Woordenboek - letter L
l (liter) (A) - l (liter) (eenheid van volume = inhoud van 1 kg water bij 4gr. C en 760 mm atmosferische druk) l (litre) - zie l (A) label - label, etiket labor (A) - arbeid, werk(zaamheid) laboratory - laboratorium labour - arbeid, werk(zaamheid) - hour - arbeidsuur, werkuur labyrinth plate - labyrinth afdichtingsplaat lack - gebrek, gemis, tekort lacker - lakvernis lack of - gebrek aan, gemis aan, te weinig - - power - gebrek aan vermogen, verlies aan vermogen lacquer, to - lakken, spuitlakken (met blanke lak), vernissen - - 1-component acrylaatlak, lak, lakvernis, vernis, lakwerk - base paint - fysisch drogende lak - -based paint film - laklaag op cellulosebasis - primer - 1-component acrylaatprimer, luchtdrogende primer - putty - 1-componentacrylaatplamuur - thinner - lakverdunner - type paint - fysisch drogende verf, lacquer laksoort ladder engine - ladderwagen (van brandweer) - frame - laddervormig chassis - truck - ladderauto, ladderwagen laden weight - beladen gewicht, gewicht in beladen toestand ladytrucker (A) - vrouwelijke vrachtwagenchauffeur LAF (Lineair Air/Fuel) ratio sensor - 1. lineaire lucht/benzine verhou- ding sensor, 2. sensor die lambdasensor overbodig maakt (Honda Civic '92) lag, to - achterblijven, naijlen, nalopen - - achterstand, naijling, vertraging lambda probe - lambdasonde lam flooring - "parketvloer" van hardhout in vrachtwagen laminar - gelaagd - glass - gelaagd glas laminate, to - bedekken met metalen platen, pletten, walsen laminated - gelaagd, geplet, gewalst, met metalen platen bedekt - glass - gelaagd glas Laminated Glass (LG) (JE) - gelaagd glas, veiligheidsglas laminated safety plate glass - gelaagd veiligheidsglas - spring - bladveer(pakket) lamination - laag, lamel (van transformator) lamp - lamp(je), licht, verlichting - base - grondplaat van verlichting, lampfitting, lamphuls, lampvoet, voetplaat (van binnenverlichting) - bulb - gloeilamp - - screen - afschermkap (van gloeilamp) - holder - (lamp)fitting, lamphouder - kit - lampenset - lens - lens van lamp lamppost - lantaarnpaal lamp service hole cover - afdekplaat achterlicht - socket - huls (van gloeilamp), lamphouder, lampvoet land - loopvlak van zuiger tussen 2 zuigerveren "Landie" - Land Rover automobiel "Landies" - Land Rover automobielen Landi + Lambda Control (LLC) - automanagementsysteem van Landi landing gear - opleggersteun, steunpoot (van oplegger) - - support base - afstand van voorsteun tot achteras van oplegger - support - opleggersteun, steunpoot (van oplegger) Land Speed Record (LSR) - absolute snelheidsrecord te land land transport - goederenvervoer over de weg, vervoer te land lane - laan, rijbaan, rijstrook, voorsorteerstrook - changing - wisselen van rijbaan - line - middenstreep van rijbaan law of carriage - transportrecht (verschuldigde bedrag i.v.m. transport) - - goods - transportrecht (rechtsbepalingen betrekking hebbend op het vervoer) lap, to - inlopen, inschuren (klep op zitting), lappen, polijsten - - overlapping, polijstschijf, ronde (van racecircuit), slijpschijf - and shoulder belt - driepuntsveiligheidsgordel - a valve, to - een klep inschuren op de zitting - belt - heupgordel (veiligheidsgordel) - -finish, to - op elkaar inlopen/inslijpen/polijsten lapped surface - gepolijst oppervlak, op maat geslepen oppervlak (bv. van verstuiver) lapping - lappen, polijsten - component - slijppasta - compound - polijstmiddel, slijpmiddel - tool - gereedschap voor inschuren van klepzittingen lap portion - heupdeel (van veiligheidsgordel) - - of the belt - heupdeel van veiligheidsgordel 115-lap race - wedstrijd over 115 ronden lap safety belt - heupgordel, over heupen lopend gedeelte van driepunts- gordel lap seat belt - heupgordel, over heupen lopend gedeelte van driepunts- veiligheidsgordel lap time - rondetijd large - breed, groot, ruim - amount of standing water on the road - grote plas water op de weg - end - drijfstangvoet - engine - motor met grote cilinderinhoud - grained abrasive paper - grof schuurpapier - scale production - serieproductie laser beam - laserstraal lash - speling - adjuster - klepspelingscompensator LASRE (Lightweight Advanced Super Response Engine) (JE) - technische cam- pagne in betrekking tot een nieuwe generatie motoren (Toyota ca. '80) Last Station Memory (LSM) - zie LSM latch, to - klemmen, sluiten (bv. van achterklep), sluiten met een slot, (ver)grendelen - - deurafsluiting, grendel (op achterklep van open laadbak), gren- delinrichting, haak, laadbakhendel (van pick-up), neus, nok, pal, slot(vanger) (van achterklep), tong (van veiligheidsgordel), veerpal, vergrendeling (aan zijschot van open laadbak) latch handle - haak (aan schuifruit), hendel met nok (aan schuifruit) - lever - grendel met hefboom, pallichter, sluiting van zijschot (van open laadbak) - plate - gesp/tong (van veiligheidsgordel) - - tab - gesp (van veiligheidsgordel) - striker - slotplaat - type tailgate - achterklep met grendel late ignition - naontsteking latent - latent - heat - latente warmte lateral - dwars, evenwijdig, in de breedte, parallel, (van) terzijde, zijdelings, zijwaarts - break-away - drift, uitbreken, zijdelings slippend door bocht - clearance - dwarsafstand, dwarsspeling - control rod - Panhardstang, reactie-arm - direction - dwarsrichting (bij botsing), zijdelingse richting - door - zijdeur - face - flank, zijvlak - force - dwarskracht - grip - dwarsstabiliteit, stabiliteit in dwarsrichting - lamp - markeringslicht, zijlicht - link - dwarsgeplaatste wieldraagarm - rod - dwarsstang, Panhardstang - - bushing - dwarsstanglagerbus - - - removing base - hulpstuk voor verwijderen van dwars- stanglagerbus - runout - axiale slingering, hoogteslag, (laterale) slingering, zijdelingse slag, zijdelingse slingering, zijslag van wiel, zijwaartse slingering - slip - drift, uitbreken, zijdelings slippend door bocht - stability - dwarsstabiliteit, stabiliteit in dwarsrichting, zij- delingse stabiliteit - stiffness - stijfheid van buitenband tegen dwarskrachten - vent - ontluchting aan zijkant (van autobus) - view - zij-aanzicht latex - natuurrubber lathe, to - (af)draaien, uitdraaien (bv. van remtrommel op draaibank) - - draaibank - chuck - klauwplaat van draaibank latticework - raam, rasterwerk, rooster(werk), traliewerk lavatory service truck - toilettenwagen lavender - bleek blauwachtig purper, lavendel (kleur) law - wet, wettelijk voorschrift lawn tractor - tuinbouwtractor law of conservation of energy - wet van het behoud van arbeidsvermogen lay, to - aanbrengen, aanleggen, installeren, (neer)leggen, plaatsen layer - laag(je) layered - gelaagd, laagvormig layer of oxidation - oxydatielaag lay-out - concept, indeling, ontwerp, opmaak, opzet, overzicht layrub coupling - elastische koppeling - coupling joint cover - verbindingskap layshaft - hulpas, nevenas, secundaire as - gears assembly - tandwielgroep op nevenas lazy axle - niet-aangedreven achteras (van vrachtwagen), sleepas - -locking system - aan centrale vergrendeling verbonden systeem dat openstaande ramen en eventueel aanwezig schuifdak automatisch sluit tijdens het vergrendelen (Rover 800 serie '92) lb (pound) - Engels pond (eenheid van massa) LB (lift back) - auto met grote achterklep, liftback (model carrosserie) * 160 lb-ft (foot-pound) of torque (A) - koppel van ... Nm (... mkg) * 4,780 lbs. (2,170 kg.) (JE) - ? LCD (Liquid Crystal Display) - beeldscherm(pje) met vloeistofkristallen, LCD, weergave met vloeibare kristallen LCC (Linear Charge Concept) system - systeem dat het "turbo-gat" tot een minimum beperkt L.D.C. (lower dead centre) - ODP (onderste dode punt) L-driver (learner-driver) - leerling automobilist * LDV ( ? ) (JE) - ? EM? lead, to - leiden, voorijlen - - (ge)leiding, loden, spoed (van schroefdraad), testpen, van/met lood, verbindingsdraad, voedingsdraad, voorijling - (symbol Pb, atomic no. 82) - lood (chemisch element, symbool Pb, atoomnr. 82) - acid - loodzuur - - battery - lood(zwavelzuur)accu - bronze - loodbrons - chromate - loodchromaat (kleurpigment in lak) - coated - verlood - content - loodgehalte (van benzine) leaded - gelood, loodhoudend (benzine) - area - soldeerplek - gasoline (A) - loodhoudende benzine - petrol - loodhoudende benzine lead free gasoline (A) - loodvrije benzine, schoonmaakbenzine, wasbenzine - - - petrol - loodvrije benzine - fuse - smeltzekering leading axle - voorloopas van meervoudig asstel - brake shoe - oplopende remschoen, oploop remschoen, primaire remschoen - edge - oplopende kant (van nok), voorkant, voorste rand - shoe - oplopende remschoen, oploop remschoen, primaire remschoen lead lamp - looplamp - of an ohmmeter - testpen van een ohmmeter - poisoning - loodvergiftiging - screening - kabelontstoring - seal - (borg)loodje, verzegelloodje - shielding (A) - kabel met gevlochten metaal eromheen, kabelont- storing - solder - loodsoldeer, soldeer(tin), soldeerlood - susceptibility - loodgevoeligheid - tetra ethyl - tetra-ethyl-lood (TEL) - - methyl - tetra-methyl-lood (TML) - the pack, to - het veld (van racewagens) aanvoeren/leiden - time - behandelingstijd, produktietijd - weight - (wiel)balanceergewichtje - white - loodwit - wire - aansluitdraad, aansluiting, aanvoerdraad, bedrading, draad, loden borgdraadje, looddraad, stroomdraad, stroomaanvoer- draad, voedingsdraad, voedingskabel - - connector - (stroomdraad)stekker leaf - blad, veer, veerblad - clip - veerbeugel, veerklem, veerstrop - of the spring (A) - veerblad - spring - bladveer(pakket) - - bolt - torenbout, veerbout - - bracket - veerbok, veerhand - - clip - veerbeugel, veerklem, veerstrop - - seat - veerpad, veerzitting - - seating - veerpad, veerzitting - - support - veerpad - - U-bolt - veerbeugel, veerstrop - - wedge - veerspie, onderlegspie van bladveer - sprung axle - as met bladveren - transverse spring and transverse arm type suspension - dwarsveer en dwarsarmophanging leak, to - lekken - - lek(kage) leakage - lek(kage) leak air - valse lucht leakage current - elektrische lekstroom - detector - lekdetector, lekzoekapparaat - from - lekkage van, lekkage via - fuel - lekbrandstof - of current - lekstroom, stroomverlies - pipe - lekolieleiding (dieselmotor) - space - ruimte voor lekvloeistof - test - lekproef, lektest leak detector - lekdetector (airco), lekzoekapparaat - -off pipe - lekleiding, opvangleiding, retourleiding - -proof - lekdicht, lekvrij - test - lektest - tester - lektestapparaat leaky - doorlatend, lek, lekkend lean - arm, mager, zuinig - burn engine - armmengselmotor, magermengselmotor, motor met magere verbranding, op arm mengsel lopende motor - - motor - zie lean burn engine - combustion engine - armmengselmotor Lean Drop Method - afstelmethode van stationair toerental en stationair mengsel lean indication - arm mengsel indicatie - mixture - arm mengsel, mager mengsel - - sensor - magermengselsensor - production (JE) - afgeslankte produktie (in tegenstelling tot de lo- pende band), flexibele fabricage, Japanse manage- mentbenadering waarbij kwaliteit en kwaliteitsver- betering van proces en produkt centraal staat dat geleid heeft tot een efficiá‰ánt produktieproces dat in de jaren tachtig en negentig deze naam kreeg - retailing (A) - minder maar winstgevender dealers vlg. franchise- principe - the mixture, to - het mengsel arm/mager maken lease, to - huren, leasen, verhuren, verpachten - - lease-overeenkomst leasehold - gehuurd, gepacht, huur, in huur, (huur)pacht lease-holder - huurder (van auto), pachter leather, to - afzemen, met leer bekleden leather - leder(en), leer, leren, zeemleer - -covered - overtrokken met leer leatherette - kunstleer, leerdoek leather upholstery - lederen bekleding, leren bekleding - work - lederen bekleding, leren bekleding leathering - afzemen leather upholstery - lederen bekleding, leren bekleding - -wrapped sport steering wheel - met leer bekleed sportstuurwiel leave, to - achterlaten, verlaten - unattended, to - onbeheerd achterlaten LED (Light Emitting Diode) - LED, lichtemitterende diode, lichtproduce- rende diode, lichtuitstralende diode LEDE (Low Emission Diesel Engine) - dieselmotor met lage emissie ledge - lijst, rand, richel, scharnier(punt) (van remschoen), uitstekende rand left - aan linkerzijde, links - case side - linker huis - front (LF) - linksvoor - front wheel brake circuit - remcircuit van linker voorwiel - -hand - linker, links - - - (LH) (JE) - linker, links - - - drive (LHD) - links stuur, linkse besturing - - - - - (- ) vehicle - voertuig met linkse besturing - -handed screw thread - linkse (schroef)draad - -hander - linker bocht - -hand rotation - linksom draaiend - -hand side - linkerkant, linkerzijde - - - steering - linkse besturing, stuur links in auto - - - thread - linkse (schroef)draad - - - (LH) threads (JE) - linkse (schroef)draad - - - vehicle - auto met linkse besturing, auto met links stuur - rear (LR) - linksachter - -right direction - dwarsrichting - - - error - links-rechts verschil - side - linkerkant, linkerzijde - turn indicator - linker richtingaanwijzerlampje - wheel - linkerwiel leg - been, poot, steun legal - rechtsgeldig, wettelijk toegestaan, wettelijk verplicht legal liability - wettelijke aansprakelijkheid leg and spindle assy. (assembly) - steunpoot van oplegger legal - rechtsgeldig, wettelijk toegestaan, wettelijk verplicht leg area - beenruimte leg room - beenruimte lemon yellow - citroengeel length - afstand, lengte - adjustment - verstelling in lengterichting lengthen, to - langer maken, verlengen lengthening bar - verlengstuk length link - in langsrichting geplaatste wieldraagarm - of brake path - remweg - - life - levensduur - - trailer with towing tongue - aanhangwagenlengte inclusief trekstang - - - without towing tongue - aanhangwagenlengte exclusief trekstang - way - in lengterichting, overlangs lengthwise - in lengterichting, overlangs lengthy warm-up idling - langdurig stationair opwarmen van motor lens - glas (bv. van koplamp/richtingaanwijzer), lens LENTE (Low Emission NOx Traction Engine) - project gesubsidieerd door VROM waarbij men zich oriënteert op de schone motor van de verre toekomst Le Shuttle - Le Shuttle (autotrein die door de Eurotunnel tussen Calais, Frankrijk en Folkestone, Engeland pendelt) lessee - cliënt van leasemaatschappij, huurder (van auto), organisatie die lease-auto's in gebruik heeft, pachter (van auto) lessor - leasemaatschappij, organisatie die lease als dienst aanbiedt, verhuurder (van auto), verpachter (van auto) less than - minder dan less-than-trailer-load (LTL) carrier (A) - stukgoederenwagen let in, to - inlaten, toelaten - - the clutch, to - koppelen, koppelingspedaal laten opkomen - off oil, to - olie aftappen - out, to - uitrollen (van lierkabel) - stand outside, to - buiten laten staan, naar buiten rijden (bv. na uitgevoerd spuitwerk) letter, to - beletteren, letters aanbrengen - - letter let the clutch out, to - de koppeling laten aangrijpen/opkomen, koppelen - - - slip, to - de koppeling laten slippen LEV (Low Emission Vehicle) - 1. naam van nieuwe zware en schone motoren- lijn (Mercedes Benz '91), 2. voertuig met lage uitlaatemissie LEV (Low Emission Vehicle) Standards - auto's met lage emissie-eisen level, to - (af)vlakken, gelijkmaken, vlakmaken - - egaal, gelijk, glad, horizontaal (vlak), horizontale lijn, ni- veau, peil, plat, vlak, waterpas - adjustment - hoogteafstelling, niveauregeling - button - radioknop om niveau van toon en geluidsverdeling in te stellen - control - niveauregeling - controller - niveauregelaar - control system - niveauregelsysteem - crossing - gelijkvloerse wegkruising, overweg, spoorwegovergang - difference - hoogteverschil - gauge - peilstok - line - horizontale lijn levelling - strak trekken (van drogende lak) - agent - strakmaker (in lak) - instrument - waterpas - system - niveauregelsysteem - valve - hoogteregelklep, niveauregelaar van luchtveersysteem level of charge - zuurgraad (van elektrolyt in accu) - plug - vloeistofniveauplug - road - vlakke weg - - surface - vlak wegdek - sensor - vloeistofniveausensor - surface - horizontaal vlak, vlakke ondergrond - switch - schakelaar voor lichtbundelhoogteverstelling - warning sensor - niveausensor - - switch - schakelaar voor waarschuwing remvloeistofpeil - - - connector - stekker van schakelaar voor waar- schuwing remvloeistofpeil lever - domme kracht, drukvinger, (hand)greep, handvat, hefboom(stang), hendel, hevel, klinklichter, knop, kruk, pal, slinger - action - hefboomwerking leverage - hefboomoverbrenging, hef(boom)werking, hefkracht lever arm - arm van hefboom
lever arm - arm van hefboom - bracket - hefboomstoeltje, steun van tussenhefboom - /button type - type met hendel en schakelaar - control spring - hevelbedieningsveer - effect - hefboomeffect, hefboomwerking - knob - knop van versnellingshendel - lock pin - vergrendelingspen, vergrendelingsspie - mechanism - hefboommechanisme, hefboomstelsel, overbrengingsmecha- nisme - pivot - (hefboom)scharnierpunt - shock absorber - armschokdemper - type - type met hendel - - dial gauge - meetklok met arm, meetklok met hevel LF (left front) - linksvoor - (Low Frequency) - lage frequentie (radio) LG (Laminated Glass) (JE) - gelaagd glas, veiligheidsglas LGV (Light Goods Vehicle) - vrachtwagen voor lichte goederen LH (left hand) (JE) - aan de linkerkant, linker, links LH (left hand) threads (JE) - linkse (schroef)draad lhd (left-hand drive) - linkse besturing, (met) links stuur LHD (left-hand drive) (JE) - linkse besturing, (met) links stuur - ( - - - - ) vehicle (JE) - voertuig met linkse besturing L-head motor - zijklepmotor LI (Load capacity Index) - belastingsindex van buitenband vlg. ISO-, ETRO- en ECE-norm, draagcapaciteit van buitenband, lastindex (op buitenband bv. 82 = 475 kg/band) liability insurance - wettelijke aansprakelijkheidsverzekering liable to duty - tolplichtig liberated heat - vrijkomende warmte library vehicle - rijdende bibliotheek licence, to - licentie/vergunning verlenen - - licentie, rijbewijs - number - kentekennummer - plate - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat - - holder - kentekenplaathouder, nummerbordhouder, nummer- plaathouder - tag - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat license, to (A) - licentie/vergunning verlenen - (A) - licentie, rijbewijs - number (A) - kentekennummer - -plate (A) - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat - - - holder (A) - kentekenplaathouder, nummerbordhouder, num- plaathouder - - light (A) - kentekenplaatverlichting - - moulding (A) - kentekenplaathouder, nummerbordhouder, num- merplaathouder - tag (A) - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat lid - deksel, dop, klep, (motor)kap - brace - motorkaphaak - catch - motorkapsluiting, sluiting van deksel - hole - ontluchtingsgaatje in deksel (van lakbeker aan spuitpistool) - latch - motorkapsluiting - ledge - motorkapsluiting - lock - motorkapslot, slot van deksel - opener - deksellichter - release gear - ontgrendelingsmechanisme van motorkap/deksel - stay - motorkapsteun - support - motorkapsteun life - brandduur (van lamp), levensduur - span - levensduur Life Style Vehicle (LSV) (A) - zie LSV life time - levensduur - time guarantee - levenslange garantie lift, to - omhoog brengen/tillen, (op)heffen, (op)hijsen, (op)lichten, optillen - - (hef)brug, hefvermogen, krik, opwaartse druk (onder auto), op- waartse kracht - and support locations - punten waar kriks en steunen moeten worden geplaatst - attachment - hefbrugsteun liftback (LB) - auto met grote achterklep, liftback (model carrosserie) lift bracket - hijsoog - cab - tilcabine (van vrachtwagen) - control handle - hefbedieningsknop - cylinder - bekrachtigingscilinder, hefcilinder, servocilinder lifted wheel - vrijhangend wiel lifter (A) - klepstoter, stoterstang - bore (A) - klepstoterboring lift force - hefkracht, opwaartse kracht liftgate (A) - achterklep, laadklep - liner (A) - bekleding van achterklep lift here - hier optillen lifting - opwerken (van nog niet droge lak) - angle - openingshoek van laadklep - arm - hefarm, hefboom - bracket - hijsoog - capacity - hefcapaciteit, hefvermogen - cylinder - hefcilinder, servocilinder - eye - hijsoog - movement - opwaartse beweging - platform - hefbrug, hefplateau - tackle - hijsblok, katrol, takelblok - truck - (vork)heftruck - zone - opwerktijd, tijd waarin nog niet droge lak kan opwerken lift jack - hefbrug - location - opkrikpunt - off, to - aftillen van - out, to - uitlichten, uittillen - pump - opvoerpomp - truck - laadbaklift (op vrachtwagen), vorkheftruck - up, to - rechtop zetten (van rugleuning) - valve - luchtdrukregelklep (van luchtvering) light, to - branden (van lamp), verlichten - - gemakkelijk, licht (niet zwaar), licht (van lamp), licht (van kleur), verlichting, verwarmingslamp - aiming - lichtbundel - alloy - aluminiumlegering, lichtmetaallegering - - look - op lichtmetaal lijkend - beam - lichtbundel, lichtstraal - blue - lichtblauw - bulb - (gloei)lamp - coat of oil - beetje olie, dun laagje olie - control/dimmer switch - licht-/dimschakelaar, lichtschakelaar - - rheostat - dimmer van dashboardverlichting, dimmer van in- strumentenverlichting, instrumentenverlichtings- regelaar, regelbare instrumentenverlichting - - switch - lichtschakelaar - -duty commercial vehicle - lichte vrachtwagen - drag - lichte weerstand (bv. van remmen) Light Emitting Diode (LED) - zie LED lighter - sigarenaansteker, sigarettenaansteker light failure indicator relay - relais van aanduiding "defect licht", relais van indicatie "licht is defect" light gasoline (A) - uit lichte bestanddelen bestaande benzine Light Goods Vehicle (LGV) - vrachtwagen voor lichte goederen - green - lichtgroen lighting - verlichting - product - verlichtingsartikel - switch - lichtschakelaar - system - verlichtingsinstallatie light intensity - lichtsterkte - kit - lampenset - lighting duration - oplichttijdsduur (van lamp) - - time - licht-aan tijd, oplichttijd, oplichttijdsduur, tijd dat lampje brandt - load - deellast lightly - licht (raken, vastzetten) - screwing - licht vastschroeven light metal - licht metaal, lichtmetaal - - - (bijv. nw.) - lichtmetalen - - alloy - lichtmetaallegering - metals - lichte metalen - pattern - verlicht oppervlak lightning - bliksem light oil - dunvloeibare olie, lichtpetroleum light pattern - knipperpatroon, (op)lichtpatroon (bij storingscodes), verlicht oppervlak light petrol - uit lichte bestanddelen bestaande benzine Light Pressure Turbo - turbo die met een maximale overdruk werkt van 1,45 bar (Saab '92)ÞNÞ light reminder buzzer - lichtzoemer, waarschuwingszoemer voor brandende verlichting - - relay - zoemerrelais voor vergeten verlichting - resistance - lichtweerkaatsing (van lak) - retainer relay - lichtbedieningsrelais - retractor motor - koplampopklapmotor - - relay - koplampopklaprelais - sensative - lichtgevoelig Light Single Wheel (LSW) - zie LSW lights-off buzzer - waarschuwingszoemer "lichten uitdoen" - -on buzzer - waarschuwingszoemer "lichten aandoen" - - - warning system - waarschuwingssysteem voor brandende verlich- ting, zoemer voor vergeten verlichting light pressure turbo (LPT) - lagedruk turbo light source color (A) - lichtbronkleur - switch - lichtschakelaar light truck (A) - pick-up - - (LT) (A) - zie LT light van - lichte bestelwagen lightweight - lichtgewicht - metal - lichtmetaal Lightweight Advanced Super Response Engine (LASRE) (JE) - zie LASRE lilliput socket - dwergfitting lime stone base grease - kalkhoudend consistentvet - - -sodium base grease - universeel consistentvet limit, to - begrenzen, belemmeren, beperken - - grens, limiet, maximum, uiterste limitation - begrenzing, belemmering, beperking - cam - begrenzingsnok - stop - (begrenzings)aanslag limited - begrensd, beperkt - slip differential (LSD) - zie LSD limiter - aanslag, begrenzer, pal limiting value - grenswaarde limit of stretching strain - strekgrens - - wear - slijtagegrens - switch - begrenzer(schakelaar), begrenzingsschakelaar, eindschake- laar (bv. van schuif-/zonnedak) - value - grenswaarde, limiet limousine - 4-deurs auto, limousine (automodel) limp-home system - thuisbrengsysteem - - - tire (A) - reserveband op minireservewiel, "thuiskomer" line, to - bekleden, ingieten (van lager), voeren, voorzien van een voering - - buis, draad, kabel, koord, leiding, lijn, streep - a bearing, to - ingieten van een lager linear - lineair, rechtlijnig linear air/fuel (LAF) ratio sensor - zie LAF ratio sensor Linear Charge Concept (LCC) system - zie LCC system linear distance - afstand hemelsbreed - expansion - lineaire uitzetting, uitzetting in lengterichting linearly-mounted engine - in lengterichting geplaatste motor - speed - lineaire snelheid - velocity - lineaire snelheid line assembly - montage aan lopende band - fit - inbouw af fabriek - mark - lijnvormig merkteken, streep - of force - krachtlijn - -of-sight signal - rechtlijnig signaal (ontvangst door FM radio) - pressure - leidingdruk, lijndruk (van automatische bak) - - at stall - lijndruk op moment van blokkeren (automatische bak) liner - bekledingsmateriaal, excentrische ring (inspuitpomp), inlegstuk, losse cilinderbus, losse cilindervoering, mantel, plaat - company - lijndienstmaatschappij linerless cylinder block - cilinderblok zonder losse cilindervoeringen line up, to - in lijn brengen, richten, tegenover elkaar zetten, uitlijnen lining - bekleding (van koppeling/rem)), voering (van koppeling/rem) - pad - remblok - surface - voeringoppervlak link, to - (aaneen)koppelen, aansluiten, beweegbaar verbinden, samenvoegen - - (aaneen)koppeling, aansluiting, beugel, draagarm, draaibaar ver- bindingsorgaan, gewricht, schakel, schalm, scharnier, schommel, (carburateur)stangetje, verbinding, wielarm 4 link - 4 draagarmen (van achterwielophanging), 4 reactie-armen linkage - bedieningsmechanisme, overbrengingsstangen, (stang)over- brenging, stangenstelsel, stuurstangen - -actuated - bediend d.m.v. stangenstelsel - ball joint - stuurkogel - -controlled - bediend d.m.v. stangenstelsel link fork - verbindingsvork - motion slider - geleidebaan - pin - draaipen, kettingbout(je), schakelbout, scharnierbout 5 link rigid axle - starre as met 5 reactie-armen link rod - verbindingsstang linseed oil - lijn(zaad)olie lip - lip (van keerring), rand, uitsteeksel - seal - cup met rand - - protector - beschermstuk voor keerringlip liquefied - vloeibaar (gemaakt) - gas - vloeibaar gas Liquefied Natural Gas (LNG) - LNG, vloeibaar aardgas liquefied petroleum gas (L.P.G.) - autogas, L.P.G., vloeibaar gas liquefy, to - vloeibaar maken/worden liquid - vloeibaar, vloeistof - cooled - vloeistofgekoeld - cooling - vloeistofkoeling - coupling - vloeistofkoppeling Liquid Crystal Display (LCD) - zie LCD liquid fuel - vloeibare brandstof - gas - vloeibaar gas - polish - vloeibaar schoonmaakmiddel Liquid Propane injection (LPi) - zie LPi liquid refrigerant - vloeibaar freon - sealing compound - vloeibare pakking - state - vloeibare toestand - tube - vloeistofleiding liter (l) (A) - liter (l) (eenheid van volume) 14-liter family (A) - serie 14-liter motoren lithium (chemical element, symbol Li, atomic no. 3)- lithium (chemisch element, symbool Li, atoomnr. 3) - grease - lithiumvet - soap base glycol grease - lithium glycolvet op zeepbasis, (speciaal) remmenvet - - grease - lithiumzeepvet, MP vet, universeelvet litre (l) - liter (l) (eenheid van volume) 1.6-litre straight-six engine - 1,6 liter 6 cilinder lijnmotor little-end bush - pistonpenbus live axle - aandrijfas, aangedreven as livestock traffic - veevervoer - trailer - aanhanger voor veetransport - transport - veevervoer (in speciale veewagen) - transporter - veetransportauto live wire - onder spanning staande stroomdraad LLC (Landi + Lambda Control) - automanagementsysteem van Landi LNG (Liquefied Natural Gas) - LNG, vloeibaar aardgas LO (low) (JE) - laag, lage snelheid (ventilatorschakelaarstand) load, to - (be)laden, belasten, goederen (in)laden, opladen (accu) - - belading, belasting (van motor), gewicht, lading, last, stroomver- bruiker, vracht load-a-juster - progressief werkende hulpveer die zich automatisch in- stelt naar de mate van belading van het voertuig (Koni schokdemper) - capacity - draagvermogen, laadvermogen - - index - laadcapaciteit vlg. kenteken Load capacity Index (LI) - zie LI load carrying capacity - draagvermogen, laadvermogen - - panel - open laadbak - - platform - open laadbak - characteristic - belastingskarakteristiek - curve - belastingskromme - dependent - lastafhankelijk - diagram - belastingsdiagram - distribution - belastingsverdeling, gewichtsverdeling loaded - beladen, belast (banden), (in)geladen, opgeladen - radius - belaste straal (van band) loader - laadschop, lader (persoon die containers/vervoermiddelen laadt) load factor - beladingsgraad, belastingsfactor - fastening equipment - ladingvastzetsysteem - floor - laadvloer - for the ball coupling of the towing bracket (JE) - kogeldruk van trekhaak - index - lastindex (van autoband) loading - beladen, (be)lading, belasten, belasting, opladen - and unloading of goods - laden en lossen van goederen - area - laad(opper)vlak, laadruimte - capacity - draagvermogen, laadcapaciteit, laadvermogen - condition - belasting, belastingstoestand - crane - laadkraan - height - laadhoogte - length - laadlengte - list - laadlijst - platform - laadvloer, open laadbak - - body - zie loading platform - rails - oprijplaten - space - laadruimte - - height - hoogte van laadruimte - - length - lengte van laadruimte - - width - breedte van laadruimte - surface - laadvloer - - height - hoogte van laadvloer - width - breedte tussen wielkuipen load leveler - hoogteregelsysteem (Monroe) Load-Leveler and Level-Light variable-rate spring/shock absorber combination (A) - hoogteregelsysteem met enigszins variabele veerconstante en demping (Monroe) Load Proportioning Valve - lastafhankelijke remdrukbegrenzer/-regelaar load range - draagvermogen (vermeld op buitenband, bv. 88 of C) Load Range - alfabetische code gebaseerd op pr-getal en bandspanning; wordt achter maataanduiding op buitenband vermeld vlg. de vroegere TRA-norm load rating - draagvermogen (van autoband) load sensing - lastafhankelijk - - pressure valve (LSPV) - zie LSPV * - - proportioning and by-pass valve (LSP & BV) (JE?) - zie LSP PvR & BV * - - - valve (LSPV) (JE?) - zie LSPV PvR * - - - - ( - ) gauge (JE?) - zie LSPV gauge * - - spring - belastingsensorveer ?, veerbelaste stang ?PvR * - - - boot - belastingsensorveerhoes ? PvR - - - shackle - oog van lastafhankelijke remdrukbegrenzer - - timer (LST) - zie LST - sensitive - lastafhankelijk - sheet - laadlijst load space - laadruimte - test - belastingsproef (van accu) - wire - plusdraad lobe - (ronde) nok, rond uitsteeksel - height - nokhoogte local - lokaal, plaatselijk - assembly project [SKD (Semi-Knocked Down) or CKD (Complete Knocked Down)] - lokaal assemblage project [SKD (gedeeltelijk op te bouwen) of CKD (geheel op te bouwen)] - content - 1. aandeel geleverde onderdelen van plaatselijke bedrij- ven, 2. aantal plaatselijk geproduceerde onderdelen, 3. percentage van de onderdelen per in Europa gebouwde Ja- panse auto dat van Europese origine moet zijn om ook daadwerkelijk van een in Europa geproduceerde auto te kunnen spreken locally manufactured tool - plaatselijk aangemaakt gereedschap locate, to - bepalen (van plaats), de plaats van een storing bepalen, fixeren, lokaliseren, opsporen, opstellen, zoekenÞNÞ locating bolt - centreerbout, pasbout, stelbout - bush - mantelmoer, wartelmoer - clip - steunbeugel - dowel - centreerpen - hole - pasgat - peg - paspen - pin - centreerpen, paspen - screw - stelbout - stud - pasbout location - ligging, plaats(ing), punt - plate - fixeerplaat - screw - stelschroef lock, to - (af)sluiten, blokkeren (van wielen), borgen, op slot doen, opsluiten, vastklemmen, vastlopen, vastzetten, vergrendelen - - aanslag(punt) (stuurinrichting), borg, borglip (van stekker), grendel, slot, sluiting, sperinrichting, vergrendeling, zekering lock (A) - klepspietje LOCK - contactslotstand (motor loopt niet en stuur is geblokkeerd) lockable - afsluitbaar, vergrendelbaar - differential - sperdifferentieel lock angle - max. wieluitslag - ball - blokkeerkogwel, vergrendelkogel, stopkogel - - sleeve - blokkeringsbus - barrel - slotcilinder - base - grondplaat (van afsluiting van uitneembaar dak) - bolt - borgbout, vergrendelpal - button - vergrendelknop - cam - vergrendelnok (van slot) - cap - borg(moer)ring, vergrendelingsdop (op naafmoer) - compound - borgmiddel - cylinder - cilinderslot, slotcilinder - de-icer - slotontdooier locked - (af)gesloten, op slot, vergrendeld lockerpoint - plaats waar 's nachts goederen worden afgeleverd lock expander - blokkeringsslot - handle - raamsluiting locking ball - blokkeerkogel, vergrendelkogel
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z