) - zie MIBK Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) - zie MTBE metre (m) (A) - meter (m) (eenheid van lengte, 1m = 100 cm) * - kilogram (mkg) - kilogrammeter, meterkilogram (kgm, mkg) (eenheid van arbeid) metric - metrisch, volgens metriek stelsel - measure - metrieke maat, metrische maat - screw thread - metrische schroefdraad - system - decimaal stelsel, metriek stelsel, metrisch systeem - thread - metrische schroefdraad MEV (Minimized Emission Vehicle) - prototype met extreem lage emissie- waarden door gebruik van Saab Trionic motormanagementsysteem en ge- richt op toekomstige strenge eisen (Saab '93) MF (medium frequency) - middelfrequentie, middenfrequentie (radio) M/F (microfiche) (JE) - microfiche MFD (Multi Function Display) - display dat tijd- en dagaanduiding en fre- quenties van een speciale Astra radio weergeeft evenals de functies van het Opel-Checkcontrol-Systeem en de boardcomputer (Opel Astra CD en GSi) mfg. (manufacturing) - fabricage, produktie Mfg. - zie mfg. MFI (multiport fuel injection) (A) [de benaming hiervan was vá¢áá¢ár het Ame- rikaanse overheidsvoorschrift van '92: EFI (Electronic Fuel Injection)] - brandstofinspuiting op meerdere punten, meervoudige benzine inspuiting MFV (Multi Fuel Vehicle) - motor van prototype auto loopt dankzij het Trionic motormanagementsysteem op een willekeurig mengsel van ben- zine, methanol en/of ethanol of op methanol of ethanol alleen (Saab '93) MG (Morris Garages Ltd.) - Engels automerk MG Car Club (MGCC) - zie MGCC MGCC (MG Car Club) - Engelse club van eigenaren van een MG auto MHz (megaHertz) - MHz (1 megaHertz = 1.000 kHz = 1.000.000 Hz)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z