Woordenboek - letter G
g - gram G (to grind) (JE) - slijpen gage (A) - duimstok, graadmeter, gradenboog, indicator, kaliber, maat (stok), mal, manometer, meetinstrument, meter, peil, peilglas peilstok, ijkmaat - bar (A) - meetstaaf - glass (A) - peilglas - number (A) - nummer dat dikte van staalplaat aangeeft gain time, to - voorlopen (van klok) gain to, to - voorlopen (van klok) gaiter - inlegstuk, manchet, stuk interieurbekleding gallery - galerij, toevoerkanaal, verdeelleiding * gallon - ruim 4,5 liter ? * - (A) - ruim 3,75 liter ? galvanic - galvanisch - battery cell - galvanisch element galvanise, to - galvaniseren, met een zinklaag bedekken, verzinken galvanised - gegalvaniseerd, met een zinklaag bedekt, verzinkt galvanization - galvanisatie galvanize, to (A) - zie galvanise, to galvanized (A) - zie galvanised - sheet metal (A) - gegalvaniseerd/verzinkt plaatstaal - sheeting (A+JE) - gegalvaniseerd plaatwerk - sheet-iron (G.S.I.) (A) - zie G.S.I. - steel (A) - gegalvaniseerd staal galvanizer - galvaniseur galvanizing - galvaniseren, galvanisering galvanometer - galvanometer gangway - gangpad (in autobus/fabriek), looppad - clearance for turning - minimum draaicirkel - width - gangpadbreedte (in autobus) gantry frame semitrailer - oplegger voor containervervoer gap - (bek-)opening, (elektroden)afstand, speling, spleet, (tussen)ruim- te, uitsparing garage, to - stallen - - autobox, (auto)stalling, autowerkplaats, garage(bedrijf) - equipment - werkplaatsuitrusting - hour - werkplaatsuur garbage - afval, vuilnis - compactor - huisvuilpers - dump truck (A) - vuilniskipwagen - removal vehicle - vuilnisauto - truck (A) - huisvuilwagen, vuilnisauto, vuilniswagen garnish - bedekking, bekleding, beplating, chroomwerk - molding (A) - sierlijst - moulding - sierlijst garniture - appendages, toebehoren gas (gasoline) (A) - benzine, gas - -air mixer - gas/luchtmenginrichting van autogassysteem - analyser - gasanalysator, gasmengselmeter - bottle - gascilinder, gasfles - charge - gasvulling (bv van airconditioning) - charged shock (A) - gasgevulde schokdemper - checking - gasbarstvorming (rimpels en barsten in lak t.g.v. verbrandingsgassen in droogoven) - cock - gas(regel)kraan - cutting torch - snijbrander(vlam) - cylinder - gascilinder, gasfles - - trolley - gasflessenwagen - - - type gas leak tester - gaslekkagedetector van het gastype (ger. om airco te testen) - -damped type sensor - gasgedempt type sensor - discharge lamp - gasontladingslamp Gas & Engine Technology (Gentec) - ontwikkelingspost van Vialle te Son gas engine - gasmotor, LPG-motor - (gasoline) engine (A) - benzinemotor gaseous - gasachtig, gashoudend, gasvormig - state - gasvorm gas-filled damper - gasdrukschokdemper, gasgevulde schokdemper, schokdem- per met gasvulling gasfilter - gasfilter gas-fusing welding - autogeen lassen gas generator - gasgenerator (van airbag) gas guzzler (A) - auto met zeer hoog benzineverbruik, "benzinezuiper" gas hog (A) - zie gas guzzler gasification - verdampen, verdamping gasket - afdichting, manchet, pakkingbus, pakking(ring), verpakking - cement - pakkingkit, vloeibare pakking - face - pasvlak van pakking - residue - pakkingresten - ring - pakkingring, stofring - scraper - pakkingschraper - seal paste - vloeibare pakking - selection mark - pakkingkeuzemerkteken - surface - pasvlak (voor pakking) gas leak tester - gaslekdetector (ger. om airco te testen) - line - gasleiding - mileage (A) - brandstofverbruik - motor - zie gas engine - - (A) - benzinemotor Gasohol (A) - brandstofmengsel van benzine en ethanol (ethylalcohol) gas oil - dieselbrandstof, gasolie gasolene - petroleumether gasoline (A) - benzine, petroleumether gasoline (gas) (A) - benzine, gas - additive (A) - benzinedope, benzinetoevoeging - -air mixture (A) - benzine/luchtmengsel Gasoline Alley (A) - rennerskwartier op de speedwaybaan in Indianapolis, Amerika gasoline cap (A) - benzinetankdop - consumption (A) - benzineverbruik - control light (A) - benzineniveaucontrolelampje Gasoline Direct Injection (GDI) (A) - zie GDI gasoline dispensing pump (A) - benzinepomp van tankstation - engine (A) - benzinemotor - -feed pump (A) - benzine-opvoerpomp - - - system (A) - benzinetoevoersysteem - -filler cap (A) - tankvuldop - filter (A) - benzinefilter - gage (A) - benzine(voorraad)meter - hose (A) - benzineslang - injection (A) - benzine-injectie, benzine-inspuiting - - pump (A) - benzine-inspuitpomp - - system (A) - benzine-inspuitsysteem - level (A) - benzinepeil - - gage (A) - benzine(voorraad)meter - - indicator (A) - benzine(voorraad)meter - lifter (A) - benzine-opvoerpomp - lift pump (A) - benzine-opvoerpomp - line (A) - benzineleiding - lock-off valve (A) - benzine-afsluiter - lubrication (A) - mengsmering voor 2-taktmotoren - motor (A) - benzinemotor - pipe (A) - benzineleiding - powered vehicle (A) - voertuig met benzinemotor - pressure (A) - benzinedruk - pump (A) - benzinepomp van motor\tankstation - return line (A) - benzineretourleiding - station (A) - tankstation - tank (A) - benzinetank - - cap (A) - benzinetankdop - tanker (A) - benzinetankauto - - gage (A) - benzine(voorraad)meter - vapor (A) - (benzine)dampbellen gas pedal (A) - gaspedaal - /petrol switch - brandstofkeuzeschakelaar van autogassysteem - poisoning - (uitlaat)gasvergiftiging - pressure welding - gasstuiklassen (is een vorm van druklassen) - ring - compressieveer - screw thread - gas(pijp)draad, gas(schroef)draad gasser (A) - wagen behorend tot de drag race klasse uit de jaren zestig voor niet-gestripte voertuigen die ook "op straat" te rijden moesten zijn (vaak met compressor); de 1933-1941 Willy's vormden in deze klasse een populaire carrosseriestijl gas shock (A) - gasgevulde schokdemper - station (A) - benzinepomp, benzinestation, tankstation - tank - gasopslagtank, LPG-tank - - (A) - benzinetank - thread - gas(pijp)draad, gas(schroef)draad - throttle - gasklep, smoorklep gastight - gasdicht gas turbine engine - gasturbine motor - welding - autogeen lassen gate - klep, schuif, overwegboom, slagboom, spoorboom gather, to - verzamelen gathering line - verzamelleiding - tank - verzameltank gauge, to - ijken, kalibreren, meten, peilen - - duimstok, graadmeter, gradenboog, indicator, kaliber, maat(stok), mal, manometer, meetinstrument, meter, peil, peilglas, peilstok, ijkmaat - bar - meetstaaf - body - meterhuis gauged orifice - gekalibreerde opening - spring - gekalibreerde veer gauge glass - peilglas - indication - meteraanduiding, meteraanwijzing - number - nummer dat dikte van staalplaat aangeeft - pressure - manometerdruk - reading - meteraanwijzing gauze - (fijn) gaas, metaalgaas, zeef - filter - gaasfilter - tube - gaasbuis, geperforeerde binnenhuls (van dieselbrandstof- filter) GAWR (Gross Axle Weight Rating) - max. toelaatbare asbelasting GCM (Gross Combi Mass) - max. treingewicht GCW (Gross Combination Weight) - max. treingewicht GDI (Gasoline Direct Injection) (A) - directe benzine-injectie (Mitsubishi '96 en Volkswagen 1,7 liter 4 cil.) gear, to - in elkaar grijpen (van tandwielen), overbrengen, voorzien van versnelling - - drijfwerk, kettingwiel, overbrenging, tandwiel(stelsel), tandwiel- verhouding, versnelling - backlash - tandspeling - box - versnellingsbak gearbox - versnellingsbak - and final drive - versnellingsbak met differentieel - assembly - versnellingsbak compleet - casing - versnellingsbakhuis - cover - versnellingsbakdeksel - dipstick - peilstok van versnellingsbak - fluid - versnellingsbakolie - housing - versnellingsbakhuis - input shaft - ingaande as van versnellingsbak - location - plaats van versnellingsbak - main shaft - hoofdas van versnellingsbak - oil - versnellingsbakolie - - filler plug - vulplug voor versnellingsbakolie - output shaft - uitgaande as van versnellingsbak - ratio - overbrengingsverhouding van versnellingsbak - sump - oliecarter van versnellingsbak gear case - achterashuis, tandwielkast van draaibank, versnellingsbakhuis - - cover - deksel van versnellingsbakhuis - casing - achterashuis, versnellingsbakhuis - chain - distributieketting, tandwielketting - - lubrication jet - oliesproeier voor distributieketting - - - passage - oliekanaal naar distributieketting - change fork - schakelvork - - lever - versnellingshendel - - - bracket - klembeugel van schakelhendel - - - knob - knop van versnellingshendel - - - location - plaats van versnellingshendel - - linkage - stangenstelsel van schakelmechanisme - - - location - plaats van versnellingshendel - - mechanism - schakelmechanisme - - pattern - schakelschema - changing - overschakelen - clash - tegen elkaar slaan van tandwielen - cluster - op een as aangebracht stel tandwielen, tandwielgroep - cone - tandwielconus - contact pattern - tandcontactpatroon, tandaangrijpingspatroon - control fork - schakelvork - - lever - versnellingshendel - cover - distributiedeksel, kleppendeksel - double meshing - twee tandwielen/versnellingen tegelijk ingeschakeld - drive - distributietandwielen, tandwielaandrijving - driven - door tandwielen aangedreven geared axle shaft - planeetas gearing - overbrenging(sverhouding), tandwieloverbrenging, vertanding gear lever - schakelhefboom, schakelhendel, versnellingshendel - lubricant - cardanolie, tandwielolie, tandwielsmeermiddel, transmissie- olie, versnellingsbakolie Gear Lubricants (GL) (A) - tandwielsmeermiddelen gear oil - cardanolie, tandwielolie, tandwielsmeermiddel, transmissie- olie, versnellingsbakolie - - clearance - radiale speling (bv. van tandwiel op as) - puller - tandwieltrekker (ger.) - pump - tandwielpomp - ratio - overbrengingsverhouding - reduction - tandwielreductie, tandwielvertraging - ring - starterkrans - selector lever - versnellingshendel - - rod - baladeurstang - set - bij elkaar horende tandwielen - shaft - tandwielas, overbrengingsas, secundaire as gear shift control rod - schakelstang - shifter - versnellingshendel - shift fork - schakelvork - - lever - schakelhendel, versnellingshefboom, versnellingshendel - - - ball - knop van versnellingshendel - - - location - plaats van versnellingshendel - - linkage - stangenstalsel van schakelmechanisme - - mechanism - schakelmechanisme - shifting rod - baladeurstang - spline end - einde van glijvertanding, vertanding aan rand van tandwiel - stick - versnellingshendel - tip - tandtop van tandwiel - tooth - tand van tandwiel - train - tandwielgroep, tandwielstelsel - up, to - opschakelen - wheel - kettingwiel, tandwiel gearwheel - kettingwiel, tandwiel gear whine - janken van tandwielen - withdrawer - tandwieltrekker GEN (general countries) (JE) - landen die geen specifieke keuringseisen aan automo¬bielen stellen general - algemeen, algemene general countries (GEN) (JE) - zie GEN - equipment - algemene uitrusting General Motors (GM) (A) - Amerikaanse automobielfabriek) - - Advanced Design Concept Center (GMADCC) (A) - zie GMADCC - - Holden Automotive (GMHA) - zie GMHA - - International Export Sales (GMIES) (A) - zie GMIES - - ODC (Overseas Distribution Corporation)-IES (International Export Sales) dealer (A) - dealer van GM organisatie die verantwoordelijk is voor het in Eu- ropa op de markt brengen van GM modellen - - Overseas Distribution Corporation (ODC)-International Ex- port Sales (IES) dealer (A) - zie General Motors (ODC)-IES dealer (A) - - Service Parts Operations (GMSPO) (A) - zie GMSPO general overhaul - algehele revisie - precautions - algemene voorzorgsmaatregelen - purpose (GP) - algemeen toepasbaar, universeel, voor algemeen gebruik, voor algemene doeleinden - - - truck (A) - vrachtwagen voor algemeen gebruik General Purpose Vehicle - multi-functionele transportauto - Transport Conditions - Algemene Vervoers Condities (AVC) (rechten en plichten van diegenen die bij interna- tionaal vervoer zijn betrokken) generator - dynamo, generator - charging control - laadstroomcontrolelampje - - indicator - laadstroomcontrolelampje - control lamp - laadstroomcontrolelampje - field - dynamospoel - output - dynamovermogen - pulley - dynamopoelie - regulator - spanningsregelaar - strap - dynamoklemband Gentec (Gas & Engine Technology) - ontwikkelingspost van Vialle te Son gentle slope - kleine helling, lichte helling genuine - origineel, originele - part - origineel onderdeel geometric center line (A) - meetkundige middellijn German Touring Car Championship (GTCC) - Duits toerwagenkampioenschap getaway (A) - gangster die specialist is in het besturen van vluchtauto's get caught, to - klemmen, vastlopen - in, to - instappen - on, to - instappen - out, to - uitstappen - overheated, to - oververhit raken - stuck, to - vast komen zitten, vastlopen, vastraken - warm, to - warm worden * GHz (gigahertz) - GHz (gigahertz) (1 GHz = 1.000 MHz = 1.000.000 kHz) gill - lamel, rib, vin (op luchtgekoelde cilinder) girder - (draag)balk, dwarsbalk, (onder)ligger, spant, steunbalk - truck (A) - langslader (type vrachtwagen) girdle hoop - klemring, versterkingsring give signal, to - signaal geven - way, to - voorrang verlenen Give Way - verleen voorrang (staat op wit verkeersbord met rode rand) - - - road-marking - driehoekmarkering op wegdek (van voorrangsweg), haaietanden GL (Gear Lubricants) (A) - tandwielsmeermiddelen gland - asafdichting, drukring, drukstuk (van pakking), pakkingaandruk- ker, pakkingbus - nut - pakkingaandrukker, pakkingmoer, wartelmoer - packing - asafdichtingspakking glare, to - fel schijnen, stralen, verblinden - -proof rear mirror - antiverblindingsspiegel glass - glazen (bijv. nw.), (koplamp)glas, ruit - bowl - glazen brandstofkolf van benzinepomp - breakage - glasbreuk, glasschade, ruitbreuk - bulb - glasbol (van gloeilamp) - channel - raamgeleider, ruitbevestigingsklem, ruitgeleider, ruitgleuf - cloth - glasvezelmat - cover - lasdeken - fiber (A) - glasvezel - - reinforced (A) - met glasvezel versterkt - fibre - glasvezel - - reinforced - met glasvezel versterkt - frame - ruitsponning - guide channel - raamgeleider - handling vacuum lifter - handvat(en) met zuignappen om ruiten op te tillen - maker - glasfabrikant, glasproducent - mounting rim - glasbevestigingsrand - pane - glasruit - printed antenna - plakantenne (op ruit) - rack - glasresteel (om ruiten op vrachtwagen te vervoeren) - rail - ruitrail - -reinforced plastic (GRP) - kunststof met glasvezel versterkt - rim - rand van glas - roof - glazen dak - - panel - glazen dakpaneel - run - raamgeleider, ruitgeleiding - - channel - raamgeleider, ruitgeleiding - sheet - rand van glas, ruit - sun roof - glazen zonnedak - wiper - ruitenwisser glaze, to - glanzen, glazuren, verglazen (van remvoering) - breaker (A) - apparaat om verglaasde cilinderwand te honen
glaze, to - glanzen, glazuren, verglazen (van remvoering) - breaker (A) - apparaat om verglaasde cilinderwand te honen glazed - gepolijst, verglaasd (cilinderwand/remvoering) - rain - ijzel glazing - verglazing (van remvoering) glide, to - glijden Global Positioning Satellites (GPS) system - zie GPS system - System for Mobile communications (GSM) - zie GSM globural - bolrond, kogelvormig gloss, to - glanzen, glanzend maken/worden, polijsten - - glans (van lak) glossifier (A) - hoogglansmiddel (in lak) gloss meter - glansmeter (om mate van glans van lak te meten) glove box - dashboardkastje, handschoenenkastje glovebox (JE) - dashbordkastje, handschoenenkastje glove box door - deksel/deur/klep van dashboardkastje - - lid - deksel/deur/klep van dashboardkastje glove compartment - dashboardkastje, handschoenenkastje - - door - deksel/deur/klep van dashboardkastje glow, to - (voor)gloeien glower plug - gloeibougie glow filament - gloeibougie, gloeispiraal - indicator light - gloei-indicatielampje glowing filament - gloeidraad glow plug (A) - gloeibougie, gloeiplug, gloeispiraal - - connector - gloeiplugverbinder, gloeiplugverbinding - - control light - (voor)gloeicontrolelampje - - current sensor - gloeiplugstroomsensor - - pipe - gloeiplugschacht, gloeiplugstift - - relay - gloeirelais - - resistor - gloeibougieweerstand, gloeiplugweerstand, voor- schakelweerstand van gloeibougie - - - insulator - isolator van gloeiplugweerstand - relay - gloeirelais glue, to - persen, plakken, (vast)kitten, vastkleven, (vast)lijmen - - kit, kleefmiddel, lijm, plakmiddel, plaksel glycerine - glycerine GM (General Motors) (A) - Amerikaanse automoibielfabriek GMADCC (General Motors Advanced Design Concept Center) (A) - ontwerp- bureau van General Motors in o.a. Santa Barbara, Californië, U.S.A. GMC DUKW-353 (called DUCK) - Amerikaanse GMC legervrachtwagen van '42 die ook kan varen (bijgenaamd Eend) (D=modeljaar '42, U=amphibie, K=alle wielen worden aange- dreven, W=tandemstel achter GMC "Jimmy" (A) - Chevrolet S-10 Blazer (van General Motors) GMHA (General Motors Holden Automotive) - Australische autofabriek van GM GMIES (General Motors International Export Sales) (A) - GM internationale export verkopen-organisatie GM-Multec system - centrale benzine-injectie van General Motors GM-ODC (General Motors-Overseas Distributors Corporation) dealer (A) - General Motors dealer in Nederland heeft met fabriek in Detroit, USA een Amerikaans dealercontract en kan direct bestellen terwijl de formele import niet aan de dealer wordt overgelaten maar via het officieel door GM gereguleerde kanaal loopt GMSPO (General Motors Service Parts Operations) (A) - onderdelen leveren de organisatie van GM in Engeland GND (ground) (A + JE) - massa(verbinding) goggles - (race)bril, stofbril golden brown - goudbruin - yellow - gouidgeel good-as-new car - zo goed als nieuwe auto good-quality fuel - hoogwaardige brandstof goods - goederen - in consignation - goederen in consignatie (waarvan verkoop voor rekening van afzender is) - shed - goederenloods - traffic - goederenverkeer, (vracht)goederenvervoer - transport - goederenvervoer - transportation - goederenvervoer - under Customs bond - douanegoederen (goederen die een land zijn binnengebracht maar waarover nog geen invoer- rechten zijn betaald) - vehicle - vrachtauto, vrachtwagen Good Year Extende Mobility Tire (A) - Good Year band waarop in lekke toestand nog 300 km kan worden gereden met een max. snelheid van 90 km/h go off, to - doven (van lamp) - - -road, to - in terrein gaan rijden goose-neck - zwanehals(bocht) (van oplegger) govern, to - regelen, sturen governed speed - afgeregelde snelheid, afgeregeld toerental government regulation - overheidsbepaling, overheidsvoorschrift governor - regelaar, regulateur (van dieselmotor), snelheidsbegrenzer - adjusting shaft - verstelbare regulateuras - advance - centrifugaalvervroeging (van ontsteking) - base - voetplaat van regelaar - body - regulateurhuis - - adaptor - tussenplaat van centrifugaalregelhuis - cover - regulateurdeksel - drive gear - aandrijftandwiel van regulateur, regulate¬uraan¬- drijving, regulateurtandwiel - gear adjusting washer - stelring, tandwielafstelring van regulateur - housing - regulateurhuis - link - regulateurhendel - - ball pin - ronde knop van regulateurhendel - - support bolt - scharnierbout van regulateurhendel - of velocity - snelheidsregelaar, toerenregulateur - shaft - regelas, regulateuras, verdeleras (van ontsteking) - - end plate - centrifugaalvervroeger - - lock nut - borgmoer van regulateuras - sleeve - regelhuls, regelmof, regulateurbus, regulateurhuls, regulateurmof - - plug - plug van regulateurmof (van inspuitpomp) - - - head thickness - kopdikte van schuifbus, kophoogte van regelhulsplug, plugkopdikte van regelhuls governor spring - regulateurveer - valve - centrifugaalregelaar (automatische versnellingsbak), regulateurklep (automatische versnellingsbak) - weight - centrifugaalgewicht van snelheidsregelaar, regulateur- gewicht, vlieggewicht (van verdeler) GP (general purpose) - algemeen toepasbaar, universeel, voor algemeen gebruik, voor algemene doeleinden GPS (Global Positioning Satellites) system - 1. satellietcommunicatie voor Europees wagenparkmanagement en plaatsbepaling van voertuigen, 2. signalen van rond de aarde draaiende satellieten van eerste met satellieten werkend autonavigatiesysteem (Pioneer) grab, to - onregelmatig (aan)grijpen/pakken (van rem), schokken (van koppeling), slepen (van rem), trillen (van koppeling) - bar (A) - portiergreep (binnenzijde) grabbing brakes - plotseling aamgrijpende remmen grab handle - handgreep grade - graad, helling, hellingsgraad, klasse, kwaliteit (van olie), soort, uitvoering (van auto) gradeability - klimvermogen grade Celsius (áøáC) - graad Celsius (áøáC) (eenheid van temperatuur) - code - uitvoeringscode - Fahrenheit (F) - graad Fahrenheit (F) (eenheid van temperatuur) Grade Logic Control System - meedenkende automatische transmissie waarvan de computer ervoor zorgt dat het schakelkarakter voortdurend wordt afgestemd op de rijstijl en de om- standigheden (Honda Shuttle '95) grade of accuracy - nauwkeurigheidsgraad gradient - helling, hellingsgraad, hellingshoek - meter - hellingshoekmeter gradometer - hellingshoekmeter, stijgingsmeter gradually - beetje bij beetje, geleidelijk graduate, to - in graden verdelen, kalibreren graduated arc - gradenboog - cylinder - maatbeker, maatglas - glass - maatglas - shading - gelijkmatig uitspuiten (van lak) graduation - graadverdeling, gradenverdeling, kalibrering, onderverde- ling, schaal(deel), schaalstreepje, schaalverdeling, ijking grain - korrel - rubbing compound-cleaner - poetsmiddel gram - gram (1/1000 kg) gramme - zie gram (g) (eenheid van massa) grand (A) - dollar Gran Turismo - Grand Touring (GT), Gran Turismo (GT) granular - korrelig, uit korrels bestaand - structure - korrelstructuur graph (A) - diagram, grafiek, schema - paper - diagrampapier, grafiekpapier, millimeterpapier, ruitjespapier graphite - grafiet - brush - koolborstel - powder - grafietpoeder grate, to - fijnraspen, knarsen, kraken, schuren, vreten grater - rasp grating - rooster (in spuitcabine), roosterwerk, tralie - noise - krassend/raspend/schurend geluid - of gears - knarsen van tandwielen - sound - krassend geluid gravel - fijn grind, grind, grof zand, kiezel(zand) gravitation - aantrekking(skracht), zwaartekracht gravitational force - aantrekkingskracht, zwaartekracht gravity - aantrekkingskracht, dichtheid, gewicht, zwaarte(kracht/werking) - circulation - circulatie door thermosyphon effect - -feed - toevoer d.m.v. zwaartekracht - - fuel system - brandstoftoevoer door zwaartekracht - - type spray gun - spuitpistool met bovenbeker - spray gun - vloeibekerpistool - tank - hoog opgestelde tank gray (A) - grijs gray iron (A) - grauw gietijzer grease, to - (in)vetten, (door)smeren - - dikke smeerolie, smeermiddel(en), (smeer)vet - baffle - vetkeerring, vetkering - cap - naafdop, smeerdop, vetdop - chamber - vetkamer - cup - smeerdop, Staufferpot, vetdop, vetpot - dispenser - vetdoseerapparaat - fitting - smeernippel, vetnippel - gate - smeergat - gun - smeerpistool, vetkanon, vetspuit - nipple - smeernippel, vetnippel - outlet - opening in rubber stofkap (om overtollig vet door te laten), overloopgaatje - point - smeerpunt - retainer - vetkeerring - squirt - vetspuit - stopper - vetdopje (van ontsteking) greasing equipment - smeeruitrusting - gun - smeerpistool, vetspuit - nipple - vetnippel - pad - smeerviltje - pit - smeerkuil, smeerput - point - smeerpunt - station - smeerstation greasy - glad, glibberig, smerig, vet, vettig - road - gladde/glibberige weg Great American Race (A) - 13-daagse tocht van New York naar Los Angeles over 6500 km voor vooroorlogse voertuigen green - groen - card - groene kaart, Internationaal Verzekerings Bewijs (IVB) greenhouse - carrosseriegedeelte waarin ruiten zitten green tire (A) - buitenbandhalffabrikaat grey - grijs - cast-iron - grijs gietijzer grid - rooster, startplaatsen in autorace, vakwerk grill - grille, rooster(afdekplaat) voor luchtopening grille - beschermgaas, gril, grille, keienvanger, radiateurbeschermer, (radiateur)rooster, radiateurscherm - base - luchtrooster grill guard - grillebeschermer, grillebescherming grind, to - (pas)slijpen, schuren, "zagen" (van versnellingsbak) - down, to - afslijpen grinder - schuurmachine, slijpbank, slijper (persoon), slijpmachine, slijpflex grind-in, to - inslijpen grinding - schuren, slijpen - compound - schuurpasta, slijppasta - disc - slijpschijf - machine - polijstmachine, slijpbank, slijpmachine, slijpschijf - paste - slijppasta - wheel - slijpschijf, slijpsteen, slijptol - - set - slijpflexset grindstone - hoonsteen, (platte) slijpsteen, wetsteen grip - greep, grip, handvat, krachtoverbrenging, wegligging - brake - parkeerrem - force - klemkracht (van tang) - handle - handgreep gripper - griptang, klemtang grip pliers - griptang, klemtang - tube - handgreep (van lasapparaat) grit - scherp zand - -blasting - staalstralen, zandstralen - sandpaper - schuurpapier gritting vehicle - pekelauto, strooiauto, strooier, strooiwagen gritty film - korrelige laklaag groaning noise - brommend/grommend/kreunend geluid grommet - (afdicht)ring, afschermdop, afsluitdop(je), beschermpijp, bougiebuis, bougiepijpring, doorvoerbuisje, doorvoerrubbertje, doorvoertule, dopje, isolatiering, onderlegschijf, oogje, (kunststof) plug, (pakking)ring, rubberring - (JE) - draadklem, kabelklem groove, to - groef aanbrengen, groeven maken, inkepen - - afgedraaide rand, gleuf, groef, inkeping, sleuf, uitsparing - cleaner (JE) - zuigerveergroefreiniger, zuigerveergroefschraper - - tool - zuigerveergroefreiniger, zuigerveergroefschraper grooved - gegroefd - ball bearing - kogelgroeflager groove depth - groefdiepte, profieldiepte (van buitenband) grooved wheel - poelie, riemschijf groove pin - borgstift gross - bruto (gewicht) Gross Axle Weight Rating (GAWR) - max. toelaatbare asbelasting - Combi Mass (GCM) - max. toelaatbaar treingewicht - Combination Weight (GCW) - max. toelaatbaar treingewicht - Train Weight (GTW) - max. treingewicht - Vehicle Mass (GVM) - zie GVM - - Weight (GVW) - zie GVW gross weight - brutogewicht, max. toelaatbaar totaalgewicht, totaal gewicht ground, to - een grondlaag aanbrengen, plamuren - , - (A) - aan massa leggen, aardaansluiting maken, aarde(n), aard- verbinding maken, massa(sluiting) maken, met massa verbinden - (A) - aarde, bodem, grond, massa(verbinding), ondergrond, terrein, vloer - (GND) (JE) - massa(verbinding) - cable (A) - massakabel - camber - grondcamber (hoek van band t.o.v. de grond) - clearance - bodemvrijheid, grondspeling, onderstelhoogte, vrije hoogte - - compensator - hoogteregelapparaat, niveauregelklep - coat - grond(verf)laag, primerlaag - connection - aarding, aardverbinding, massaverbinding - contact - contact van band op wegdek - earth terminal (JE) - massa-aansluiting, massakabel - effect - neerwaartse druk veroorzaakt door rijwind op grote extra spoiler vooraan auto - electrode - massa-elektrode - faulty - massaverbinding defect, slechte massa grounding - aarding, aardverbinding, massaverbinding - clamp - lasklem ground point fault (JE) - slechte massa grounds (A) - massa-aansluitingen - strap - massastrip - wire - aardleiding, massakabel Group Special Mobile (GSM) - toekomstig digitaal autotelefoonnetwerk growling noise (A) - grommend geluid (van motor) GRP (glass-reinforced plastic) - kunststof met glasvezel versterkt G.S.I. (galvanized sheet-iron) - gegalvaniseerd plaatstaal, verzinkt plaatstaal GSM (Global System for Mobile communications) - digitaal net voor mobiele communicatie (Juli '94) GSM (Group Special Mobile) - toekomstig digitaal autotelefoonnetwerk GTCC (German Touring Car Championship) - Duits toerwagenkampioenschap GTW (Gross Train Weight) - max. treingewicht guarantee, to - garanderen, verzekeren, waarborgen - - garantie(bewijs) - card - garantiebewijs, garantiecertificaat, garantiekaart - conditions - garantiebepalingen, garantievoorwaarden guaranteed - gegarandeerd guarantee period - garantieperiode, garantietermijn - terms - garantievoorwaarden guaranty, to - garanderen, verzekeren, waarborgen - - garantie(bewijs) guard - afdekplaat, afschermplaat, beschermingsmiddel, bescherm(ings)plaat, beschermkap, beschermkast, scherm - plate - beschermplaat, stootplaat - rail (A) - middenbermbeveiliging, vangrail gudgeon - (zuiger)pen, spil - hole hone - zuigerpengathoon (ger.) - - reamer - zuigerpengatruimer (ger.) - pin - pistonpen, zuigerpen - - bearing - zuigerpenlager - - slide - zuigerpenborging - - bore - zuigerpenboring - - boss - zuigerpengat - - recess - groef voor zuigerpenborgring - - retainer - zuigerpenborgveer guidance - geleiding guide, to - (ge)leiden - - geleider, geleiding, leidraad - (A) - klepgeleider - bearing - prise-lager, toplager - block - geleidingsblok - bolt - pasbout - bush - geleidebus - bushing - geleiderlagerbus (inspuitpomp), klepgeleider - channel - raamgeleider - hole - geleidesleuf - lamp - schijnwerper - lever bracket - lagering van hulpstuurstang - pin - draaipen, geleidepen, geleidestift, geleidingspen, geleidingsstift, paspen - plate - geleideplaat - pulley - geleiderol - rail - geleidebaan, geleiderail (van stoel), oprijplaat (van af- sleepwagen) - roller - geleiderol, geleidingsrol gullwing door (A) - naar boven scharnierend portier, vleugeldeur gully cleaner truck - kolkenzuiger, kolkenzuigwagen, rioolzuigwagen - emptier - kolkenzuiger, rioolzuigauto, rioolzuiger gum, to - vastkleven, vastraken, verharsen - - gom (kleefstof), gum, hars gummed piston ring - door koolaanslag vastgekoekte zuigerveer gumming - klonteren (van lak bij verkeerd poetsen), verharsen gummiplaning - tijdens blokkeren van remmen op hoge snelheid kan gedurende 1 seconde zoveel hitte ontstaan op een droog wegdek dat het rubber van de banden smelt en op dat rubberlaagje wordt doorgegleden gum up, to - dicht gaan zitten (van schuurpapier), gomachtig worden (van lak), vol gaan zitten (van schuurpapier) gun blemish - spuitpistoolvlek (in lak) - nozzle - laspistool gusset - hoekplaat, hoeksteun, schetsplaat, versterkingsplaat, winkelhaak gutter channel - regengoot, watergoot - weatherstrip - sierlijst langs regengoot GVM (Gross Vehicle Mass) - max. gewicht GVW (Gross Vehicle Weight) - max. toelaatbaar totaalgewicht (totaalgewicht van voertuig met lading)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z