Woordenboek - letter i
IAATI (International Association of Autotheft Investigators) - inter- nationale organisatie die wereldwijd informatie op het gebied van autodiefstallen en autofraude verzamelt, bundelt, analyseert en verspreidt IAC (Inlet Air Control) valve (JE) - inlaatluchtregelklep (Toyota) IACV (Intake Air Control Valve) (JE) - inlaatluchtregelklep (Toyota) IASCA (International Auto Sound Challenge Association) (A) - organisatie van Amerikaanse oorsprong met de bedoeling om wereldwijd car-hifi wedstrijden te organiseren die volgens een bepaald reglement ver- lopen IAT (inlet air temperature) (JE) - inlaatluchttemperatuur IATS (Intake Air Temperature Sensor) (JE) - inlaatluchttemperatuursensor, thermosensor inlaatlucht, zuigbuistemperatuursensor I-beam - I-balk I.B.P. (initial boiling point) - beginkookpunt i-Butanol (isobutanol) - i-Butanol (isobutanol) (oplosmiddel in lak) IC (Inflatable Curtain) - 1. luchtkussenscherm dat in het dak is gemon- teerd en door sensoren wordt geactiveerd (Volvo '96), 2. soort op- blaasbaar gordijn dat de zijkanten van het interieur ter hoogte van de zijruiten tijdens een botsing afdekt, 3. systeem dat auto-inzittenden beschermd tegen hoofdletsel onder meer bij aanrijdingen in de flank IC (integrated circuit) - geïntegreerde schakeling IC (integrated circuit) regulator - IC (spannings)regelaar Icast (Iveco Computer Assisted Sales Tool) - geavanceerd systeem om ge- bruikers te adviseren bij het op maat samenstellen van nieuwe voertuigen (werd door Iveco begin '94 geïntroduceerd) ICC (Institute Cargo Clauses) - verzekeringsvoorwaarden voor het goede- rentransport) ICC (Interstate Commerce Commission) (A) - commissie die ca. 50 jaar lang (van ca. 1930 - 1980) al het transport over de weg in de USA heeft geregeld) ICCS (Integrated Chassis Control System) (A) - systeem dat resulteert in stabielere wegligging en beter bochtengedrag (Cadillac Eldorado Touring Coupá‚á) ICCU (Integrated Car Communication Unit) - navigatiebeveiligingssysteem tegen autodiefstal dat ook alle bewegingen van het voertuig kan volgen en registreren ice - ijs - alert control light - controlelampje voor ijs op wegdek - box - ijskast, koelkast - formation - ijsvorming I.C. (internal combustion)-engine - verbrandingsmotor ice plough - ijsploeg ice scraper - ijskrabber icing - ijsafzetting, ijsvorming - inhibitor - anti-ijs dope, anti-ijs toevoeging ICPI (Insurance Crime Prevention Institute) (A) - registratiebureau van autodiefstallen in Amerika IC regulator - spanningsregelaar icy road - met ijs bedekte weg ideal mixture - ideaal mengsel ID number - identificatiecode (van anti-diefstalsysteem van radio) identation - inkeping identical - gelijk, identiek - to - gelijk aan, identiek aan identification - herkenning, identificatie, identificering - mark - herkenningsteken, identificatiemerkteken, kenmerk, kenteken, merkteken - (ID) number - codenummer, identificatiecode (van radio- anti-diefstalsysteem), serienummer - plate - typeplaatje identify, to - identificeren IDI (InDirect Injection) - indirecte dieselbrandstofinjectie idle, to - niet werken, onbelast/stationair draaien/lopen - adjusting screw - regelschroef stationair toerental - air jet - stationaire sproeier - CO (carbon oxide) concentration - stationair CO (koolmonoxide) percentage - contacts - smoorklepcontacten - gear - secundair tandwiel, tussentandwiel - jet - stationaire sproeier - lever - hulp-pitmanarm, hulpstuurarm - metering jet - stationaire sproeier - mixture adjusting screw - regelschroef stationair mengsel - mixture screw - regelschroef stationair mengsel, stationair mengsel regelschroef idler - geleiderol (distributie), geleidingspoelie, spanrol, tussentandwiel - adjusting screw - stelschroef van stationair toerental, stationair toerentalstelschroef - arm - hulp-pitmanarm, hulpstuurarm - gear - geleiderol, kettingspanwiel, tussen(tand)wiel - jet - stationaire sproeier - lever - hulp-pitmanarm, hulpstuurarm - mixture adjusting screw - luchtmengschroef - nozzle - stationaire sproeier - pulley (I/P) (JE) - zie I/P - - bracket - spanrolplaat, spanrolsteun - - tension spring - spanrolveer - shaft - tussenas - speed screw - regelschroef stationair toerental, stationair toerentalregelschroef - system bracket - spanrolplaat, spanrolsteun - - tension spring - spanrolveer idle running - onbelast draaien, stationair draaien idle speed - stationair toerental - speed adjusting screw - regelschroef stationair toerental, stationair toerentalregelschroef Idle Speed Control (ISC) valve (JE) - zie ISC valve idle speed screw - regelschroef stationair toerental - spring - veer van stationair toerental - switch - smoorklepschakelaar - system - stationair gedeelte van carburateur - -up - stationair toerentalverhoger, versneld stationair toerental - - - actuator - verhoogd stationair toerentalaandrijver, verhoogd stationair toerentalregelaar - - - adjusting screw - stelschroef van verhoogd stationair toerental - - - device - verhoogd stationair toerentalvoorziening - - - setting speed - verhoogd stationair afsteltoerental, verhoogd stationair insteltoerental - - - - - adjusting screw - verhoogd stationair toerental- regelschroef - - - speed - versneld stationair toerental - - - system - stationair toerentalverhoger - wheel - spanrol, tussen(tand)wiel - wire - loze draad, niet in gebruik zijnde elektrische draad idling - nullast draaien, onbelast draaien, stationair draaien - and maximum speed centrifugal governor - stationair- en maximum- toerenregelaar - jet - stationaire sproeier - metering jet - stationaire sproeier - speed - stationaire snelheid, stationair toerental - - control range - traject van stationaire afstelling - spring - veer voor stationair toerental - system - stationair gedeelte van carburateur - time - stationaire looptijd * IDL points of throttle position sensor - IDL contacten van smoorklep- sensor * IDL-Psw (? ?) (JE?) - ? * IDL (I? D? L? ) switch (JE?) - smoorklepschakelaar ID number - codenummer, identificatiecode (van radio anti-diefstalsysteem) IDS (International Diesel Service) - grootste Europese netwerk van tank- en servicestations exclusief voor transporteurs (is een systeem van oliemaatschappij Kuwait Petroleum met het olie- en brandstofmerk Q8) IET (Iveco Engine Tester) - tester waarmee in de cabine de parameters van de motor worden gemeten en deze metingen na terugplaatsing in de MODUS hieraan worden doorgegeven (zie ook MODUS) if faulty - indien defect, indien een afwijking wordt waargenomen - hot - indien op temperatuur - necessary - indien nodig, indien noodzakelijk - not - zo niet i-Four (Intelligent 4WD Integrated Control System) (JE) - intelligent vierwielaandrijvingssysteem dat bestaat uit elektronische perma- nente vierwielaandrijving, anti-blokkeerremsysteem, elektronische luchtvering, elektronische brandstofinjectie, elektronische trans missie en actieve vierwielbesturing (Toyota '93) IFS (independent front suspension) - onafhankelijke voorwielophanging, onafhankelijke voorwielvering IG (ignition) (JE) - ontbranding, ontsteking(sinstallatie) * IGf (?) (JE) - ontstekingsbevestigingssignaal, ontstekingsmodule geeft met behulp van een signaal het motortoerental door aan de ECU (Toyota Camry '92) PvR ignitability - (ont)brandbaarheid, ontvlambaarheid, ontstekingsgewilligheid ignite, to - aansteken, ontbranden, ontsteken igniter - igniter, onderbreker, ontbrander, ontstekingsapparaat, ontste- kingsinrichting, ontstekingsmechanisme, ontstekingsmodule ignition - ontbranding, ontsteking(sinstallatie) - (IG) (JE) - ontbranding, ontsteking(sinstallatie) - (- ) pulse (JE) - ontstekingspuls - advance - ontstekingsvervroeging, voorontsteking - - range - voorontstekingsbereik - cable - bougiekabel - - plug - bougiekabelstekker - - terminal - hoogspanningsaansluiting - cam - onderbrekernok - capacitor - condensator - coil - bobine, ontstekingsspoel - - cable terminal - aansluiting voor bobinekabel - - head - isolatiekop van bobine - - housing - bobinehuis - - resistance - bobineweerstand - condensor - condensator - delay - ontstekingsvertraging - distributor - (stroom)verdeler - - head - stroomverdelerkap - - mounting flange - montageflens voor stroomverdeler - glow plug - gloeispiraal - key - contactsleutel - - cylinder illumination (JE) - contactslotverlichting - - reminder buzzer - waarschuwingszoemer "sleutel nog in contactslot - lag - ontstekingsvertraging - lead - bougiekabel - lock - contactschakelaar, contactslot - order - ontstekingsvolgorde - plug - bougie - quality - ontstekingsgewilligheid - retard - na-ontsteking, ontstekingsverlating - setting - ontstekingsafstelling - spark - ontstekingsvonk - (IG) switch (JE) - contactschakelaar, contactslot - switch (IG SW) (JE) - contactschakelaar, contactslot - - light - contactslotverlichting - - on - contact aan - - -off control (JE) - regeling buiten het contact om - - with steering lock - contact- en stuurslot - system - ontsteking(ssysteem) - temperature - ontbrandingstemperatuur, ontstekingstemperatuur - timer - stroomverdeler - timing - ontstekingstijdstip - wire - bougiekabel, hoogspanningskabel IG (ignition) pulse (JE) - ontekingspuls IG SW (ignition switch) (JE) - contactschakelaar, contactslot IG (ignition) switch (JE) - contact(schakelaar), contactslot ignitor - onderbreker, ontstekingsmodule i.h.p. (indicated horse power) - geïndiceerd vermogen, geïndiceerde paardekracht (i.p.k.) IIA (Integrated Ignition Assembly) (JE) - geïntegreerd ontstekingssysteem geïntegreerde ontsteking IIFHS (Insurance Institute for Highway Safety) (A) - verzekeringsinstituut voor snelwegveiligheid in het leven geroepen door de verzekerings- maatschappijen in USA IISRP (International Institute of Synthetic Rubber Producers) (A) - in- ternationaal instituut van fabrikanten van synthetische rubber illegible - onleesbaar illuminate, to - gaan branden, verlichten illuminated entry system - instapverlichting, vertragingssysteem van binnenverlichting illumination - verlichting illustration - afbeelding, illustratie, tekening ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee) (A) - internationaal standaardiserings- en goedkeuringsinstituut van smeermiddelen imaginary - denkbeeldig - standard line - denkbeeldige standaardlijn imbalance - onbalans i.m.e.p. (indicated mean effective pressure) - geïndiceerde gemiddelde druk IMI (Institute of the Motor Industry) - Brits instituut van de motorindustrie imitation leather - kunstleer immerse, to - (onder)dompelen immersion - onderdompeling immobile - onbeweeglijk, onverplaatsbaar immobilise, to - buiten werking zetten, stilzetten, vastzetten immobiliser - startonderbrekingssysteem (langs elektronische weg worden startmotor, brandstofpomp en motormanagement buiten werking gesteld) (Opel Omega '94) immobilize, to - zie immobilise, to immobilizer - zie immobiliser impact - botsenergie, botsing, botskracht, doordringing, effect, inslag, inwerking, schok(kracht), slag, stoot - absorbing part - botskrachtabsorberende deel - effect - invloed van botskracht, schokeffect - energy - botsenergie, slagenergie - extractor - slagtrekker (ger.) - force - botskracht, stootkracht - of collision - botsenergie - point - aangrijpingspunt van botsing - resistant - slagbestendig, slagvast, stootbestendig, stootvast - screwdriver - slagschroevedraaier (ger.) - spanner - slagmoersleutel (aangedreven door lucht of elektrici- teit), luchtsleutel - strength - botskracht - surface area - inslagoppervlak(te) - test - botsproef - wrench (A) - slagmoersleutel (aangedreven door lucht of elektriciteit), luchtsleutel impedance - impedantie, inwendige weerstand, schijnbare weerstand impeller - pomp(wiel), rotor (in centrifugaalpomp), schoepenrad, schoepenwiel, ventilator, waaier - blade - rotorblad, rotorschoep - - pump - rotorpomp, vleugelpomp - vane - rotorschoep - - pump - rotorpomp, vleugelpomp - wheel - compressorwiel, pompwiel, schoepenwiel, voortstuwingswiel impenetrable - ondoordringbaar, ontoegankelijk imperative - absoluut noodzakelijk, verplicht imperfect - gebrekkig, onvolkomen imperial - imperiaal * - gallon - engelse gallon (4,54 liter?)(eenheid van.. Imperial Standard Wire Gauge (I.W.G., ISWG) - zie I.W.G. en ISWG impermeable - ondoordringbaar, ondoorlatend, waterdicht implement - gereedschap, hulpmiddel, werktuig import - import, invoer - duties - invoerrechten - duty - invoerbelasting, invoerheffing importer - importeur import permit - importvergunning, invoerconsent, invoervergunning import prohibition - invoerverbod - quota - invoercontingent imports (A) - geïmporteerde auto's (in Amerika) import tariff - importtarief, invoertarief * Imp.qts (quarters) - ? (vloeistofinhoud) impregnant - impregneermiddel impregnate, to - doordrenken, impregneren imprinted - ingeslagen (merkteken in onderdeel) improper - foutief, onjuist, verkeerd improperly gapped plug - verkeerd afgestelde bougie improve, to - verbeteren - serviceability, to - verkorten van onderhouds-/reparatietijd improvement - verbetering - in design - constructieverbetering impulse - impuls, (spannings)stoot, stroomstoot impurities - verontreinigingen, vuil impurity - onzuiverheid, verontreiniging IMS (Indianapolis Motor Speedway) (A) - ovale autoracebaan van Indianapolis, Amerika IMSA (International Motor Sports Association) (A) - Amerikaanse auto- Ì sportorganisatie IN (inlet) (JE) - aanvoer, ingaand, ingang, inlaatklep, inlaat(opening), inlaatspruitstuk in. (inch) - duim, inch (lengtemaat = 2,54 cm) inaccessible - ontoegankelijk in accordance with - afhankelijk van, in overeenstemming met, overeen- komend met, overeenkomstig, volgens inaccurate - onnauwkeurig, onzuiver inactive - inactief, niet-actief, niet-werkend, onwerkzaam in balance - in evenwicht inboard - binnenste, ingebouwde - joint - binnenste koppeling - - tulip - binnenste koppeling (bv. van aandrijfas) inbuilt - ingebouwd in-cab computer - in vrachtwagencabine gemonteerde computer in car entertainment system - geluidsinstallatie met CD-wisselaar in auto - - sensor - sensor interieurtemperatuur inch (in.) - duim, eenheid van lengte, inch, lengtemaat (= 2,54 cm) 18-incher - 18 inch wiel inclinable seat - verstelbare stoel inclination - afwijking incline, to - afwijken, (schuin) aflopen, schuin zetten, (voorover)hellen - - hellend vlak, helling, schuinte inclined engine - onder een hoek ingebouwde motor inclinometer - hellingshoekmeter including - inclusief, met inbegrip van incombustable - on(ver)brandbaar incompatible - niet op elkaar passend, niet uitwisselbaar, onuitwissel- baar, onverenigbaar incomplete - incompleet, onvolledig incomplete burning - onvolledige verbranding - combustion - onvolledige verbranding incompressible - niet-samendrukbaar, onsamendrukbaar incorporate, to - integreren, opnemen incorrect - foutief, incorrect, niet correct, niet juist, onjuist, on- nauwkeurig, verkeerd in correct order - in juiste volgorde increase, to - oplopen (van toerental), stijgen, toenemen, vergroten, verhogen, vermeerderen - - stijging, toename, vergroting, verhoging, vermeerdering - in - toename van, verhoging van increment - toename, vergroting, verhoging, vermeerdeing incrustation - ketelsteen, korstvorming indefinite - onbepaald indent - inkeping, kartel, keep, kerf indentation - deuk, indeuking, indrukking, in elkaar grijpen van tanden, putje, vertanding independant (A) - onafhankelijke chauffeur die truck in eigen bezit heeft (de grote transportondernemingen proberen deze uit de markt te drukken) independent - onafhankelijk, vrijstaand, zelfstandig - front suspension (IFS) - zie IFS - rear suspension (IRS) - zie IRS - semi-trailing arm - schuine reactie-arm - suspension - onafhankelijke ophanging, onafhankelijke vering indestructible - onvernietigbaar, onverwoestbaar Indianapolis Motor Speedway (IMS) - zie IMS indicate, to - aanduiden, aangeven, aanwijzen indicated horse power (i.h.p.) - zie i.h.p. - mean effective pressure (i.m.e.p.) - zie i.m.e.p. - power - indicateurvermogen indicating error - aanwijsfout, afleesfout - instrument - wijzerinstrument - lamp - controlelampje, waarschuwingslampje indication - aanwijzing - code - storingscode indicator - aanwijzer, controlelampje, indicateur, indicatielampje, ken- getal, meter(naald), richtingaanwijzer, standaanwijzer (van automatische bak), wijzer (van meetinstrument) - arm - richtingaanwijzerarm - diagram - indicateurdiagram - lamp contact - contact van controlelampje - light - controle-/indicatie-/waarschuwingslampje - needle - wijzernaald - shaft - wijzerasje - switch - indicatieschakelaar, richtingaanwijzerschakelaar indigo - indigo (kleur) - blue - indigoblauw - brown - indigobruin - paste - indigokarmijn - purple - indigopurper - red - indigorood - white - indigowit indirect - indirect - chamber - verbrandingskamer van indirect ingespoten dieselmotor - heating type dryer - indirecte heteluchtdroger (in spuitcabine) - injection - indirecte dieselbrandstofinspuiting - steering - indirect werkende stuurinrichting - valve mechanism - klepaandrijving d.m.v. lichter-/stoterstangen of tuimelaars individual overhaul - afzonderlijke reparatie, afzonderlijke revisie - repair - afzonderlijke reparatie, afzonderlijke revisie - rear toe - afzonderlijke achterwielsporing induction - aanzuigen, aanzuiging, inductie, inlaat
induction - aanzuigen, aanzuiging, inductie, inlaat - air - aanzuig-/inlaatlucht - coil - inductiespoel - manifold - inlaatspruitstuk, zuigbuis - period - aanzuigslag, inlaatperiode - port - inlaatkanaal, inlaatpoort - stroke - inlaatslag - valve - inlaatklep industrial engine - stationaire motor - fire fighting vehicle - bedrijfsbrandweervoertuig - vehicle - veachtauto inefficient - inefficiënt, omslachtig, ondoelmatig, oneconomisch, onhandig, onrendabel, onzuinig inefficiency - inefficiëntie, ondoelmatigheid, omslachtigheid in equilibrium - in balans, in evenwicht inert - inert, traag - gas - edelgas, inactief gas (vlambooglassen), inert gas inertia - inertia, (massa)traagheid - brake - oplooprem van aanhangwagen - damage - traagheidsschade - force - massa(traagheids)kracht inertial supercharging effect - cilindervulling door massatraagheidseffect inertia reel belt - oprolgordel, veiligheidsgordel met oprolautomaat Inertia Resonance Induction System (IRIS) (JE) - zie IRIS inertia starting - vliegwielstarten - weight - referentiemassa (de massa van het voertuig in rijklare toestand verminderd met een massa van 75 kg voor de be- stuurder en vermeerderd met een massa van 100 kg), ver- tragingsgewicht inertial super-charging effect (JE) - optimale cilindervulling door massatraagheid inexact - onnauwkeurig (werkend) inferior - inferieur, ondeugdelijk, slecht infield (A) - binnenterrein van 500 Mijls race te Indianapolis, Amerika infinite - onbegrensd, oneindig, zeer groot infinitely adjustable - traploos verstelbaar - variable - oneindig variabel, traploos regelbaar, traploos verstelbaar infinity - oneindigheid inflame, to - (doen) ontsteken, ontbranden, ontvlammen, vlam vatten inflammable - brandbaar, brandgevaarlijk, (licht) ontvlambaar, (licht) vlamvattend, ontbrandbaar, (zeer) brandbaar inflatable - opblaasbaar Inflatable Curtain (IC) - zie IC - spare wheel - reservewiel waarvan band nog moet worden opgepompt Inflatable Tubular Structure (ITS) - zie ITS inflate, to - opblazen, oppompen (band), op spanning brengen, vullen (met lucht) inflater - (banden)pomp, luchtperspomp, opblaasmechanisme (van airbag) inflation pressure - bandenspanning - table - bandenspanningstabel - valve cap - ventieldopje inflator - zie inflater influence, to - beïnvloeden, invloed uitoefenen influence - beïnvloeding, effect, invloed, uitwerking inform, to - informeren, mededelen, melden, op de hoogte brengen information - gegevens, informatie, mededeling in-frame rebuild kit (A) - motorrevisieset voor niet-uitgebouwde motor infrared (IR) - infrarood (IR) - drying equipment - infraroodlicht droogapparatuur (in spuitcabine) - exhaust gas tester - infrarood uitlaatgastester - lamp - infrarode lamp, infraroodstraler infusible - onsmeltbaar in gear - in een versnelling, ingeschakeld ingredient - bestanddeel, ingrediënt inhale, to - inademen inhibitor - blokkeerschakelaar, dope in vloeistof, inhibitor, remmende stof (bv. anti-roest), toevoeging, vertrager - switch - startbeveiligingsschakelaar, startblokkeerschakelaar inhomogeneous mixture - niet-homogeen mengsel in incorrect order - in onjuiste volgorde initial boiling point (I.B.P.) - beginkookpunt (bv van benzine) - bore - grondboring - -check function - systeemcontrole (van ABS) - compression - basiscompressie, basisdruk, begindruk - condition - aanvangsconditie, basisconditie, basisvoorwaarde, begintoestand, beginvoorwaarde - idling speed - uitgangswaarde van stationair toerental - ignition timing - basis ontstekingsvervroeging - pressure - aanvangsdruk, begindruk, beginspanning - set - beginafstelling, eerste afstelling - - length - standaardlengte bij 1e montage (van veer) - stage - aanloopperiode, beginperiode, beginstadium - stress - voorspanning - voltage - beginspanning initiate, to - beginnen, inleiden, opstarten initiation of ignition - ontstekingsbegin inject, to - injecteren, inspuiten injection - injectie, inspuiting - advance - inspuitvervroeging, vóórinspuiting - - device - inspuitmomentversteller - - timing device - inspuitmomentversteller - angle - inspuithoek - discharge pressure - inspuitdruk - engine - injectiemotor, inspuitmotor, motor met benzine-inspuiting - measuring tool set - inspuiting meetset - moulding - spuitgieten, spuitgietproces - nozzle - inspuitstuk, verstuiver (van dieselmotor) - - hand tester - tester om met de hand verstuivers te testen - - holder - verstuiverhouder - - wrench set (A) - sleutelset voor verstuivers - order - inspuitvolgorde - pipe - inspuitleiding, injectiepijp, verstuiverleiding (dieselmotor) - pressure - injectiedruk, inspuitdruk - pump - injectiepomp, (diesel)inspuitpomp - - camshaft bearing cone replacer - lagerstempel voor inspuitpompnokkenas - - drive pulley - aandrijfpoelie van inspuitpomp - - protector - inspuitpompbescherming - - spline shaft puller - inspuitpomplagertrekker, spiebaan- astrekker voor inspuitpomp - - stand arm - brandstofpomp montage-arm, inspuitpomp montage-arm - - - set - brandstofpompwerkstandaard, inspuitpompwerkstandaard - - test bench - inspuitpomptestbank - retard - inspuitvertraging - sequence - inspuitvolgorde - system - brandstofinspuitsysteem - timing - inspuitmoment, inspuittijdstip Injection Timing Control (ITC) - zie ITC injection volume - inspuithoeveelheid, inspuitvolume injector - injecteur, injector, inspuiter, inspuitstuk, inspuitventiel (benzine-inspuiting), verstuiver (benzine-inspuiting) - body - injecteurhuis, verstuiverhuis - closing pressure - verstuiversluitingsdruk - connector - aansluiting op inspuitventiel - discharge pressure - inspuitdruk - gear (A) - tandkwadrant (van verstuiver) - holder - verstuiverhouder - hole - verstuivergat - leak-off pipe - brandstoflekleiding van verstuiver naar tank, brandstofretourleiding - needle - injectornaald, verstuivernaald - nozzle - verstuiver - opening pressure - verstuiveropeningsdruk - shell (A) - verstuiverhuis, verstuiverwartelmoer injure, to - verwonden injured tyre - beschadigde band injury - beschadiging, schade inlet (IN) (JE) - zie IN - adaptor - aansluiting voor inspuitleiding, aansluitnippel, wartel- moer van inspuitleiding - air - aanzuiglucht, inlaatlucht, verbrandingslucht Inlet Air Control (IAC) (JE) - zie IAC inlet air temperature (IAT) (JE) - inlaatluchttemperatuur - air temperature sensor - inlaatluchttemperatuursensor, thermosensor inlaatlucht, zuigbuistemperatuursensor - cam - inlaatnok van nokkenas - closes - inlaatklep sluit - duct - inlaatkanaal, inlaatleiding - hose - aanvoerslang, inlaatslang, toevoerslang - line - inlaatkanaal, inlaatleiding - manifold - inlaatspruitstuk - muffler - inlaatluchtdemper, inlaatluchtruisdemper - opens - inl;aatklep opent - period - inlaatperiode - pipe - aanvoerleiding, inlaatkanaal, inlaatleiding - - to atomiser - inspuitleiding - port - inlaatkanaal, inlaatleiding, inlaatpoort - pressure - inlaatdruk - side - inlaatzijde - silencer - inlaatluchtdemper, inlaatluchtgeruisdemper - stroke - aanzuigslag, inlaatslag - tube - aanzuigbuis, inlaatleiding, toevoerleiding - valve - aanzuigklep, inlaatklep - - closing period - sluitingsduur van inlaatklep - - head diameter - diameter van inlaatklepschotel - - opening period - openingsduur van inlaatklep - - tappet clearance - inlaatklepspeling in line - in één lijn, recht achter elkaar geplaatst inline-6 (A) - 6-cilindermotor in lijn in-line engine - lijnmotor - - - injection pump - lijn(inspuit)pomp - - - type injection pump (JE) - lijnpomp (dieselinspuitpomp) inner - binnen(ste) - ambient temperature sensor - binnentemperatuursensor - anti-squeal shim - binnenste antipiepplaatje - bearing - binnenste lager * - belt - sluiting (van veiligheidsgordel ? EM - cable - binnenkabel (van bowdenkabel) - circlip pliers - binnenborgveertang - diameter - binnendiameter, inwendige diameter, inwendige middellijn - door handle - handgreep aan binnenzijde van portier - - panel - portierbekleding - equalizing type thermal expansion valve - thermische expamnsieklep met inwendige correctie (airco) - gear - ringwiel, tandwiel met binnenvertanding - jet - binnensproeier, inwendige sproeier, sproeier binnenin - liner - binnenste afdichtende koordlaag van tubeless band - pipe - inlaatkanaal, inlaatleiding - piston (I.P.) (JE) - binnenste zuiger (automatische bak) - pressure - binnendruk, inwendige druk, pompdruk (dieselinspuitpomp) - - gauge - "inwendige druk"meter, meter om inwendige druk te meten - race - binnen(lager)ring (van kogellager), binnenste kogelschaal - rear view mirror - binnenspiegel - rotor - binnenste rotor (van rotorpomp) - side - binnenkant, binnenzijde - tire (A) - binnenband - toothed gear - tandwiel met binnenvertanding - tube - binnenband - - valve - binnenbandventiel - tyre - binnenband - valve spring - binnenste klepveer - weatherstrip - binnenrubber, binnenste raamrubber - wheel arch - binnenspatscherm, wielkast, wielkuip - wing - binnenscherm INnovative TRAction Control (INTRAC) system (JE) - zie INTRAC system inoperable - onbruikbaar, onklaar, onwerkzaam inoperative - buiten bedrijf, buiten bedrijf, niet-operationeel, niet- werkend, werkt niet inorganic - anorganisch - compound - anorganische stof, anorganische verbinding in pairs - paarsgewijs inpane (JE) - in paneel ingebouwd (bv. zekeringkast) in parallel - naast elkaar, parallel (geschakeld) in phase - in fase input, to - invoeren (in computer/machine), opslaan - - ingang(svermogen), invoer(gegevens), theoretisch vermogen, toege- voerde energie, toegevoerd vermogen, toevoer - mode - invoeren, invoerstand - planetary gear - aandrijvend zonnewiel - power - ingangsvermogen, toegevoerd vermogen - shaft - aandrijfas, drijvende as, ingaande as, primaire as, prise as - - assy. - samengestelde ingaande as - - front bearing inner race - binnenring van voorste lager op ingaande as - - - outer race - voorste buitenlagerring van uitgaande as - signal - elektronisch ingangssignaal - sun gear - aandrijvend zonnewiel in relation to - in verhouding tot inreversely - daarentegen in reverse order - in omgekeerde volgorde - running condition - rijklaar inscribed mark - aangebracht merkteken, ingegraveerd merkteken insect remover - insektenverwijderingsmiddel in segments to 100 mmHg - in stappen van 100 mmHg (kwikdruk) insensitive - ongevoelig insert, to - inbrengen, indrukken, inlassen, insteken, invoegen, inwer- pen, inzetten (van onderdelen), plaatsen in - - inzetdeel, inzetstuk, metalen versterkingsbusje met schroefdraad (in plastic onderdeel), schokdemperrevisieset inserted valve seat - klepzetelring, klepzittingring insert nut - bevestigingsmoer, felsmoer, inzetmoer - pin - inzetpen, inzetstift - to, to - inschuiven in, insteken in, invoegen in, inzetten in, monteren in, verbinden (van stekkers) inset wheel - wiel met positieve wielbolling inside - binnen(in), binnenste, inwendige - board height - bakhoogte (van vrachtwagen met open laadbak) - bonnet release - motorkapontgrendeling van binnenuit * - calipers (A) - binnenmicrometer, binnenpasser * - callipers (A) - binnenmicrometer, binnenpasser - diameter - binnendiameter, inwendige diameter - - of minimum turning circle - draaicirkel van binnenste achterwiel - dimension - binnenmaat, binnenwerkse afmeting, inwendige maat - door handle - portierbinnenkruk - - handle bracket - steun van portierbinnenkruk - - - lever - hefboom van portierbinnenkruk - - - push rod - drukstang van portierbinnenkruk - - panel - bekledingspaneel aan binnenzijde van portier - groove - binnengroef - hood release (A) - motorkapontgrendeling van binnenuit - lining - binnenbekleding, interieurbekleding - lock button - vergrendelknopje (aan binnenkant van portier) - - knob - zie inside lock button - micrometer gage (A) - binnenmicrometer - - gauge - binnenmicrometer - mirror - binnenspiegel - of bend - binenbocht - rear mirror - binnenspiegel - roof lining - dakhemelbekleding, hemel - screw thread - binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad - scuff plate - dorpelrandbekleding - shoe brake - trommelrem met inwendige remschoenen - thread - binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad inspect, to - controleren, inspecteren, keuren, nakijken, onderzoeken - for, to - controleren op, inspecteren op, onderzoeken op - - ground, to - controleren op kortsluiting, controleren op massasluiting - - rotation condition, to - controleren op goed draaien, op draaiing controleren inspection - controle, inspectie(beurt), keuring, schouwing - cover - inspectiedeksel, -luik - hole - inspectiegat, kijkgat - - plug - inspectiegatplug, plug voor inspectiegat - lamp - looplamp - - holder - looplamphandvat - - hook - ophanghaak van looplamp - - socket contact - stopcontact voor looplamp - - twin plug - looplampstekker - pit - inspectiekuil, reparatiekuil, werkkuil - specification - controlevoorschrift, keuringsvoorschrift - standard (STD) - inspectiewaarde - STD (standard) - inspectiewaarde inspector - controleur, inspecteur, keurmeester in spite of - onafhankelijk van instability - gebrek aan stabiliteit, instabiliteit, onbestendigheid, onstabiliteit, onvastheid instable - instabiel, niet-stabiel, onstabiel, onbestendig install, to - aanbrengen, aanleggen, inbouwen, inrichten, installeren, monteren, opbouwen, plaatsen, samenstellen, vastdraaien installation - aanleg, aansluiten, aansluiting, inbouw, inrichting, installatie, montage, opbouw, plaatsing - area - montageplaats, raakvlak van twee tegen elkaar te monteren delen - bolt - bevestigingsbout - bonded windshield - plakruitenbandkit - cord - montagekoordje (in ruitrubber) - detail - montage-aanwijzing - diagram - montageschema - dimension - inbouwmaat - direction - montagerichting - drawing - inbouwtekening, montagetekening - hole - bevestigingsgat - location - installatieplaats - mark - merkteken voor montage, montagemerkteken - of - montage van, het plaatsen van, plaatsing van - sequence - montagevolgorde - surface - montagevlak, pasvlak installed load - gemonteerde belasting - spring load - gemonteerde veerspanning - tension - spanning in gemonteerde toestand installer set - montageset installing temperature - montagetemperatuur, plaatsingstemperatuur instant - moment, ogenblik - adhesive (alon alpha) - contactlijm, secondenlijm (alon alpha) Insta-Trac system - vierwielaandrijving die tijdens het rijden kan worden ingeschakeld (Chevrolet S-10 Blazer) Institute Cargo Clauses (ICC) - zie ICC - of the Motor Industry (IMI) - zie IMI in stock - in voorraad, voorradig instruction - aanwijzing, instructie, opdracht, verordening, voorschrift, wenk - manual - handleiding, instructieboekje instructions - gebruiksaanwijzing instrument - apparaat, gereedschap, (meet)instrument, toestel, werktuig - board - instrumentenbord, instrumentenpaneel - carrier plate - instrumentenbord, schutbord - cluster - groep instrumenten, instrumentenpaneel - - finish centerpanel subassy. (A) - afwerkpaneel van instrumentenconsole - - - panel subassy. - afdekking van instrumentenpaneel, afwerkrand van instrumenten, meterbehuizing - - overview - overzicht dashboardpaneel, overzicht van instrumenten en bedieningsorganen - console - console voor extra dashboardinstrumenten - facia - dashboard, instrumentenpaneel - louver - centraal ventilatierooster - lower finish panel - onderpaneel van dashboard - panel (A) - dashboard(paneel), instrumentenbord, instrumenten paneel, interieurzijde van waterkast, meterbord - - ash receptacle assy. - asbak(je) in dashboard - - box (JE) - dashboardkastje - - cluster - groep dashboardinstrumenten - - control - bedieningsorgaan - - garnish assy. - afdekplaat - - illumination - dashboardverlichting - - light - dashboardverlichting - - light control - dimmer/lichtsterkteregelknop/regelaar van dashboardverlichting, regelbare dashboardverlichting - - - - dial - dimmer van regelbare dashboardverlichting - - - - overview - overzicht van instrumenten en bedieningsorganen - - register - ventilatierooster - - safety pad subassy. - dashboard bovenstuk insufficient - niet toereikend, onvoldoende - fit form - slechte pasvorm insulant - isolatiemateriaal, isolatiemiddel, isolatiestof, isolerende stof, niet-geleidend insulate, to - isoleren, voorzien van isolatiemateriaal insulated - geïsoleerd - electrode - centrale elektrode, middenelektrode (van bougie) - panel van - tegen warmte geïsoleerde truck - pliers - geïsoleerde tang, hoogspanningstang - return system - systeem met geïsoleerde retourleiding insulating lamination - afscheidingsplaat, separator - layer - isolatielaag, isolerende (tussen)laag - material - isolatiemassa, isolatiemateriaal, isolatiestof - panel - dempingspaneel - plate - isolatieplaat, isolerende plaat - sleeve - isolatiemof - tape - isolatieband insulation - draadbekleding, isolatie(materiaal) - paint - borglak, (isolatie)lak - resistance meter (megger) - isolatieweerstandmeter - tape - isolatieband insulator - hitteschild, isolator, isolerend onderdeel, isolerende stof, kap, ophangrubber, tussenschot - disc - isoleerplaat insurance - verzekering Insurance Crime Prevention Institute (ICPI) (A) - zie ICPI - Institute for Highway Safety (IIFHS) (A) - zie IIFHS insurance terms for forwarding of goods - verzekeringsvoorwaarden voor het goederentransport intake - inlaat(opening), toevoeropening - air - aanzuiglucht, inlaatlucht - - connector (JE) - luchtkanaal (tussen carburateur en filter) Intake Air Control (IAC) valve (JE) - inlaatluchtregelklep (Toyota)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z